Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

Znalezione obrazy dla zapytania jagódki obrazekWitamyZnalezione obrazy dla zapytania jagódki obrazek

w grupie

"Jagódki"

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • hqdefault

„Jestem Polką i Polakiem”.

Termin realizacji : 04.11- 08.11.2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania jagódki napis

 

 

 

 

 

 

 • zna polskie legendy,
 • tworzy teatrzyk sylwetowy do poznanego tekstu,
 • zna i nazywa symbole narodowe,
 • wskazuje polska flagę wśród innych podobnych,
 • zna sławnych Polaków,
 • nazywa i opisuje wygląd polskiego godła i flagi narodowej,
 • śpiewa refren polskiego hymnu,
 • rozpoznaje i nazywa małą i wielka literę „L, l”,
 • bierze udział w uroczystościach przedszkolnych związanych ze Świętem Niepodległości,
 • wykazuje zainteresowanie mapą,
 • zna dobra naturalne Polski,
 • mierzy długość za pomocą sznurka lub innej miary,
 • odczytuje nazwy miast,
 • rozumie pojęcie „stolica”,
 • zna legendy związane z Warszawą,
 • dostrzega podobieństwa i różnice w wyglądzie budynków,
 • potrafi posługiwać się liczebnikami porządkowymi,
 • wznosi konstrukcje z dostępnych materiałów z recyklingu,
 • zna państwa w Europie,
 • wie jak wygląda kontur Polski,
 • zna niezwykłe miejsca w Europie,]
 • ma podstawowa wiedzę na temat wybranych krajów Europy,
 • opisuje symbole Unii Europejskiej,
 • koloruje rysunek flagi Unii Europejskiej.

 

 

"Poznajemy świat wokół nas"

temat realizowany: 28.10.2019 r. - 31.10.2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania jagódki napis

 

 • prawidłowo reaguje na sygnał nauczyciela;

 • zna znaczenie i cele ochrony przyrody;

 • osłucha się z nazwami parków narodowych;

 • wymienia podstawowe wyposażenie potrzebne na wyprawę turystyczną;

 • wypowiada się na dany temat;

 • poznaje zapis graficzny litery „t” wielkiej i małej, rozpoznaje literę wśród innych liter;

 • podejmuje próby pisania litery „t”;

 • dzieli wyraz na sylaby;

 • wskazuje miejsce  głoski „t” w danym wyrazie;

 • rozwija umiejętności wokalne;

 • kształci orientację przestrzenną;

 • wymienia nazwy zwierząt zamieszkujących polskie lasy;

 • poznaje zwyczaje i środowisko zwierząt żyjących w lesie;

 • wypowiada się na dany temat, dzieli się swoimi spostrzeżeniami;

 • zna zwyczaje dzikich zwierząt;

 • naśladuje ruchem sposób poruszania się niektórych zwierząt;

 • poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;

 • sprawnie reaguje na komendy w zabawie;

 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych;

 • wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu literackiego;

 • odpowiada na pytania nauczyciela;

 • zna różne znaczenie słowa „klucz”;

 • liczy posługując się liczebnikami porządkowymi;

 • tworzy pracę plastyczną za pomocą ptasiego pióra;

 • śpiewa piosenkę;

 • ćwiczy narządy mowy;

 • recytuje wierszyk;

 • stosuje określenia: w dole, na górze, z prawej, lewej strony;

 • zna właściwości odżywcze dyni, poznaje jej cechy;

 • utrwala poznane cyfry: 1,2,3,4,5;

 • przelicza  oraz dodaje i odejmuje na konkretnym materiale.

Znalezione obrazy dla zapytania zwierzęta w lesie rysunek

 

„Jak dbamy o zdrowie?”

Termin realizacji:21.10- 25.10..2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania jagódki napis

 • dobiera ubrania do jesiennej pogody,
 • uzasadnia swoją opinię,
 • zna podstawowe zasady dbania o zdrowie,
 • bezbłędnie odczytuje piktogramy pogodowe,
 • stosuje niewerbalne sposoby komunikowania się,
 • nazywa własne emocje,
 • dostrzega emocjonalna wartość otoczenia przyrodniczego,
 • rozpoznaje i nazywa literę „M, m”,
 • śpiewa piosenkę i rytmicznie porusza chustką,
 • pisze literę palcem na wzorze,
 • rozwiązuje zagadki, poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,
 • rozumie znaczenie spożywania zwiększonej ilości witamin jesienią,
 • recytuje wiersz z pamięci,
 • rozróżnia zdrowe i niezdrowe produkty,
 • rozumie zasady tworzenia piramidy żywieniowej,
 • łączy w pary przedmioty o tych samych nazwach,
 • rozwiązuje rebusy,
 • wyzwala aktywność twórczą,
 • rozwija umiejętność rytmicznego akompaniowania z wykorzystaniem gestodźwięków,
 • rozróżnia pojęcia wewnątrz i na zewnątrz,
 • rozpoznaje cyfrę 5 i rozróżnia jej wartość liczbową,
 • rozpoznaje monety i rozumie ich wartość,
 • wykazuje zainteresowanie zabawami badawczymi,
 • poprawnie przelicza elementy zbioru,
 • samodzielnie wykonuje posiłek z owoców i warzyw,
 • nakrywa do stołu,
 • rozkłada elementy po równo,
 • rysuje proste kształty oburącz i jednocześnie,
 • układa prosta zagadkę słowną,
 • posługuje się słomką do napojów w zabawie oddechowej.
wyświetl galerię w Cooliris
 • piramida-zywieniowa

