Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

 

WITAMY W GRUPIE RYBKI

Podobny obrazPodobny obrazZnalezione obrazy dla zapytania gify rybki

 

,,Z pamiętnika babci i dziadka

13.01.-17.01.2020

Każda RYBKA powinna:

 • tworzyć logiczne ciągi skojarzeń słownych,

 • konstruować zdania rozwinięte, stosować kilkuzdaniową wypowiedź, wnioskować na podstawie zagadek słownych,

 • ilustrować ruchem, mimiką lub gestem proste czynności,

 • starać się myśleć i postępować z empatią wobec osób starszych,

 • odczytywać imiona, rozpoznawać i nazywać małą i wielką literę „n”, odczytywać krótkie wyrazy zawierające literę ,,n” i inne poznane litery, czytać proste wypowiedzi,

 • śpiewać piosenkę, grać na instrumentach perkusyjnych,

 • wycinać zaplanowane przez siebie kształty i wzory,

 • określać położenie głoski „n” w wyrazach, wykonywać ćwiczenia artykulacyjne,

 • klasyfikować obiekty, tworzyć zbiory przedmiotów według różnych cech,

 • rozumieć i stosować określenia związane z umiejscowieniem zdarzeń w czasie typu: przedtem, potem, najpierw, następnie, zachowywać w wypowiedziach kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo-skutkowe,

 • projektować i tworzyć kompozycję z elementów mozaiki geometrycznej według własnej inwencji,

 • brać aktywny udział w przygotowaniach i przebiegu imprezy organizowanej w przedszkolu,

 • odpowiedzialnie wypełniać powierzone zadania związane z goszczeniem swoich bliskich w przedszkolu,

 • występować w przedstawieniach przygotowywanych dla zaproszonych gości.

,,Nowy Rok – mija czas

7 - 10.01

Każda RYBKA powinna:

 • swobodnie wypowiadać się na temat przysłów, wiersza,

 • posługiwać się pojęciami dotyczącymi następstw czasu,

 • określać charakterystyczne cechy dla danej pory roku oraz zjawiska zachodzące w przyrodzie wraz z jej zmianą, wykonywać obserwacje przyrodnicze i pogodowe,

 • układać i rozwiązywać zagadki, układać historyjki obrazkowe,

 • podejmować rozmowy na temat planowania zabaw, zajęć, pracy, odpoczynku,

 • odczytywać globalnie pojęcia dotyczące następstwa czasu, np. nazwy dni tygodnia i miesięcy,

 • znać obraz graficzny drukowanych liter „B” i „b”, identyfikować je w tekście, odczytywać proste wyrazy z ich udziałem,

 • dokonywać analizy głoskowej, syntezy sylabowej, określać miejsce głoski „b” w wyrazie,

 • rozumieć znaczenie symboli emocji oraz zjawisk pogodowych i wiedzieć, jak je stosować,

 • wskazywać kierunek poruszania się w przestrzeni,

 • znać zapis graficzny liczby 9, rozpoznawać cyfry jako znak graficzny liczb od 1 do 9, wyodrębniać zbiory o określonej liczbie, przeliczać ich elementy za pomocą liczebników porządkowych, doliczać i odliczać elementy według instrukcji, określać miejsce liczby 9 w ciągu liczbowym oraz znać jej związek z liczbami sąsiednimi,

 • eksperymentować, dokonywać pomiaru długości.

Boże Narodzenie

16 - 20.12

Każda Rybka powinna:

- znać wartość dobroci, miłości, dąży do ich zrozumienia i przeżywania

- podejmować próby rozwiązywania sytuacji konfliktowych na drodze negocjacji, kompromisu,

- znać zwyczaje, tradycje i symbole bożonarodzeniowe

- uważnie słuchać wiersza i wypowiadać się na jego temat

- podejmować próby czytania sylab z poznanych liter, tworzyć z nich wyrazy

- naśladować miny dotyczące różnych emocji

- opowiadać jakie  mogą być przyczyny i objawy złości

- znać sposoby radzenia sobie ze złością, wie jak konstruktywnie ją wyrażać

- przeliczać elementy dwóch zbiorów i porównuje ich liczebność.

- posługiwać się znakami matematycznymi, poprawnie odczytywać zapisy matematyczne

- określać różnoliczność i równoliczność zbiorów z użyciem cyfr i znaków.

Idzie zima ze śniegiem

9 - 13.12

Każda RYBKA powinna:

-  wysłuchać tekstu literackiego, oraz wypowiadać się na jego  temat

- opisywać pogodę zimą

- określać cechy charakterystyczne dla wody, lodu, pary

-  rozwiązywać zagadki

- uczestniczyć w zabawie ruchowej

-  odkodować informację

- liczyć w zakresie 8, dodawać, odejmować, ustalać poprawny wynik

-  czerpać radość ze wspólnego dekorowania pierniczków

 

Mikołaju, Mikołaju 

                                                                02.12. - 06. 12.      

