Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Pozostałe treści serwisu

Treść strony - Szkoła

  • plakat

Zgłoszenia dzieci z obwodu do klasy I szkoły podstawowej: 14 - 30 kwietnia 2021 r.
Do którego obwodu należy moje dziecko? —>  Plan obwodów szkół,  Obwody nowodworskich szkół

Druk zgłoszenia dziecka z obwodu – Druk zgłoszenia do klasy 1

Informacje i oświadczenia wymagane - Informacje i oświadczenia do wypełnienia

Karta zapisu do świetlicy – Karta zapisu na świetlicę szkolną

Dokumenty powinny być wypełnione w całości oraz podpisane przez obojga rodziców.

Zgodnie z art. 150 Ustawy Prawo oświatowe, dołączone dokumenty składa się w oryginale,
notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci dokumentu urzędowo poświadczonego
w postaci odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być także składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

Gotowy komplet dokumentów można złożyć na dwa sposoby:

 1. zeskanować i przesłać na adres mailowy szkoły: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

2.  wrzucić do skrzynki podawczej, która wystawiona jest w przedsionku głownego wejścia do szkoły.

Prosimy także o dołączenie dokumentów potwierdzających dane dziecka.

 

Z uwagi na obecną sytuację zdjęcie dziecka nie jest niezbędne do złożenia dokumentów.

 

Jednocześnie informujemy, że konieczne będzie złożenie oryginałów dokumentów także
w formie papierowej w późniejszym terminie.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Druk zgłoszenia do klasy 1

Procedury naboru do klasy integracyjnej

Informacje i oświadczenia do wypełnienia

Wniosek dla dzieci 6-letnich

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Karta zapisu na świetlicę szkolną

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2021 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych.

 

Wróć