Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 11 Nutki

  • ...

Eko stylem życia

Każda Nutka

- rozumie pojęcia „ekologia”, „ekolog”, umie je wytłumaczyć własnymi słowami i posługuje się nimi,

- wyjaśnia rolę drzew w życiu ludzi i zwierząt,

- wypowiada się na temat konieczności ochrony środowiska przyrodniczego,

- zna przejawy działalności ekologicznej człowieka – tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody,

- zna zasadę działania recyklingu polegającą na ponownym przetworzeniu tych samych materiałów,

- zna oznaczenia ekologiczne z opakowań,

- rozumie potrzebę segregowania śmieci w gospodarstwie domowym i najbliższym otoczeniu,

- przyporządkowuje odpady do odpowiednich pojemników do segregacji,

- klasyfikuje ilustracje, dostrzegając pozytywny i negatywny przekaz oglądanych obrazów,

- wykorzystuje swoją wiedzę ekologiczną w konkursie wiedzy, aktywnie bierze w nim udział,

- interesuje się czytaniem, zna litery „g”, „G”,

- porównuje liczebność zbiorów w różnych sytuacjach oraz doskonali umiejętność stosowania znaków „<” , „>”, „=”.

Wróć