Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Szkoła

Aby zgłosić/zapisać dziecko do klasy pierwszej należy dostarczyć do sekretariatu:

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

jedno akutalne zdjęcie do legitymacji szkolnej

Rodzice proszeni są o zabranie ze sobą „Aktu urodzenia” (dziecka),
lub innego dokumentu potwierdzającego datę urodzenia i PESEL dziecka, w celu weryfikacji danych.

 

 

Dokumenty do wypełnienia wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

 

Do którego obwodu należy moje dziecko? —>  Plan obwodów szkół,  Obwody nowodworskich szkół

 

 

Na dokumentach wymagane są podpisy obojga rodziców.

Zgodnie z art. 150 Ustawy Prawo oświatowe, dołączone dokumenty składa się w oryginale,
notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci dokumentu urzędowo poświadczonego
w postaci odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być także składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

 

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY 1

UCHWAŁA NR L/551/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

 

Wróć