Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Pozostałe treści serwisu

Treść strony - Regulamin

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Wypożyczalnia

 1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, a także rodzice wypożyczający na kartę swojego dziecka.
 2. Biblioteka otwarta jest zgodnie z harmonogramem umieszczonym na drzwiach wejściowych biblioteki, stronie internetowej szkoły itp.
 3. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem i godzinami otwarcia biblioteki.
 4. W bibliotece obowiązuje kulturalne zachowanie.
 5. Książki wypożycza uczeń osobiście.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki (w tym jedną lekturę) na okres jednego miesiąca.
 7. Nie wolno przetrzymywać książek, bo czekają na nie inni. Jeśli czytelnik nie przeczyta książki, a nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu poprosić o przedłożenie okresu wypożyczenia książki.
 8. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
 9. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
 10. Klasy, kółka zainteresowań i inne organizacje szkolne mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych (wypożyczając komplety książek) za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych organizacji. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów.
 11. Wypożyczone materiały należy chronić przed zgubieniem lub zniszczeniem. Czytelnik przed wypożyczaniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 12. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 13. Na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki należy obowiązkowo zwrócić do biblioteki.
 14. Użytkownicy biblioteki szkolnej mają możliwość wypożyczenia książek na czas wakacji. (Nie dotyczy to uczniów klas, którzy kończą edukację w naszej szkole).
 15. Nauczyciele mają prawo przedłużyć termin wypożyczeń na okres wakacji.
 16. Wychowawca sprawdza w bibliotece rozliczenia swoich uczniów przed wystawieniem oceny ze sprawowania.
 17. W przypadku odejścia ze szkoły każdy czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką.
 18. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji w stosunku do uczniów nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.

 

Czytelnia

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice. Czytelnia jest czynna w czasie pracy biblioteki.
 2. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.
 3. Nauczyciel-bibliotekarz udziela informacji i pomaga w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów.
 4. Książki z księgozbioru podręcznego podaje bibliotekarz.
 5. Czytelnicy zobowiązani są chronić książki, czasopisma, przed zniszczeniem. W przypadku zauważenia uszkodzenia lub braku należy zgłosić to nauczycielowi bibliotekarzowi.
 6. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego tylko na miejscu. W szczególnych przypadkach czytelnik może wypożyczyć materiały do domu. Decyzje taką może podjąć wyłącznie nauczyciel-bibliotekarz.
 7. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe  z ich winy.
 8. Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia czytelni.
 9. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.

 

Uczniowie nie stosujący się do w/w zasad ponoszą konsekwencje, które na wniosek nauczyciela-bibliotekarza każdorazowo ustala wychowawca.

WYCHOWAWCA MOŻE ZDECYDOWAĆ O:

 • O obniżeniu stopnia ze sprawowania.
 • Wstrzymaniu wypożyczeń.
 • Innych konsekwencjach uwzględniających specyficzne problemy ucznia/klasy, (w tym również kary finansowe).

 

 

Nauczyciel-bibliotekarz

Wanda Kępska

         Justyna Strawa

 

Wróć