Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Szkoła

Aby zgłosić/zapisać dziecko do klasy pierwszej należy dostarczyć do sekretariatu:

wypełniony druk Zgłoszenia do klasy pierwszej jedno akutalne zdjęcie do legitymacji szkolnej

Rodzice proszeni są o zabranie ze sobą „Aktu urodzenia” (dziecka),
lub innego dokumentu potwierdzającego datę urodzenia i PESEL dziecka, w celu weryfikacji danych.

 

 

Zgłoszenia dzieci z obwodu do klasy I szkoły podstawowej: 14 - 28 kwietnia 2023 r.
Do którego obwodu należy moje dziecko? —>  Plan obwodów szkół,  Obwody nowodworskich szkół

DRUK ZGŁOSZENIA DO KLASY 1

 

Na dokumentach wymagane są podpisy obojga rodziców.

Zgodnie z art. 150 Ustawy Prawo oświatowe, dołączone dokumenty składa się w oryginale,
notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci dokumentu urzędowo poświadczonego
w postaci odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być także składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

 

 

Wróć