"Odkrywamy sekrety przyrody jesienią"

temat realizowany: 14.10.2019 r. - 18.10.2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania jagódki napis

 • uważnie słucha wiersza i rozmawia na jego temat;
 • zna wiersz na pamięć;
 • segreguje liście tego samego gatunku drzew;
 • zna nazwy drzew i ich owoce;
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych;
 • w skupieniu ogląda film edukacyjny;
 • opowiada historyjkę obrazkową z punktu widzenia postaci z historyjki;
 • odrysowuje kształt liści tworząc las;
 • doskonali analizę słuchową;
 • zaznacza miejsce głoski „i” w schematach wyrazów;
 • rozpoznaje małą i wielką literę „i”;
 • podejmuje próbę pisania małej i wielkiej litery „i” w liniaturze, w kaszy  oraz na plecach kolegi, koleżanki;
 • układa zdania lub krótkie historyjki do obrazków;
 • poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;
 • dostrzega w wierszu słowa opisujące dźwięki;
 • tworzy ilustrację dźwiękową do wiersza;
 • interpretuje ruchem utwór muzyki klasycznej;
 • poprawnie wymawia głoskę „sz”;
 • koloruje dokładnie i zgodnie z instrukcją;
 • odczytuje sylaby i krótkie wyrazy;
 • wyróżnia głoski w nagłosie;
 • reaguje na akcent i zmianę metrum;
 • rozwija poczucie rytmu;
 • ustala równoliczność zbiorów do 4;
 • manipuluje figurami geometrycznymi według instrukcji;
 • rozpoznaje cyfrę „4” i podejmuje próbę jej zapisania;
 • rozpoznaje, rozróżnia i nazywa cyfrę „4”;
 • rozumie pojęcie liczby „4”;
 • współpracuje z innym dzieckiem w parze;
 • ćwiczy spostrzegawczość, przeliczają kąty na kartce;
 • zna symbol chleba;
 • współdziała z dziećmi grupie podczas pieczenia chleba;
 • rozpoznaje niebezpieczne sytuacje;
 • zna numery alarmowe;
 • współpracuje w grupie nad wspólną pracą plastyczną.

 

Znalezione obrazy dla zapytania tańczące liście obrazek

 

Temat „Książka kucharska prosto z natury”.

Termin realizacji: 07.10.- 11.10.2019 r.

 

Znalezione obrazy dla zapytania jagódki napis

 • wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia,
 • odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości,
 • potrafi kulturalnie zachowywać się w teatrze,
 • interesuje się sztuką teatralną,
 • wie jakie jest przeznaczenie teatru,
 • używa sformułowań charakterystycznych dla wyglądu teatru i sztuki teatralnej,
 • dokonuje analizy i syntezy wyrazów,
 • określa liczbę sylab w wyrazie,
 • określa pierwszą i ostatnia głoskę wyrazu,
 • rozpoznaje i nazywa małą i wielka literę „e”,
 • opowiada przebieg zdarzeń na podstawie ilustracji,
 • wyjaśnia znaczenie wyrazu „przepis”,
 • wyraża emocje typu zadowolenie, zniechęcenie,
 • poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,
 • inscenizuje utwory literackie,
 • odgrywa proste role z wykorzystaniem rekwizytów,
 • analizuje treść utworu, ocenia postępowanie bohaterów,
 • dostrzega walory humorystyczne utworu,
 • uczestniczy w zabawach ruchowych,
 • rozpoznaje i odczytuje litery „o, a, e”,
 • podaje wyrazy zawierające głoski,
 • wyszukuje drobne szczegóły różniące dwa takie same obrazki,
 • układa obrazki z pojedynczych elementów wg wzoru,
 • posługuje się monetami o niskich nominałach,
 • rozpoznaje, rozróżnia i nazywa cyfrę „3”,
 • przyporządkowuje cyfrę do określonej liczebności zbioru,
 • wskazuje trójkąt jako figurę o trzech bokach,
 • układa trójkąty wg wzoru, tworzy z nich obrazek,
 • przestrzega zasad właściwego przygotowania owoców do spożycia,
 • dostrzega konieczność spożywania owoców jako źródła witamin,
 • przygotowuje gotową przekąskę z owoców,
 • bezpiecznie posługuje się nożem,
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne płaskie: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt,
 • klasyfikuje i segreguje figury geometryczne na podstawie cech określonych kodem graficznym dla kształtu i koloru,
 • potrafi posługiwać się igłą i nitką,  
 • rozpoznaje warzywa i owoce po smaku.

