Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

Krąg tematyczny: Z pamiętnika babci i dziadka

Czas realizacji: 20.01-24.01.2020

 

Każdy Delfin powinien:

- kształtować  świadomość własnej roli społecznej w rodzinie,

- podejmować inicjatywę w działaniu i współtworzeniu imprezy dla dziadków,

- czerpać radość ze sprawiania innym niespodzianek z okazji ich święta,

- wzmacniać więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości,

-rozwijać umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej w obrębie zdań, wyrazów, sylab i głosek,

- poznać  drukowaną i pisaną literę  „N”, „n”,

- rozwijać  umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie poznanych liter,

- wdrażać się  do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter,

- wdrażać się  do sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych, 

- doskonalić  umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i  porządkowymi w zakresie 9,

- rozwijać  umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne.

CZAS REALIZACJI: 16-20.12.2019r.

KRĄG TEMATYCZNY: Boże Narodzenie.

Każdy „Delfinek: powinien:

- znać wartość dobroci, miłości, dąży do ich zrozumienia i przeżywania

- podejmować próby rozwiązywania sytuacji konfliktowych na drodze negocjacji, kompromisu,

- znać zwyczaje, tradycje i symbole bożonarodzeniowe

- uważnie słuchać wiersza i wypowiadać się na jego temat

- podejmować próby czytania sylab z poznanych liter, tworzyć z nich wyrazy

- naśladować miny dotyczące różnych emocji

- opowiadać jakie  mogą być przyczyny i objawy złości

- znać sposoby radzenia sobie ze złością, wie jak konstruktywnie ją wyrażać

- przeliczać elementy dwóch zbiorów i porównuje ich liczebność.

- posługiwać się znakami matematycznymi, poprawnie odczytywać zapisy matematyczne

- określać różnoliczność i równoliczność zbiorów z użyciem cyfr i znaków.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY

  Jak być dobrym dla innych?

CZAS REALIZACJI

09.12- 13.12.2019

Każdy Delfinek powinien:

rozwijać umiejętność rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

kształtować umiejętność wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób

być wrażliwym na potrzeby innych

kształtować uczucia i emocje związane ze współczuciem i empatią oraz umiejętnością odczytywania uczuć i potrzeb innych osób – zarówno najbliższych, jak i osób spotykanych okazjonalnie

doskonalić  pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach

kształtować poczucie rytmu i umiejętności interpretacji muzyki ruchem

utrwalać umiejętność porównywania liczebności zbiorów i stosowania określeń: więcej, mniej, tyle samo

kształcić umiejętności sprawnego posługiwania się cyframi i znakami „<”, „>”, „=”

poznać drukowaną i pisaną literę „y”

CZAS REALIZACJI: 02-06.12.2019r.

KRĄG TEMATYCZNY: Moja rodzina.

Każde dziecko powinno:

-odczuwać i wyjaśniać swoją przynależność do rodziny, opisuje jakie role pełnią członkowie rodziny w jego domu

– budować krótkie wypowiedzi na temat rodziny

-wskazywać ustawienie dzieci względem siebie i innych przedmiotów

- odpowiadać na pytania dotyczące treści bajki

- układać zdania na temat własnych spostrzeżeń i doświadczeń z najbliższego domowego otoczenia

- prawidłowo stosować rzeczowniki dla określenia nazw przedmiotów domowego użytku i wyposażenia domu

- podejmować próby czytania sylab z poznanych liter

- podejmować próby pisania litery „d” w liniaturze

-potrafić ułożyć obrazek na podstawie słownej instrukcji

- umieć mówić innym o swoich uczuciach

- znać zasady dobrej, prawidłowej komunikacji

-przestrzegać zasad obowiązujących na zajęciach

- rozróżniać i nazwać cyfrę 8 i przyporządkowywać ją do odpowiedniego zbioru.

- uniezależniać postrzeganie liczebności zbioru od położenia, wielkości elementów i przestrzeni, jaką zajmują

- posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 8

- porównywać liczebność zbiorów przez łączenie elementów jednego zbioru z elementami drugiego w pary

- podejmować  próby pisania cyfry 8 po śladzie i samodzielnie

– tworzyć zbiory ośmioelementowe

– klasyfikować przedmioty według koloru i wielkości

Temat kompleksowy: Niesamowita podróż w czasie

25.11- 29.11.2019

Każdy Delfin powinien:

wskazywać zmiany, wypowiadać się na temat co było dawniej, co jest dziś, jak zmienił się świat;

poznać  drukowaną i pisaną literę „K”, „k”;

podejmować próby czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter;

kształtować umiejętność pisania znaków literopodobnych po śladzie;

 porządkować zdarzenia w legendzie według kolejności (poprawnie stosować zwroty i wyrażenia dotyczące czasu: wcześniej, najpierw, potem, później, następnie, po tym, przedtem);

poznać obraz graficzny liczby 7 zapoznać się  z zawodem krawcowej;

poznać  nazwy dawnych  zawodów wykonywanych w przeszłości.

wyświetl galerię w Cooliris
  • rodina

KRĄG TEMATYCZNY: Przygotowania do zimy.

