Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna jest przeznaczona dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia w komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

Zajęcia logopedyczne w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej prowadzone są w grupach, liczba uczestników wynosi od 2 do 4 uczniów.

Zajęcia logopedyczne w ramach rewalidacji są prowadzone indywidualnie dla uczniów mających zalecenie do kształcenia specjalnego.

Zakres pomocy w ramach terapii logopedycznej

1.Diagnozowanie logopedyczne:

- logopeda przeprowadza badania przesiewowe w celu ustalenia stanu rozwoju mowy uczniów w klasach pierwszych, które odbywają się na początku każdego roku szkolnego,

- jeżeli logopeda w wyniku przeprowadzonej diagnozy stwierdza u dziecka  wadę wymowy to kieruje go na terapię logopedyczną,

-terapia logopedyczna obejmuje, także uczniów klas starszych, u których stwierdza się wady artykulacyjne lub zakłócenia w komunikacji językowej.

2.Prowadzi terapię logopedyczną mającą na celu korygowanie wad artykulacyjnych oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjno-językowych.

3.Podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń i komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów:

- udziela konsultacji dla rodziców w wyznaczony dzień tygodnia/godzina dostępności,

- przekazuje informację o postępach dziecka w terapii,

- udziela wsparcia, porad oraz wskazówek do pracy bieżącej z dzieckiem w domu,

- w razie potrzeby kieruje ucznia  na dodatkowe badania specjalistyczne,

- na wniosek rodzica przygotowuje opinię  o funkcjonowaniu ucznia na  zajęciach logopedycznych.

4. Wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 Logopeda Teresa Wesling

Wróć