Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 

Opłata za pobyt

dziecka w przedszkolu

w miesiącu czerwcu

 

 

      Opłata według  deklaracji:   -  3 godz. -    57.00

                                                              -  4 godz. -   76.00

                                                              -  5 godz. -   95.00

                                                               -  6 godz. -  114.00

 

Żywienie –19 dni × 7,00zł = 133,00zł

 

Rada Rodziców – 43,00zł

 

 

Terminy przyjmowania opłat

 

13 czerwca w godz. 1430 – 1700

14 czerwca w godz. 730 – 900

 

 

 

 

Wyciąg z zarządzenia nr 30/2018

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 28 sierpnia 2018

 

 1. Opłata za jedną godzinę zajęć, o których mowa w  § 1 ust. 2  obejmuje dzieci w wieku
  do 5 lat (dot. rocznika zgłoszonego na cały rok szkolny) i wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty) za każdą godzinę korzystania z zajęć.
 2. Częściowo zwalnia się z opłat rodziców dzieci z rodzin wielodzietnych w przypadku osiągania dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego:
 1. opłata określona w ust. 1stanowi odpowiednio 80% za pierwsze dziecko;
 2. opłata określona w ust. 1stanowi 60% za drugie i kolejne dziecko.

§ 3

 1. Miesięczną opłatę za zajęcia wychowania przedszkolnego o których mowa w § 1 ust. 2 ustala się na podstawie Deklaracji dotyczącej opłat za pobyt dziecka w przedszkolu (załącznik nr 1), składanej przez rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Opłatę, o której mowa w ust 1, stanowi iloczyn wskazanych w Deklaracji  godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu podlegających opłacie, liczby dni w danym miesiącu
  oraz stawki w wysokości 1 zł za każdą godzinę.

§ 4

 1. Zmiana czasu korzystania z zajęć określonych w § 1 ust. 2 na dłuższy lub krótszy
  w stosunku do wskazanego w złożonej przez rodziców Deklaracji, wymaga ponownego złożenia Deklaracji.

§ 5

1. Dzienna stawka za korzystanie dziecka z posiłków wynosi 7,00 zł (siedem złotych).

§6

 1. Opłaty za korzystanie z zajęć określonych w § 1 ust. 2 oraz za korzystanie z wyżywienia,
  o którym mowa w § 5, będzie wnoszona z góry do dnia 15 każdego miesiąca.

 

§ 7

1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dłuższej niż jeden dzień:

 1. opłata za korzystanie z zajęć określonych w § 1 ust. 2  podlega zwrotowi w wysokości iloczynu dziennego kosztu pobytu dziecka w przedszkolu i liczby dni nieobecności (proporcjonalna część wniesionej wcześniej opłaty za korzystanie z zajęć, zostanie zaliczona na poczet opłaty za miesiąc kolejny);
 2. opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w wysokości iloczynu dziennej stawki żywieniowej przez liczbę dni nieobecności w przedszkolu (proporcjonalna część wniesionej wcześniej opłaty za wyżywienie, zostanie zaliczona na poczet opłaty za miesiąc kolejny).

§ 8

 

 1. Zwrot stawki żywieniowej za pierwszy  dzień  nieobecności  dziecka  przysługuje  jedynie
  w przypadku zgłoszenia tej nieobecności z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

§ 9

 

 1. Dokonanie opłaty w terminie późniejszym od ustalonego w umowie skutkuje naliczeniem ustawowych odsetek.

§ 10

 

 1. Zaleganie przez rodzica w opłatach za korzystanie z zajęć określonych w § 1 ust. 2, dłużej niż dwa miesiące, skutkuje skreśleniem z listy dzieci uczęszczających do przedszkola
  na podstawie Statutu.
 2. Zaleganie przez rodzica w opłatach za wyżywienie dłużej niż miesiąc skutkuje wyłączeniem dziecka z listy dzieci żywionych.

 

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.