Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW, MATRIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH, W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

ZASADY PRZYJĘCIA ORAZ  WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH I PRZEKAZYWANIA ICH UCZNIOM

 1.  Ilekroć mowa o:

a) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku

szkolnego, zakupiony z dotacji celowej,

b) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający

postać papierową lub elektroniczną,

c) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla

uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

2. Do wypożyczenia podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń upoważnieni są wszyscy uczniowie SP7.

3.Podręczniki lub materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej 3 lat.

4. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas zajęć dydaktyczno - wychowawczych w danym roku szkolnym.

5. Biblioteka nieodpłatnie:

a) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;

b) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną;

c) przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.

6. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić razem z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym.

7. Wypożyczanie odbywa się na początku danego roku szkolnego w terminie ustalonym przez bibliotekarza i wychowawcę danej klasy. Kopie protokołu wypożyczenia uczniom kompletu podręczników wychowawcy przekazują bibliotekarzowi.

8. Wychowawca klasy, na podstawie stosownego protokołu, odbiera podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe z biblioteki szkolnej. Wydania  uczniom kompletów podręczników dokonuje wychowawca. Potwierdzenie odbioru na kartach wypożyczeń podpisują uczniowie oraz rodzice/prawni opiekunowie.

9. W określonym przez nauczyciela bibliotekarza i wychowawcę klasy terminie uczniowie zwracają komplet wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych wychowawcy. Materiały edukacyjne zostaną poddane wstępnej weryfikacji przez nauczyciela. Następnie poszczególne klasy oddają komplety podręczników do biblioteki szkolnej.

10. Wychowawca ma obowiązek poinformowania uczniów, rodziców/prawnych opiekunów o zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych, oraz odpowiedzialności finansowej za ich zniszczenie przez ucznia.

11. Zapoznanie się z regulaminem użytkowania podręczników dotowanych, rodzice lub prawni opiekunowie poświadczają podpisem.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA WYPOŻYCZONYCH PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 1. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych

podręczników i materiałów edukacyjnych:

a) uczniowie są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych;

b) uczniowie w chwili wypożyczenia winni zwrócić uwagę na ich stan, a w przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;

c) podręczniki powinny zostać obłożone przez uczniów/rodziców, nie należy używać  w tym celu okładek samoprzylepnych;

d) uczeń (rodzic) ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki;

e) dopuszcza się używanie ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej);

f) zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;

g) uczeń wykonuje ćwiczenia wyłącznie w materiałach ćwiczeniowych;

h) z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;

i) przed terminem zwrotu, uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie zaznaczenia ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać wychowawcy wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy, plansze itp.);

j) podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.

2. Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

a) Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie;

b) na polecenie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić;

c) przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie w przyszłości;

d) w przypadku uszkodzenia, zniszczenia (poprzez działania, które uniemożliwiają lub utrudniają właściwe korzystanie z podręcznika/materiałów edukacyjnych) lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, rodzice/opiekunowie prawni ucznia zobowiązani są do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się na właściwe konto, którego numer zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu. Potwierdzenie wpłat rodzice/prawni opiekunowie dostarczają do sekretariatu.

e) ceny podręczników na dany rok są zamieszczone  w załączniku do Regulaminu.

 

POSTĘPOWANIE Z PODRĘCZNIKAMI I MATERIAŁAMI EDUKACYJNYMI W PRZYPADKU ZMIANY PRZEZ UCZNIA SZKOŁY W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO

 1. Uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręcznika/materiałów edukacyjnych do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki.

2. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki lub materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych, uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole, do której uczeń został przyjęty, protokół zdawczo-odbiorczy przekazania materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego szkoły, do której uczeń przechodzi.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych dotowanych z budżetu państwa, udostępnia się uczniom i rodzicom w bibliotece szkolnej, u wychowawcy oraz na stronie internetowej szkoły.

2. Organem uprawnionym do zmian i interpretacji postanowień regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

3. Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą klasy, bibliotekarzem a uczniem i rodzicem/prawnym opiekunem rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

4. Decyzje w kwestiach wypożyczania lub udostępniania podręczników/materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych nieujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

wsteczwstecz

Intranet

Kontakt

Dane kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Młodzieżowa 1,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

NIP: 5311688691, REGON: 146254836

PP5 22 775 58 71
Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3 - 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

poniedziałek - czwartek 7.30 - 15.30

piątek                             7.00 - 15.00

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.