CZAS REALIZACJI: 18-22.11.2019r.

Każde dziecko powinno:

- wiedzieć, w jaki sposób wybrane leśne zwierzęta przygotowują się do zimy,

-  potrafić przyporządkować ilustracje zimowych mieszkań zwierząt do odpowiednich zwierząt,

- potrafić podzielić na sylaby nazwy zwierząt i ich zimowych domów,

- potrafić przeliczać przedmioty w zakresie 6,

- posługuje  się liczebnikami porządkowymi w zakresie 6,

-wiedzieć jak powstaje deszcz

-wiedzieć jak odpowiednio dobrać ubiór od pogody

-potrafić ułożyć obrazek na podstawie podanych koordynatów,

- potrafić odczytać kod, stworzony przy pomocy symboli graficznych,

- potrafić ułożyć hasło z wyszczególnionych w nagłosie głosek podanych słów;

- potrafić ułożyć historyjkę obrazkową składającą się z 3 części;

- znać nazwy ptaków odlatujących i pozostających na zimę w kraju;

- znać niektóre zwyczaje ptaków (tworzenie kluczy przy odlotach, budowanie gniazd);

- znać sposoby przetwarzania i przechowywania przez człowieka darów pochodzących ze środowiska przyrodniczego,

-próbować czytać etykietki słoików,

- potrafić określić położenie danego słoika na półce,

-znać zasady dobrej komunikacji

- potrafić odgrywać scenki dramowe

-potrafić określić swoje uczucia

wyświetl galerię w Cooliris
  • Bez tytułu

TEMAT KOMPLEKSOWY

 Dawno, dawno temu w Polsce

CZAS REALIZACJI

12.11- 15.11.2019

 Każdy Delfin powinien:

zapoznać się z miejscami (Kraków, Warszawa, Toruń), postaciami, wydarzeniami historycznymi mającymi ważne znaczenie dla naszego kraju

budzić w sobie  uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny,  szacunku do mądrości ludowych przekazywanych w legendach

rozwijać postawę współdziałania z grupą

rozwijać umiejętność słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania

rozwijać logicznego myślenia przez odróżniać elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości

zapoznać się  z drukowaną i pisaną literą „U”, „u”

wdrażać się do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

poznać  zapis obrazu graficznego liczby 6

doskonalić  umiejętności przeliczania w zakresie 6

doskonalić  umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6

 

KRĄG TEMATYCZNY: Jestem Polką, jestem Polakiem

CZAS REALIZACJI: 04-08.11.2019r.

Każdy Delfinek powinien:

-znać słowa piosenki „Jesteśmy Polka i Polakiem”

‒znać treść legendy o „Czechu, Lechu i Rusie”, „Syrenka warszawska’

‒znać i nazywać symbole narodowe – flaga, hymn, godło

- znać słowa „Mazurka Dąbrowskiego”

-wyszukać ilustracje przedstawiające miejsca związane z miejscem zamieszkania

-rozpoznawać i nazywać literę „l” wielką i małą, podejmować próby jej pisania

-potrafić znaleźć słowa rozpoczynające się na głoskę „l”

‒rozumieć pojęcie „stolica”

 - znać nazwy byłych  i obecnej stolicy Polski

-  wiedzieć, jak wygląda kontur Polski

- witać się w obcym języku (angielsku, niemiecku, francusku)

‒znać wybrane państwa w Europie

‒ znać flagę i hymn Unii Europejskiej

-znać zasady dobrej komunikacji, potrafić określić swoje uczucia

wyświetl galerię w Cooliris
  • images(2)

KRĄG TEMATYCZNY: Jesień w lesie.

CZAS REALIZACJI: 21-25.10.2019r.

