Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Pozostałe treści serwisu

Treść strony - Szkoła

  • Rekrutacja

Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej: 14 - 30 kwietnia 2021 r.
Do którego obwodu należy moje dziecko? —>  Plan obwodów szkół,  Obwody nowodworskich szkół

Druk wniosku – Wniosek o przyjęcie do klasy 1

Informacje i oświadczenia wymagane - Dodatkowe informacje i oświadczenia do wypełnienia

Karta zapisu do świetlicy – Karta zapisu na świetlicę szkolną

Dokumenty powinny być wypełnione w całości oraz podpisane przez obojga rodziców.

Zgodnie z art. 150 Ustawy Prawo oświatowe, dołączone dokumenty składa się w oryginale,
notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci dokumentu urzędowo poświadczonego
w postaci odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być także składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

 

Gotowy komplet dokumentów można złożyć na dwa sposoby:

 1. zeskanować i przesłać na adres mailowy szkoły: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

 2.  wrzucić do skrzynki podawczej, która wystawiona jest w przedsionku głownego wejścia do szkoły.

 

Prosimy także o dołączenie dokumentów potwierdzających dane dziecka.

Z uwagi na obecną sytuację zdjęcie dziecka nie jest niezbędne do złożenia dokumentów.

Jednocześnie informujemy, że konieczne będzie złożenie oryginałów dokumentów także w formie papierowej
w późniejszym terminie.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyjęcie do klasy 1

Procedury naboru do klasy integracyjnej

Dodatkowe informacje i oświadczenia do wypełnienia

Wniosek dla dzieci 6-letnich

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do ZSP1

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Karta zapisu na świetlicę szkolną

ZARZĄDZENIE NR 6/2021 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI z dnia 21 stycznia 2021 roku
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych.

 

UCHWAŁA NR L/551/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

 

Wróć