Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

UCZEŃ NA SPRAWDZIANIE

 1. Terminy sprawdzianu:
 1. termin główny: 5 kwietnia 2016 r. /wtorek/

część 1. – język polski i matematyka – godz. 9.00

część 2. – język angielski – godz. 11.45

 1. termin dodatkowy: 2 czerwca 2016 r. /czwartek/

część 1. – język polski i matematyka –godz. 9.00

część 2. – język angielski – godz. 11.45

Do sprawdzianu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w terminie głównym ALBO przerwał daną część sprawdzianu lub któremu przerwano i unieważniono daną część sprawdzianu w terminie głównym.

 1. Sprawdzian przeprowadzany jest w formie pisemnej .
 2. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:
 1. w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym;
 2. w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka angielskiego.
 1. Sprawdzian przeprowadzany jest w jednym dniu i trwa:
 1. część pierwsza – 80 minut /120 minut/
 2. część druga – 45 minut /70 minut/

Pomiędzy poszczególnymi częściami sprawdzianu jest przerwa, podczas której uczniowie przebywają pod opieką wychowawców w wyznaczonych salach.

 1. Przebieg sprawdzianu:
 1. uczniowie wchodzą do sali pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracowali;
 2. o godz. 9.00 uczeń otrzymuje arkusz egzaminacyjny, następnie:  zapoznaje się z instrukcją, sprawdza kompletność arkusza, sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejkach, które otrzymał przy wejściu;
 3.  uczeń koduje swój arkusz wg instrukcji nauczyciela – przewodniczącego w danej sali /nie dotyczy wszystkich uczniów/;
 4. po zapisaniu na tablicy godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem i otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela uczeń rozpoczyna pracę.
 5. uczniowie spóźnieni nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu ucznia spóźnionego podejmuje Dyrektor szkoły. Uczeń taki kończy pracę o czasie zapisanym na tablicy.
 6. w zadaniach zamkniętych uczniowie przenoszą odpowiedzi na karty odpowiedzi, które są częścią arkusza egzaminacyjnego / nie dotyczy wszystkich uczniów/.
 7. jeżeli uczeń ukończy pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu: podnosi rękę, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Nauczyciel w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. Uczeń opuszcza salę po uzyskaniu pozwolenia w taki sposób, by nie zakłócać pracy pozostałym piszącym.
 8. po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym, przewodniczący informuje zdających o zakończeniu pracy, wyznacza dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, a po upływie dodatkowego czasu poleca uczniom zamknięcie arkusza i odłożenie go na brzeg stolika.
 9. po zakończeniu danej części sprawdzian arkusze są pakowane do tzw. bezpiecznych kopert w obecności jednego ucznia – przedstawiciela zdających z danej sali i przekazywane Dyrektorowi szkoły.
 1. Uczniów obowiązuje zakaz wnoszenia do sali urządzeń telekomunikacyjnych.
 2. Każdy zdający powinien mieć na każdej części sprawdzianu długopis /pióro/ z czarnym tuszem /atramentem/, przeznaczony do zapisywania rozwiązań i odpowiedzi.
 3. Dodatkowo na pierwszej części sprawdzianu każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – o ile trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.
 4. Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody, która podczas pracy ucznia powinna stać na podłodze przy nodze stolika.
 5. Zdający powinni mieć przy sobie legitymację szkolną /lub inny dokument stwierdzający tożsamość/ i okazać ją w razie potrzeby.
 6. W trakcie trwania sprawdzianu nauczyciel może zezwolić na opuszczenie sali. Taką konieczność uczeń sygnalizuje przez podniesienie ręki. Uczeń wychodząc powinien pozostawić zamknięty arkusz na swoim stoliku – czas nieobecności ucznia jest odnotowywany w protokole przebiegu sprawdzianu w danej sali.

 

wsteczwstecz

Intranet

Kontakt

Dane kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Młodzieżowa 1,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

NIP: 5311688691, REGON: 146254836

PP5 22 775 58 71
Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3 - 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

poniedziałek - czwartek 7.30 - 15.30

piątek                             7.00 - 15.00

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.