Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

Opłaty

 1. Koszt jednego całego obiadu – 5,80 zł.
 2. Koszt jednego drugiego dania – 5,00 zł.
 3. Zapisy dzieci na obiady przyjmowane są na wniosek złożony w Sekretariacie
  i zatwierdzony przez Dyrektora,
  druki są do pobrania w Sekretariacie i Pokoju opłat (nr 22)
 4. W przypadku nieobecności dziecka w szkole obiady można odwoływać dzień wcześniej lub danego dnia - najpóźniej do godz. 9.00.
 5. Opłaty za świetlicę są przyjmowane do 10 dnia każdego miesiąca i wynoszą
  10 zł, jeżeli na świetlicę chodzi więcej niż jedno dziecko z rodziny, opłata za drugie i kolejne dziecko wynosi 5 zł. Nr konta bankowego:  50 8011 0008 0011 0160 8570 0002
 6. Dobrowolna wpłata na Radę Rodziców – 50 zł na rok. Nr konta bankowego:  50 8011 0008 0011 0160 8570 0002

 

 

Opłaty za obiady przyjmowane są od 1 do 10 dnia każdego miesiąca

poniedziałek    14:00 – 17:00

wtorek            07:30 – 10:00

środa              14:00 – 16:30

czwartek         08:00 – 10:00

piątek             08:00 – 10:00
 

Inne opłaty szkolne (po 10 dniu m-ca):

poniedziałek    08:00 – 10:00

  środa              14:00 – 15:30

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Zarządzenie nr 19/2019 Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 sierpnia 2019

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM


Podstawa prawna:

1. art. 106 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

2. art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454 ze zm.)

3. Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

I. Postanowienia ogólne

1. Stołówka jest miejscem wydawania i spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkoły.

2. Za stan stołówki odpowiada intendent.

3. Jadłospis dostępny jest przy wejściu do stołówki oraz na tablicy informacyjnej
w szatni.

II. Osoby uprawnione do korzystania ze stołówki szkolnej

1. Z obiadów korzystać mogą:

a) uczniowie  szkoły

b) pracownicy szkoły

2. Obiady spożywane są na miejscu w stołówce szkolnej.

3. Zapisy dzieci na obiady przyjmowane są na wniosek złożony w Sekretariacie i zatwierdzony przez Dyrektora, druki są do pobrania w Sekretariacie i Pokoju opłat 
(nr 22) – wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.

III. Zasady odpłatności za obiady

1. Wpłaty abonamentowe za cały miesiąc należy wpłacić do 10-tego każdego miesiąca.

a) brak wpłaty do 30 dnia miesiąca spowoduje skreśleniem z listy dzieci uprawnionych do korzystania ze stołówki szkolnej.

b) 3 krotne skreślenie dziecka z listy dzieci uprawnionych do korzystania ze stołówki szkolnej jest równoznaczne z brakiem możliwości zapisania dziecka na obiady
do końca roku szkolnego.

2. Za termin płatności uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto szkoły.

3. W przypadku nieobecności dziecka w szkole obiady podlegają odliczeniu jeżeli:

a) zostały odwołane dzień wcześniej lub danego dnia - najpóźniej do godz. 9.00.

b) wychowawca zgłosił nieobecność klasy na obiadach z powodu wycieczki najpóźniej 48 godzin przed datą planowanego wyjazdu.

3. Nieobecności należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie w pokoju opłat
lub w sekretariacie szkoły do godziny 9:00.

4. Dłuższe nieobecności (powyżej 30 dni) dziecka na obiedzie wymagają formy pisemnej np. wiadomość na dzienniku lekcyjnym.

5. Kwota zwrotu jest odliczana w formie odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu.

6. Wysokość opłaty za  posiłki ustalana jest przez corocznie przez Dyrektora Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Po ustaleniu kwoty opłaty zostanie ona podana do publicznej informacji na stronie internetowej szkoły.

7. W przypadku nieterminowych wpłat będą naliczane ustawowe odsetki (art.481 Kodeksu cywilnego).

8. Podczas wydawania obiadu  pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora, są uprawnieni do wyrywkowych kontroli wpłat.

9. Kontrolę poprzedza weryfikacja wyciągów bankowych z listą uczniów zapisanych
na obiady.

IV. Czas wydawania posiłków

1. Obiady wydawane są w godzinach:

a) 12:25 - 12:45

b) 13:30 – 13:50

2. W przypadku spóźnienia grupy uczniów, która korzysta z obiadów (wyjście na zawody, konkursy itp.) obowiązkiem organizatora wyjścia jest poinformowanie najpóźniej 48 godzin przed opuszczeniem terenu szkoły intendenta lub pracownika pokoju opłat o planowanej godzinie powrotu oraz liczbie uczniów, którym należy zabezpieczyć skorzystanie z posiłku po powrocie.

V. Zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące podczas korzystania ze stołówki szkolnej

1. W  stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby uprawnione do korzystania
z posiłków.

2. Uczniowie ustawiają się w miejscu wyznaczonym do wydawania posiłku.

3. Po odebraniu posiłku każdy uczeń przenosi go do stolika (młodszym dzieciom zapewniona jest pomoc).

4. Po spożyciu posiłku uczeń odnosi naczynia do okienka.

5. Uczniów korzystających z obiadu w stołówce zobowiązuje się do:

a) zachowania zasad bezpieczeństwa oraz ładu  i porządku;

b) bezwzględnego  przestrzegania  uwag  i  poleceń  nauczycieli  pełniących dyżur i pracowników kuchni;

c) kulturalnego zachowania, nie przeszkadzania innym w spożywaniu posiłku;

d) zgłaszania wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości nauczycielowi pełniącemu dyżur.

6. Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane przez dzieci   w sposób umyślny ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.

VI. Zasady przygotowywane posiłków

1. Posiłki są przygotowywane na miejscu przez pracowników szkoły, zgodnie
z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemem HACCP.

2. Posiłki są przygotowywane w oparciu o środki spożywcze spełniające wymagania Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych
do tej Ustawy.

3. Szkoła nie zapewnia posiłków w oparciu o indywidualne diety uczniów.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia.

2. Treść regulaminu dostępna jest w pokoju opłat i na stronie internetowej zespołu.

3. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie dokonywane będą przez Dyrektora Zespołu w formie właściwej do przyjęcia regulaminu.

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3- 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:00
  piątek 7:00-15:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.