Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Rzecznik Praw Ucznia

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Ucznia?

1.     Rzecznik chroni prawa uczniów w szkole;

2.     Rzecznik działa na podstawie Statutu Szkoły, Ustawy Prawo Oświatowe i Konwencji o Prawach Dziecka;

3.     Rzecznik współpracuje z organami szkoły, np. Samorządem Uczniowskim oraz  nauczycielami, w tym pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym;

4.     Rzecznik jest w swojej działalności niezależny od innych organów szkolnych i odpowiada jedynie przed Dyrektorem Szkoły;

5.      Rzecznik podejmuje czynności, jeśli uzyskane informacje wskazują na naruszenie praw ucznia;

6.     Podjęcie czynności następuje na wniosek: ucznia, wychowawcy lub z inicjatywy własnej Rzecznika Praw Ucznia. Wniosek kierowany do  Rzecznika Praw Ucznia powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń-uczeń:

1.      Zapoznanie z opinią stron konfliktu,

2.      Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,

3.      Konsultacja z pedagogiem i psychologiem szkolnym,

4.      Zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,

5.      Wystąpienie do Dyrektora Szkoły.

 

Pamiętaj! 

Rzecznik zapewnia całkowitą dyskrecję.

Rzecznik ma prawo i możliwość ingerowania w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń-nauczyciel:

1.     Zapoznanie z opinią stron konfliktu,

2.     Podjęcie mediacji ze stronami,

3.     Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego.

 

Gdzie można spotkać Rzecznika Praw Ucznia?

Rzecznik Praw Ucznia jest dostępny dla uczniów w każdy poniedziałek od godziny 8.50 do 9.50 w pokoju nauczycielskim w budynku przy ul. Młodzieżowej 1 lub pod adresem mailowym : Karolina.matejek@zs1.nowydwormaz.pl

 

 

Prawa dziecka – zrozumiałe dla każdego

Jednym z najważniejszych dokumentów, w których spisane są prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka.

Czym jest Konwencja o Prawach Dziecka? To międzynarodowy dokument, który podpisują różne Państwa, jednocześnie zobowiązując się do przestrzegania zapisanych w nim praw dziecka. Polska podpisała Konwencję o Prawach Dziecka 7 czerwca 1991 roku, więc od tego momentu jej przepisy obowiązują także w Polsce.

Konwencja jest napisana trudnym prawniczym językiem, dlatego wyjaśnię niektóre artykuły Konwencji.

Artykuł 2. i 30. ZAKAZ DYSKRYMINACJI

Wszystkie dzieci mają takie same prawa – nie ma gorszych ani lepszych dzieci!

Artykuł 12. PRAWO DO WYPOWIEDZI

Każdy ma prawo mieć swoje zdanie, własne myśli i poglądy. Dziecko może wypowiadać się w swoich sprawach przed Sądem lub w innych instytucjach.

Artykuł 13. PRAWO DO INFORMACJI

Dziecko ma prawo do wypowiedzi. Możemy szukać informacji, wypowiadać się w dowolny sposób ( np. mówiąc, pisząc, tworząc sztuki teatralne, rysując). Należy jednak pamiętać, aby korzystając z prawa do wypowiedzi nikogo nie obrazić.

Artykuł 16. PRAWO DO PRYWATNOŚCI

Nikt nie ma prawa poniżać i ośmieszać dziecka ani wtrącać się do jego osobistych spraw, czytać listów, maili, esemesów czy pamiętników – chyba, że w uzasadnionych sytuacjach sąd zadecyduje inaczej.

Artykuł 17. DOSTĘP DO RÓŻNYCH MEDIÓW

Dziecko ma prawo do korzystania z książek, gazet, Internetu (zgodnie z regulaminami tego medium) - choć rodzice czy opiekunowie powinni czuwać nad tym, z czego i jak długo korzysta.

