Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pedagog specjalny

Pedagog specjalny w szkole podejmuje działania mające na celu zapewnienie jak najlepszej pomocy uczniom objętym kształceniem specjalnym oraz ich rodzicom we współpracy z całą organizacją szkolną.

Zadania pedagoga specjalnego:

Rekomenduje dyrektorowi szkoły do realizacji działania zapewniające  aktywne i pełne uczestnictwouczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu szkoły.

We współpracy z nauczycielami prowadzi badania i działania diagnostyczne związane z rozpoznaniem potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych uczniów.

Wspiera nauczycieli w  rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów.

Udziela wsparcia nauczycielom i wychowawcom w doborze metod, form pracy z uczniem.

Współpracuje przy tworzeniu dokumentacji uczniów posiadających orzeczenie tj. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny i Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania.

Prowadzi zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Udziela uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Współpracuje z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Wspiera działania placówki poprzez: konsultacje,porady, wsparcie pedagogiczne, szkolenia.

 

Wróć