  Każda Rybka powinna:

-   wypowiadać się na temat wyglądu oraz pochodzenia  Mikołaja

- doskonalić sprawność manualną

- uczestniczyć w ćwiczeniach porannych i zabawach ruchowych

- uważnie słuchać wierszy, opowiadań o tematyce mikołajkowej

- rozpoznawać za pomocą dotyku przedmioty oraz ich właściwości  duży – mały, miękki – twardy,

- wyrażać ruchem charakter melodii

- określić co zniknęło i co zmieniło swoje miejsce

- składać obrazek świąteczny  z części

- ilustruje ruchem piosenkę mikołajkową

- rozwiązywać zagadki słowno – obrazkowe

- łączyć w pary takie same przedmioty

- z radością uczestniczyć w uroczystości przedszkolnej - spotkanie z Mikołajem

- dzielić wyrazy na sylaby, głoski, wyszukuje wyrazy zaczynające się na daną głoskę

- doskonalić umiejętności językowe

- różnicować kierunki w przestrzeni

- bawić się przy muzyce

- rozpoznawać dźwięki wydawane przez  różne pojazdy

 

25.11.-29.11.2019

,,Moja rodzina

 

Każda RYBKA powinna:

 • podawać rozwiązanie zagadki słownej po jej wysłuchaniu,

 • budować i wzmacniać serdeczne relacje uczuciowe ze swoja rodziną,

 • odczuwać i wyjaśniać swoją przynależność do rodziny,

 • nazywać członków rodziny i określa relacje między nimi,

 • układać zdania na temat własnych spostrzeżeń i doświadczeń z najbliższego domowego otoczenia,

 • prawidłowo stosować rzeczowniki dla określenia nazw przedmiotów domowego użytku i wyposażenia domu,

 • formułować wypowiedzi na temat własnych uczuć i emocji związanych ze swoim domem,

 • wyróżniać głoski w nagłosie, prawidłowo artykułować głoskę „d”, dobierać obrazki, których nazwy rozpoczynają się głoską „d”, rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „d”,

 • opowiadać o rodzinnym spędzaniu wolnego czasu,

 • prowadzić rozgrywki, przestrzegając reguł gry,

 • rozumieć znaczenie wyrażeń: „dom rodzinny”, „rodzinne miasto” i ich wartość emocjonalną i uczuciową,

 • podejmować próby czytania prostych zdań i tekstu wyrazowo-obrazkowego, podając nazwy obrazków w odpowiedniej formie wynikającej z konstrukcji zdania,

 • rozróżniać i nazwać cyfrę 8 i przyporządkować ją do odpowiedniego zbioru,

 • uniezależniać postrzeganie liczebności zbioru od położenia, wielkości elementów i przestrzeni, jaką zajmują,

 • posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 8,

 • porównywać liczebność zbiorów przez łączenie elementów jednego zbioru z elementami drugiego w pary,

 • odczytywać pełną godzinę na zegarze tarczowym,

 • układać podane przez nauczyciela wyrazy 3–5-literowe z poznanych dotychczas liter

,Dawno, dawno temu w Polsce

11.11.-15.11.2019

Każda RYBKA powinna:

 • wyjaśnić pojęcie ojczyzny, wymienić sposoby poznawania swojego rodzimego kraju, znać legendę o powstaniu Krakowa i opowiadać jej treść,

 • rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „u”, wyróżniać obrazki, których nazwy rozpoczynają się tą głoską, wyróżniać głoskę „u” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie wyrazów i przyporządkowywać ją do odpowiedniego schematu, czytać proste sylaby z wykorzystaniem liter: „t”, „m”, „l”,

 • przeliczać litery w nazwach miejscowości, wyjaśnić, dlaczego piszemy je wielką literą, przyporządkowywać nazwy miast odpowiadającym im miejscom na mapie,

 • nazywać postacie z legend, wskazywać, z jakiej legendy pochodzą,

 • rozwiązywać zagadki logiczne, opowiadać legendę,

 • wyróżnić figurę z tła, przeliczać elementy zbioru, wskazując, ile jest obiektów,

 • znać melodię hymnu narodowego, utrwalać znajomość barw narodowych, tworzyć kącik patriotyczny o Polsce,

 • brać udział w turnieju rycerskim, wykonując jego poszczególne konkurencje, przestrzegać zasad fair play i zgodnego współdziałania,

 • korzystać z kącika bibliotecznego, oglądać książki dotyczące historii kraju, pytać o wydarzenia, oglądać ilustracje, słuchać legend,

 • określać kierunki, orientować się na kartce,

 • przeliczać elementy zbioru, posługując się liczebnikami głównymi w zakresie
  1–6, dodawać i odejmować elementy zbioru, podając wynik działania,

 • odróżniać elementy świata rzeczywistego i fikcyjnego.