 

Znalezione obrazy dla zapytania owoce w koszu obrazek dla dzieci

 

 

"Taniec jesiennych kolorów"

temat realizacji: 30.09.2017 r. - 04.10.2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania napis jagódki

recytuje zespołowo wiersz z pamięci ;

reguluje prawidłowo oddech i stosuje pauzy podczas recytacji;

posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10;

rozróżnia i nazywa cyfrę 2, dopasowuje do właściwej liczebności zbioru;

przelicza w dostępnym zakresie;

tworzy kompozycję za pomocą materiału przyrodniczego, dorysowuje brakujące elementy według własnego pomysłu;

integruje się z innymi grupami, improwizuje ruchem do muzyki, śpiewa;

dokonuje analizy treści ilustracji i wyróżnia wskazane elementy;

buduje głoskowy schemat wyrazu „aparat”;

odwzorowuje i odtwarza z pamięci widziane wzory, znaki;

określa miejsca głoski na początku, na końcu i  w środku wyrazu;

rozpoznaje i nazywa literę „a” wielką i małą;

wykonuje ćwiczenie graficzne, wodzi po śladzie oraz podejmuje próby pisania;

poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;

układa na dywanie literą „A” z kasztanów;

wyszukuje na ilustracji obiekty, których nazwa zawiera głoskę ”a” i określa miejsce tej głoski w wyrazie;

układa zdania z wybranymi wyrazami oraz opisujące sytuację na ilustracji;

ozdabia literę „A” , wykleja bibułą lub plasteliną;

konstruuje według wzoru, łączące różne elementy;

prowadzi różne doświadczenia i obserwuje je;

wnioskuje na podstawie przeprowadzonych doświadczeń oraz wymienia właściwości powietrza;

eksperymentuje z farbą i powietrzem tworząc pracę plastyczną;

składa kwadrat z papieru tworząc „rożek”, dokleja kolejne i tworzy  parasol.

Znalezione obrazy dla zapytania jesień obrazek

Znalezione obrazy dla zapytania jagódki napis

„Co lubi każdy z nas?”

Termin realizacji: 23.09.- 27.09.2019 r.

 

 • uważnie słucha opowiadania,
 • rozmawia o przyjaźni,
 • podejmuje próby rozwiązania sytuacji konfliktowych na drodze kompromisu i negocjacji,
 • uczestniczy w zabawach ruchowych,
 • wyjaśnia pojęcie „nuda”,
 • opowiada historyjkę na podstawie ilustracji,
 • potrafi wykonać wydzierankę,
 • potrafi wyciąć koło,
 • odtwarza strukturę rytmiczną na podstawie ułożonego rytmu,
 • rozpoznaje i nazywa wielka i małą literę „O, o”,
 • odczytuje liniaturę, pisze wzory literopodobne w liniaturze,
 • zna sposób wykonywania prostych instrumentów perkusyjnych,
 • poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,
 • wyróżnia głoskę „o” w nagłosie, wygłosie, śródgłosie,
 • zna rolę przyimka „” jako łącznika między wyrazami,
 • odczytuje proste rebusy obrazkowo- literowe,
 • wystukuje rytm na samodzielnie zrobionym instrumencie,
 • gra stosownie do wskazówek dyrygenta,
 • wskazuje liczbę elementów zbioru,
 • wskazuje przedmioty, w których znajduje się cyfra 1,
 • układa cyfrę 1 z różnorodnego materiału np. drucików kreatywnych,
 • kształci wrażliwość słuchową i pobudza wyobraźnię,
 • uczestniczy w zabawach ruchowych,
 • wyodrębnia prostokąt spośród innych figur geometrycznych,
 • wskazuje przedmioty codziennego użytku w kształcie prostokąta,
 • rysuje rytmicznie przy muzyce,
 • zmienia miejsce na ustalony sygnał,
 • układa obrazki  z origami.

