Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

Opłata za pobyt

dziecka w przedszkolu

w miesiącu marcu

 

 

      Opłata według  deklaracji:   -  3 godz. -    66.00

                                                               -  4 godz. -   88.00

                                                              -  5 godz. -  110.00

                                                                -  6 godz. -  132.00

 

Żywienie –22 dni × 8,00zł = 176,00zł

 

Rada Rodziców – 45,00zł

 

 

Termin  przyjmowania opłat

 

12 marzec w godz. 1430 – 1700

13 marzec  w godz. 730 – 900

 

 

 

 

Zarządzenie nr 21/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 30 sierpnia 2019

 

w sprawie: ustalenia zasad naliczania i wnoszenia opłat za przedszkole. 

 

Na podstawie:

 art. 52 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz.U. z 2017 r., poz. 2203, w związku z art. 106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996, 1000 i 1290), Uchwały nr IV/562019 Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 maja 2017 r. oraz pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ustalam  zasady naliczania i wnoszenia opłat za przedszkole. 

 

Zarządzam co następuje:


 

§ 1

 1. Zajęcia realizowane w przedszkolu w wymiarze 5 godzin, od poniedziałku do piątku
  w godzinach 7:00 – 12:00, są bezpłatne.
 2. Zajęcia realizowane w ramach wychowania przedszkolnego wykraczające poza czas określony w ust. 1  są odpłatne i obejmują w szczególności:
 1. zajęcia wspierające rozwój dziecka;
 2. zajęcia rozwijające uzdolnienia;
 3. zajęcia wspierające rozwój emocjonalny i umysłowy dziecka;
 4. zajęcia wyzwalające aktywność dziecka;
 5. zajęcia umożliwiające relaksację i wyciszenie.

 

§ 2

 1. Opłata za jedną godzinę zajęć, o których mowa w  § 1 ust. 2  obejmuje dzieci w wieku
  do 5 lat (dot. rocznika zgłoszonego na cały rok szkolny) i wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty) za każdą godzinę korzystania z zajęć.
 2. Częściowo zwalnia się z opłat rodziców dzieci z rodzin wielodzietnych w przypadku osiągania dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego:
 1. opłata określona w ust. 1stanowi odpowiednio 80% za pierwsze dziecko;
 2. opłata określona w ust. 1stanowi 60% za drugie i kolejne dziecko.

§ 3

 1. Miesięczną opłatę za zajęcia wychowania przedszkolnego o których mowa w § 1 ust. 2 ustala się na podstawie Deklaracji dotyczącej opłat za pobyt dziecka w przedszkolu (załącznik nr 1), składanej przez rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Opłatę, o której mowa w ust 1, stanowi iloczyn wskazanych w Deklaracji  godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu podlegających opłacie, liczby dni w danym miesiącu
  oraz stawki w wysokości 1 zł za każdą godzinę.

§ 4

 1. Zmiana czasu korzystania z zajęć określonych w § 1 ust. 2 na dłuższy lub krótszy
  w stosunku do wskazanego w złożonej przez rodziców Deklaracji, wymaga ponownego złożenia Deklaracji.

§ 5

 

1. Dzienna stawka za korzystanie dziecka z posiłków wynosi 8,00 zł (osiem złotych).

 

§6

 

 1. Opłaty za korzystanie z zajęć określonych w § 1 ust. 2 oraz za korzystanie z wyżywienia,
  o którym mowa w § 5, będzie wnoszona z góry do dnia 15 każdego miesiąca.

 

§ 7

 

1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dłuższej niż jeden dzień:

 1. opłata za korzystanie z zajęć określonych w § 1 ust. 2  podlega zwrotowi w wysokości iloczynu dziennego kosztu pobytu dziecka w przedszkolu i liczby dni nieobecności (proporcjonalna część wniesionej wcześniej opłaty za korzystanie z zajęć, zostanie zaliczona na poczet opłaty za miesiąc kolejny);
 2. opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w wysokości iloczynu dziennej stawki żywieniowej przez liczbę dni nieobecności w przedszkolu (proporcjonalna część wniesionej wcześniej opłaty za wyżywienie, zostanie zaliczona na poczet opłaty
  za miesiąc kolejny).

§ 8

 

 1. Zwrot stawki żywieniowej za pierwszy  dzień  nieobecności  dziecka  przysługuje  jedynie w przypadku zgłoszenia tej nieobecności z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

§ 9

 

 1. Dokonanie opłaty w terminie późniejszym od ustalonego w umowie skutkuje naliczeniem ustawowych odsetek.

§ 10

 

 1. Zaleganie przez rodzica w opłatach za korzystanie z zajęć określonych w § 1 ust. 2, dłużej niż dwa miesiące, skutkuje skreśleniem z listy dzieci uczęszczających do przedszkola
  na podstawie Statutu.
 2. Zaleganie przez rodzica w opłatach za wyżywienie dłużej niż miesiąc skutkuje wyłączeniem dziecka z listy dzieci żywionych.

§ 11

 

 1. Dziecko ma prawo do korzystania z zajęć wychowania przedszkolnego w ramach dyżuru wakacyjnego w przedszkolu macierzystym lub innym przedszkolu na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego  (lipiec lub sierpień) na zasadach odpłatności  określonych
  w niniejszym zarządzeniu.
 2. Aby dziecko mogło korzystać z formy opieki o której mowa w ust. 1, rodzic zobowiązany jest do złożenia w wybranej placówce „Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” w terminie i na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem.

 

§ 12

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 2019.
 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
  dla rodziców.

 

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3- 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:00
  piątek 7:00-15:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.