 ,,Jestem Polką, jestem Polakiem”

Każda RYBKA powinna: 

 • znać i nazywać symbole narodowe, wskazywać polską flagę, znać sławnych Polaków,

 • wykazywać zainteresowanie mapą, znać dobra naturalne Polski, znać przyrodnicze symbole Polski, znać wytwory polskiej sztuki ludowej,

 • znać państwa w Europie, mieć podstawową wiedzę na temat wybranych krajów Europy,

 • słuchać utworów muzyki klasycznej,

 • odczuwać przynależność do grupy przedszkolnej,

 • rozpoznawać i nazywać literę „l” wielką i małą, układać wyrazy z liter, odczytywać nazwy miast,

 • mierzyć długość za pomocą sznurka lub innej miary,

 • dostrzegać różnice i podobieństwa w wyglądzie budynków,

 • posługiwać się liczebnikami porządkowymi,

 • wykorzystywać w zabawie przedmioty z recyklingu.

 

,,Odkrywamy sekrety przyrody jesienią

21.10.-25.10.2019

Każda RYBKA powinna:

 • układać rytm z obrazków i odwzorować go w formie dźwiękowej,

 • rozpoznawać podstawowe gatunki leśnych roślin i zwierząt,

 • dokonać analizy i syntezy sylabowej, wyróżniać głoski w nagłosie, poprawnie wymawia głoskę „sz”,

 • tworzyć kompozycje z materiału przyrodniczego,

 • dostrzegać emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego,

 • rozpoznawać literę „m”, odczytać sylaby i krótkie wyrazy,

 • rozróżniać pojęcia „wewnątrz” i „na zewnątrz”,

 • rozpoznawć cyfrę „5” i rozumieć jej wartość liczbową,

 • rozpoznawać monety i rozumieć ich wartość,

 • wykazywać zainteresowanie zabawami badawczymi,

 • rozpoznawać niebezpieczne sytuacje, znać numery alarmowe,

 • wiedzieć, na czym polega troskliwa i odpowiedzialna postawa wobec innych.

,,Książka kucharska prosto z natury

7-11.09

Każda RYBKA powinna:

 

 • ćwiczyć aparat mowy, dokonywać analizy sylabowej i głoskowej wyrazów, określać liczbę sylab, wskazywać pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie,

 • rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „e”,

 • analizować treść utworów, wskazywać miejsce głoski ,,e", tworzyć rymy,

 • inscenizować utwory literackie, odgrywając proste role z wykorzystaniem rekwizytów, oceniać postępowanie bohaterów,

 • objaśniać kolejność zdarzeń w utworze literackim, układać zagadki, opowiadać o zdarzeniach, wyjaśniać,

 • dostrzegać walory humorystyczne utworu,

 • opisać działanie i sposób wykorzystywania urządzeń mechanicznych i elektrycznych w gospodarstwie domowym,

 • konstruować przepis, uwzględniając kolejność wykonywania czynności,

 • rozpoznawać różne dźwięki, dostrzegać zmiany charakteru muzyki, śpiewać piosenki, muzykować z użyciem instrumentów,

 • porównać masę przedmiotów, określać ciężar, posługiwać się monetami,

 • rozpoznawać, rozróżniać i nazywać cyfrę „3”, przyporządkować ją do określonej liczebności zbioru, układać elementy jako wielokrotność liczby „3”,

 • rozpoznawać, nazywać, klasyfikować segregować figury geometryczne według podanych cech.

,Taniec jesiennych kolorów

30.09.-04.10.2019

 

 • rozpoznawać, rozróżniać i nazywać emocje, radzić sobie z ich przeżywaniem,

 • charakteryzować postaci i zdarzenia w poznawanych utworach literackich, recytować wiersz, śpiewać piosenkę,

 • posługiwać się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych,

 • doskonalić sprawność manualną poprzez wycinanie,

 • czytać obrazy, nazywać symbole, wyodrębniać i nazywać ich elementy,

 • dokonywać analizy głoskowej, określać miejsca głoski w nagłosie, śródgłosie i w wygłosie, układać zdania z wybranymi wyrazami, podawać liczbę wyrazów w zdaniu,

 • rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „a” oraz podejmować próby pisania litery „a” małej i wielkiej,

 • klasyfikować i segregować figury geometryczne według kształtu, wielkości i kolor

 • rozróżniać i nazywać cyfry oznaczające liczby od 1 do 2, dopasowuje je do właściwej liczebności zbioru,

 • dokonywać pomiaru długości, posługując się wspólną miarą – krokami,

 • wnioskować na podstawie dokonywanych doświadczeń oraz obserwacji i wymieniać właściwości powietrza

Co lubi każdy z nas?

