Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Pozostałe treści serwisu

Treść strony - Regulamin

Regulamin Szkolnego Centrum Multimedialnego i Informacyjnego w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orła Białego

 1. Opiekunem centrum komputerowego jest nauczyciel  bibliotekarz.
 2. Z centrum korzystać mogą uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 3. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych
  • poszukiwania materiałów w zasobach sieci Internet;
  • przeglądania programów multimedialnych - programy udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń;
  • przygotowania prac na zajęcia edukacyjne i nauki własnej;
  • tworzenia dokumentów na użytek szkoły.
 4. Z komputerów korzystać można jedynie za zgodą i pod opieką nauczyciela bibliotekarza.
 5. Bibliotekarz osobiście przydziela uczniowi numer stanowiska, którego użytkownik samodzielnie nie może zmienić.
 6. Komputery włącza i wyłącza nauczyciel bibliotekarz.
 7. U nauczyciela bibliotekarza można dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego.
 8. Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin centrum.
 9. Uczeń nie może korzystać z komputerów w czasie swoich lekcji ani podczas przerw.
 10. Przy komputerach można pracować,  gdy w bibliotece odbywają się inne zajęcia.
 11. Przy jednym stanowisku komputerowym może usiąść jedna osoba.   
 12. Maksymalny czas pracy wynosi 1 godzinę lekcyjną. Przy dużej liczbie chętnych czas ten jest ograniczony.
 13. Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnych rozmów (komunikatory, chat), gier i zabaw.
 14. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 15. Na stanowisku z komputerem należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa  i higieny pracy, czyli nie wolno: spożywać posiłków, pić napojów, wnosić magnesów i metali, zasłaniać wentylatora w tylnej części obudowy. Należy zachować ciszę.
 16. Nauczyciel bibliotekarz może odmówić dostępu do komputera jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z regulaminem.
 17. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Nie wolno wgrywać własnych programów, usuwać zainstalowanych.
 18. Zabrania się dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach, zmian w strukturze zbiorów i katalogów, dokonywania przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem (przyłączanie i odłączanie klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostki centralnej itp.).
 19. Wszystkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 20. Użytkownicy (w przypadku uczniów- ich rodzice) ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
 21. Stanowisko komputerowe należy zostawić w idealnym porządku.

 

 

                                                                          

                                                                                     

Wróć