Artykuł 19. OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ

Nikt, nawet mama czy tata nie ma prawa bić dziecka lub dręczyć go w inny sposób! Rodzicom i opiekunom nie wolno zaniedbywać dziecka. Zadaniem dorosłych jest chronić dziecko przed przemocą.

Artykuł 24. PRAWO DO OPIEKI MEDYCZNEJ

Jak dziecko zachoruje, zawsze ma prawo do leczenia.

Artykuł 26. PRAWO DO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Jeśli rodzina dziecka jest w trudnej sytuacji finansowej, państwo, powinno dziecku pomóc.

Artykuł 28. PRAWO DO NAUKI

Dzieci maja prawo do nauki. Dzięki temu prawu mogą uczyć się za darmo (a nie we wszystkich krajach na świecie dzieci mogą uczyć się – są takie miejsca, gdzie dzieciom karze się od małego pracować, nie mają wyboru). Obowiązkiem państwa jest dopilnować, żebyśmy mogli się uczyć.

Artykuł 29. PRAWO DO ROZWIJANIA ZDOLNOŚCI

Dziecko ma prawo do rozwijania swoich zainteresowań lub zdolności, ma także prawo do różnego rodzaju korepetycji i wsparcia ze strony dorosłych.

Artykuł 31. PRAWO DO WYPOCZYNKU

Każde dziecko ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

Artykuł 32. PRAWO DO OCHRONY PRZED WYKORZYSTYWANIEM DO PRACY

Dziecka nie można zmuszać do pracy zarobkowej, szczególnie zajęć niebezpiecznych lub utrudniających naukę i rozwój.

Artykuł 33. PRAWO DO OCHRONY PRZED NARKOTYKAMI

Państwo ma obowiązek wszelkimi prawnymi sposobami chronić nas przed narkotykowym uzależnieniem.

Artykuł 34. OCHRONA PRZED WYZYSKIEM SEKSUALNYM

Nikt nie może wykorzystywać seksualnie dzieci!

Artykuł 38. OCHRONA PODCZAS WOJEN

Dzieci poniżej 15 roku życia nie mogą brać udziału w wojnach.

Artykuł 40. PRAWA DZIECI PODEJRZANYCH O POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA

Jeśli dziecko jest podejrzane o jakieś przestępstwo to, ma prawo do odpowiedniej pomocy w Sądzie, do wypowiedzi w swojej sprawie i przedstawienia swojej wersji zdarzeń.

 

Kochani uczniowie! Mam nadzieję, że dzięki inicjatywom Rzecznika Praw Ucznia będziecie świadomi swoich praw oraz tego, w jaki sposób przekładają się one się na Wasze codzienne życie.

Rzecznik Praw Ucznia – Karolina Matejek

Spotkania ze Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia 16 stycznia i 23 stycznia odbyły się spotkanie klas 1-3 oraz 4-6 ze szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia. Podczas spotkanie uczniowie dowiedzieli się jaka rolę ma rzecznik w szkole, gdzie mogą szukać pomocy, jakie mają szkolne prawa i obowiązki. Uczniowie bardzo chętnie zgłaszali się do quizu na końcu spotkania. Spotkania przebiegły w miłej atmosferze.

Konkurs Rzecznika

Uwaga Konkurs J

 

W ramach działań Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia serdecznie zapraszam do udziału w Konkursach przygotowanych dla Was Drodzy Uczniowie.

 

 klasy 1-4  - „Moje prawa  - ważna sprawa”. Zadaniem uczniów jest wykonanie plakatu promującego prawa i obowiązki ucznia. Prace składamy do 26 maja do sali 119.

Klasy 5-6  - do konkursu wiedzy o Prawach i obowiązkach Ucznia. Konkurs odbędzie się 15 maja o godzinie 13.45 w sali 119.

Klasy 7-8 -  do napisania wiersza o prawach i obowiązkach ucznia. Wiersze wysyłamy drogą elektroniczną do 26 maja na adres : karolina.matejek@zs1.nowydwormaz.pl