23-26.09

Każda Rybka powinna:

 

 • odtwarzać usłyszany rytm poprzez klaskanie, wymawiać rytmicznie zgłoski,

 • rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „o”, utrwalać jej obraz,

 • kreślić wzory literopodobne w liniaturze, podejmować próby pisania liter w liniaturze,

 • stosować określenia dotyczące kierunków i położenia przedmiotów na kartce,

 • wyróżniać głoskę „o” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie,

 • doskonalić sprawność grafomotoryczną,

 • rozróżniać emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne,

 • przeliczać elementy zbiorów i oznaczać je za pomocą cyfry „1”, wyróżniać przedmioty, w których znajduje się cyfra „1”,

 • wyodrębniać prostokąt spośród innych figur geometrycznych, opisać jego wygląd, wskazywać przedmioty codziennego użytku w kształcie prostokąta,

 • opowiadać historyjkę obrazkową na podstawie ilustracji,

Razem ciekawie spędzamy czas

16 - 20.09

 

 • rozpoznawać i nazywać podstawowe emocje oraz łączyć je z określonymi sytuacjami,

 • rozróżniać i nazywać emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, mieć świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie,

 • rozpoznawać głoski w nagłosie i wygłosie, dokonywać syntezy głoskowej, wzbogacać słownictwo,

 • opowiadać historyjkę obrazkową według kolejności zdarzeń, formułować dłuższe wypowiedzi, przyporządkowywać nazwy czynności do ilustracji,

 • dokonywać oceny zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa i konsekwencji określonych zachowań,

 • rozpoznawać kształt figury geometrycznej płaskiej ‒ kwadrat, kojarzyć kształt kwadratu z przedmiotami codziennego użytku, rysować kwadraty, kreśląc linie zgodnie z właściwym kierunkiem,

 • wypowiadać się na temat swojego dzieciństwa, opowiadać treść zdjęcia,

 • wymieniać nazwy przedmiotów należących do określonej kategorii, np. zabawki, książki, sprzęty domowe,

 • posługiwać się swoim adresem zamieszkania,

 • czytać obrazy, wyodrębniać elementy,

 • stosować określania: „dzisiaj”, „wczoraj”, „jutro”,

 • klasyfikować przedmioty według podanego kryterium, dostrzegać powtarzające się sekwencje i kontynuować je, rozróżniać podstawowe figury geometryczne,

 • rozpoznawać przedmioty po dotyku, określać ich kształt, fakturę itp.,

 • wiedzieć, że nikt nie jest doskonały, dlatego ma prawo się pomylić, prosić o pomoc, doskonalić swoje umiejętności,

 • wymieniać swoje mocne strony, być dumnym ze swoich osiągnięć.

"Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki"

 09 -13.09.

Każda RYBKA powinna:

 

 • wyjaśnić znaczenie słowa „bezpieczeństwo”
 • znać zasady bezpiecznego zachowania się na drodze
 • znać numery alarmowe –policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe
 • poprawnie oceniać konkretne zdarzenia, podejmować w związku z tym odpowiednie działania
 • wiedzieć, jak bezpiecznie przechodzić przez pasy
 • wyjaśnić znaczenie kolorów świateł na sygnalizatorze świetlnym
 • prawidłowo reagować na zmianę świateł na sygnalizatorze świetlnym
 • rozpoznawać wybrane znaki drogowe z grupy ostrzegawczych, nakazu, zakazu i wyjaśnić ich znaczenie
 • umieć wskazywać sytuacje poprawne oraz niewłaściwe dotyczące zachowania się na ulicy
 • śpiewać piosenkę „Kolorowe światła”
 • znać kierunki-prawo, lewo, góra, dół

Przedszkolaki to my!

2.09 - 6.09

Każda RYBKA powinna:

 • znać imiona koleżanek i kolegów
 • opisywać miejsce swojego letniego wypoczynku
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach
 • nazywać pomieszczenia w przedszkolu, znać ich przeznaczenie
 • wypowiadać się na temat opowiadania „Jesteśmy starszakami”, formułować dłuższe wypowiedzi
 • dzielić swoje imię na sylaby, wysłuchiwać w nim pierwszą głoskę
 • wycinać po linii prostej i po okręgu
 • układać rytmy z kolorowych figur według wzoru
 • wymieniać cechy charakterystyczne kwadratu, prostokąta i trójkąta

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3- 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:00
  piątek 7:00-15:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.