Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Terapeuta pedagogiczny

Terapeuta pedagogiczny w szkole podejmuje działania o charakterze pedagogicznym nastawione na pomoc dziecku,   mającemu trudności w nauce poprzez:

- stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, które powodują trudności w czytaniu /w tym czytaniu ze zrozumieniem/,pisaniupoprawnym pod względem ortograficznym i graficznym, czy nauce matematyki,

- eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Zadania terapeuty pedagogicznego:

  1. Prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych.
  2. Rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły.
  1. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych/ terapii pedagogicznej /oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
  1. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym, we współpracy z rodzicami uczniów.
  2. Współpraca z radą pedagogiczną szkoły, poradnią psychologiczno-pedagogiczną  i innymi placówkami specjalistycznymi.
  3. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
  4. Udziela uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wróć