Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

Wnoszenie opłat  za przedszkole w formie wpłaty przelewem na konta bankowe  podane przez przedszkole.

 

Informacja o wysokości kwot należności za dany miesiąc, wraz z podaniem właściwego numeru konta do wpłaty, będzie przesyłana rodzicom drogą elektroniczną. Prosimy
o wpisanie na deklaracji dokładnego adresu e-mail, właściwego dla korespondencji
w w/w sprawie:

 

Zwrot stawki żywieniowej za pierwszy dzień nieobecności  dziecka  przysługuje  jedynie
w przypadku zgłoszenia tej nieobecności z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Numer telefonu:  22 775 58 71  pod który zgłaszamy nieobecność ( dotyczy również dzieci

z grupy „0”)

 

Zarządzenie nr 26/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 30 sierpnia 2020

 

w sprawie: ustalenia zasad naliczania i wnoszenia opłat za przedszkole. 

 

Na podstawie:

 art. 52 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz.U. z 2017 r., poz. 2203, w związku z art. 106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996, 1000 i 1290), Uchwały nr IV/562019 Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 maja 2017 r. oraz pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ustalam  zasady naliczania i wnoszenia opłat
za przedszkole. 

 

Zarządzam co następuje:

 • 1

 

 1. Zajęcia realizowane w przedszkolu w wymiarze 5 godzin, od poniedziałku do piątku
  w godzinach 7:00 – 12:00, są bezpłatne.
 2. Zajęcia realizowane w ramach wychowania przedszkolnego wykraczające poza czas określony
  w ust. 1 są odpłatne i obejmują w szczególności:
 3. zajęcia wspierające rozwój dziecka;
 4. zajęcia rozwijające uzdolnienia;
 5. zajęcia wspierające rozwój emocjonalny i umysłowy dziecka;
 6. zajęcia wyzwalające aktywność dziecka;
 7. zajęcia umożliwiające relaksację i wyciszenie.

 

 • 2
 1. Opłata za jedną godzinę zajęć, o których mowa w 1 ust. 2  obejmuje dzieci w wieku
  do 5 lat (dot. rocznika zgłoszonego na cały rok szkolny) i wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty)
  za każdą godzinę korzystania z zajęć.
 2. Częściowo zwalnia się z opłat rodziców dzieci z rodzin wielodzietnych w przypadku osiągania dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie obowiązującego przy ustalaniu prawa
  do zasiłku rodzinnego:
 3. opłata określona w ust. 1stanowi odpowiednio 80% za pierwsze dziecko;
 4. opłata określona w ust. 1stanowi 60% za drugie i kolejne dziecko.
 • 3
 1. Miesięczną opłatę za zajęcia wychowania przedszkolnego o których mowa w § 1 ust. 2 ustala się na podstawie Deklaracji dotyczącej opłat za pobyt dziecka w przedszkolu (załącznik nr 1), składanej przez rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Opłatę, o której mowa w ust 1, stanowi iloczyn wskazanych w Deklaracji godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu podlegających opłacie, liczby dni w danym miesiącu oraz stawki
  w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 • 4
 1. Zmiana czasu korzystania z zajęć określonych w § 1 ust. 2 na dłuższy lub krótszy
  w stosunku do wskazanego w złożonej przez rodziców Deklaracji, wymaga ponownego złożenia Deklaracji.
 • 5

 

 1. Dzienna stawka za korzystanie dziecka z posiłków wynosi 9,00 zł (dziewięć złotych).

 

 • 6

 

 1. Opłaty za korzystanie z zajęć określonych w § 1 ust. 2 oraz za korzystanie z wyżywienia,
  o którym mowa w § 5, będzie wnoszona z góry do dnia 15 każdego miesiąca.

 

 

 • 7

 

 1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dłuższej niż jeden dzień:
 2. opłata za korzystanie z zajęć określonych w § 1 ust. 2 podlega zwrotowi w wysokości iloczynu dziennego kosztu pobytu dziecka w przedszkolu i liczby dni nieobecności (proporcjonalna część wniesionej wcześniej opłaty za korzystanie z zajęć, zostanie zaliczona na poczet opłaty za miesiąc kolejny);
 3. opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w wysokości iloczynu dziennej stawki żywieniowej przez liczbę dni nieobecności w przedszkolu (proporcjonalna część wniesionej wcześniej opłaty za wyżywienie, zostanie zaliczona na poczet opłaty za miesiąc kolejny).
 • 8

 

 1. Zwrot stawki żywieniowej za pierwszy dzień nieobecności  dziecka  przysługuje  jedynie w przypadku zgłoszenia tej nieobecności z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
 • 9

 

 1. Dokonanie opłaty w terminie późniejszym od ustalonego w umowie skutkuje naliczeniem ustawowych odsetek.
 • 10

 

 1. Zaleganie przez rodzica w opłatach za korzystanie z zajęć określonych w § 1 ust. 2, dłużej niż dwa miesiące, skutkuje skreśleniem z listy dzieci uczęszczających do przedszkola na podstawie Statutu.
 2. Zaleganie przez rodzica w opłatach za wyżywienie dłużej niż miesiąc skutkuje wyłączeniem dziecka z listy dzieci żywionych.
 • 11

 

 1. Dziecko ma prawo do korzystania z zajęć wychowania przedszkolnego w ramach dyżuru wakacyjnego w przedszkolu macierzystym lub innym przedszkolu na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego  (lipiec lub sierpień) na zasadach odpłatności określonych w niniejszym zarządzeniu.
 2. Aby dziecko mogło korzystać z formy opieki o której mowa w ust. 1, rodzic zobowiązany
  jest do złożenia w wybranej placówce „Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” w terminie i na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem.

 

 • 12
 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 2020.
 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

 

 

Intranet

Kontakt

Dane kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Młodzieżowa 1,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

NIP: 5311688691, REGON: 146254836

PP5 22 775 58 71
Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3 - 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

poniedziałek - czwartek 7.30 - 15.30

piątek                             7.00 - 15.00

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.