Znalezione obrazy dla zapytania zabawy dzieci rysunek

 

"Razem ciekawie spędzamy czas"

temat realizacji: 16.09.2019 r. - 20.09.2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania jagódki napis

 

 

 

 

 

 

 • rozróżnia uczucia oraz łączy je z określonymi sytuacjami,
 • rozróżnia i nazywa emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne,
 • dokonuje oceny zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa i konsekwencji pewnych zachowań,
 • opowiada historyjkę obrazkową według kolejności zdarzeń,
 • wymyśla zakończenie historyjki obrazkowej,
 • rozpoznaje głoskę w nagłosie oraz wygłosie wyrazu, dzieli wyraz na sylaby,
 • dzieli zdanie na wyrazy,
 • rysuje zakończenie historyjki obrazkowej,
 • wymienia swoje mocne i słabe strony,
 • rysuje po śladzie bez odrywania ręki,
 • wskazuje niewłaściwe elementy ubrania,
 • wykonuje prace plastyczne, rysuje na dowolny temat, 
 • nazywa i rozpoznaje figury geometryczne,
 • rysuje kwadrat , kreśląc linie zgodnie z właściwym kierunkiem, 
 • rysuje linie proste,
 • sprawnie posługuje się nożyczkami,
 • dostrzega powtarzające się sekwencje i kontynuuje je,
 • przelicza w dostępnym zakresie,
 • określa ilość, używając określeń: więcej, mniej, tyle samo,
 • chętnie uczestnicy w zabawach ruchowych, integruje się z rówieśnikami,
 • kształci poczucie rytmu poprzez zabawy przy muzyce,
 • aktywnie uczestniczy orz poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.

Znalezione obrazy dla zapytania zabawy w przedszkolu

 

 

"Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki".

Termin realizacji: 09.09.- 13.09.2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania jagódki napis

 

 

 

 

 

 

 • wskazuje sytuacje poprawne oraz niewłaściwe dotyczące zachowania się na ulicy,
 • wyjaśnia znaczenie kolorów świateł na sygnalizatorze świetlnym,
 • poznaje budowę utworu, rozwija umiejętność reakcji na przerwę w muzyce,
 • maluje farbami,
 • rozpoznaje wybrane znaki drogowe z grupy ostrzegawczych, zakazu, nakazu, wyjaśnia ich znaczenie,
 • nazywa kształty znaków drogowych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt,
 • właściwie ocenia sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa m.in. na jezdni,
 • współpracuje w grupie,
 • poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,
 • uzupełnia plan miasta zgodnie z instrukcją,
 • dokonuje pomiarów długości za pomocą sznurka,
 • odszukuje różnice i podobieństwa na ilustracjach,
 • zaznacza kierunki na powierzchni zgodnie z poleceniem nauczyciela,
 • odczytuje kod i odtwarza kierunek na kartce,
 • wymienia numery alarmowe straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji,
 • poprawnie ocenia konkretne zdarzenia, podejmuje w związku z nimi odpowiednie działania,
 • wykonuje telefon ze sznurka i kubków plastikowych potrafi się nim posługiwać,
 • dodaje i odejmuje na konkretach,
 • kojarzy przedmiot z wydawanym przez niego dźwiękiem,
 • porównuje liczbę elementów różnych zbiorach,
 • zna numery alarmowe oraz zasady właściwego poruszania się na jezdni,,
 • formułuje wnioski dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach zagrożenia,
 • wykonuje książeczkę wg instrukcji,
 • projektuje znaczek związany z tematem zajęć.

 

"Przedszkolaki to my!"

temat realizowany: 02.09.2019 r. - 06.09.2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania jagódki napis

 • rozpoznaje głosy dzieci ze swojej grupy,
 • wymienia cechy dobrego kolegi,
 • wyróżnia i nazywa emocje słysząc krótkie historyjki,
 • dokonuje oceny zachowania słysząc opowieść,
 • tworzy i przestrzega kodeks przedszkolaka, zna zasady i normy panujące w grupie, 
 • poznaje pomieszczenia na szkole i wie,jak z nich korzystać
 • wypowiada się na określony temat,
 • zgodnie współpracuje w grupie,
 • śpiewa piosenkę oraz ilustruje ruchem tekst piosenki,
 • stosuje określenia: za, pod, przed nad, obok, z prawej strony, lewej strony,
 • rozwija umiejętności manualne, rysując, wypełniając obrazek kolorem,
 • skupia uwagę na tym co dzieje się na scenie, ogląda teatrzyk przedszkolny,
 • rozpoznaje figury geometryczne: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt,
 • układa rytmy z kolorowych figur,
 • porządkuje elementy według zauważonego kryterium,
 • lepi dowolne przedmioty z plasteliny,
 • reaguje na sygnał nauczyciela.

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.