Każdy Delfinek powinien:

-aktywnie uczestniczyć w zabawie ruchowej

-znać nazwy pór roku

- potrafić określić różnice między porami roku

-potrafić znaleźć rozwiązanie zagadki słuchowej

- umieć wymienić jakie dary jesieni możemy znaleźć w lesie

-wypowiadać się na podany temat

-tworzyć kompozycje z materiały przyrodniczego, wykonać opaskę na głowę z papierowych elementów

-uważnie słuchać wiersza i rozmawiać na temat jego treści

-dostrzegać emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego

-rozpoznawać literę „m” , próbować pisać małą i wielką literę „m”, utrzymując się w liniaturze

-umieć rozpoznać i nazwać uczucie zazdrości

-potrafić powiedzieć, w jakiej sytuacji czuło się zazdrosne

-potrafić przestrzegać ustalonych wcześniej zasad

‒rozróżniać pojęcia „wewnątrz” i „na zewnątrz”

‒rozpoznawać cyfrę „5” i rozumieć jej wartość liczbową, próbować pisać cyfrę „5”, zachowując prawidłowy kierunek kreślenia

‒rozpoznawać monety i rozumieć ich wartość

-potrafić wymienić zmysły, rozpoznać przedmioty po dotyku, smaku, zapachu

-potrafi wskazać położenie obrazka na podstawie podanych koordynatów

-planować swoje działania, sprawdzać ich efekt

wyświetl galerię w Cooliris
  • jesien w lesie

Jak dbamy o nasze zdrowie?

Czas realizacji: 14.10- 18.10. 2019

Każdy Delfinek powinien: 

poznać wartości zdrowego odżywiania się w kontekście zdrowego trybu życia;

poznać piramidę żywienia;

umieć dostosować ubiór do pogody;

rozróżniać  emocje przyjemne i nieprzyjemne;

rozwijać wytrwałość w kończeniu zadań i pokonywaniu trudności;

zgodnie współdziałać z innymi dziećmi w grupie;

doskonalić percepcję słuchową;

poznać obraz graficzny głoski „i” – litery „I”, „i”;

rozwijać umiejętności wygłaszania wiersza z pamięci;

konstruować wypowiedzi na podstawie ilustracji;

poznać obraz graficzny liczby „4”.

wyświetl galerię w Cooliris
  • zdrowie

KRĄG TEMATYCZNY: Co nam jesień w koszach niesie?

CZAS REALIZACJI: 07-11.10.2019r.

Każdy Delfinek powinien:

- znać nazwy warzyw, potrafić rozpoznać je po wyglądzie, rozpoznać za pomocą dotyku

-wiedzieć, że owoce i warzywa trzeba umyć przed spożyciem

-potrafić zrobić owocowy szaszłyk

- rozróżniać głoski na początku i na końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach

-potrafi zorganizować sobie zabawę swobodną

-znać słowa piosenki „Jesienny pociąg”

-rozpoznawać i nazywać literę „e” wielką i małą, określać i zaznaczać w schemacie wyrazu położenie głoski „e” .

-rozpoznawać litery a, e, o

-opisywać wygląd wylosowanego warzywa, owocu

-potrafić budować zdania złożone

-opowiadać przebieg zdarzeń na podstawie ilustracji .

- wiedzieć czym charakteryzuje się sport karate

-wiedzieć, kim jest Paweł Nastula

-znać numer alarmowy na policje

-wiedzieć czym zajmuje się policjant

-wiedzieć jak wygląda umundurowanie policji

- znać zasady bezpiecznego zachowania się podczas spaceru poza teren przedszkola

-wiedzieć, jak przechodzić przez pasy bez sygnalizacji świetlnej

-wiedzieć, jak zachować się w bibliotece

– odtwarzać rytmy podane przez nauczyciela.

‒rozpoznawać, rozróżniać i nazywać cyfrę „3”, przyporządkować ją do określonej liczebności zbioru, przeliczać do 3

- rozpoznawać uczucia przyjemne i nieprzyjemne

- mówić o tym co go cieszy lub smuci

- umieć znaleźć sposób na rozweselenie smutnej osoby

‒potrafić, na podstawie koordynatorów, wskazać odpowiednie pole na macie

-potrafić odczytać kod, stworzony przy pomocy symboli graficznych

-planować swoje działanie, sprawdzać jego efekt

wyświetl galerię w Cooliris
  • jabłka

TEMAT: Co lubi każdy z nas?

Realizowane w dniach 23-27.09-2019r.

Dziecko powinno:

‒rozmawiać o przyjaźni, wiedzieć co to jest „przyjaźń”

‒podejmować próby rozwiązywania sytuacji konfliktowych na drodze negocjacji, kompromisu 

‒wyjaśnić przysłowie „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”

‒wyjaśnić pojęcie „nuda” ,wymienić sposoby na walkę z nudą

‒umieć wykonać proste instrumenty perkusyjne z wykorzystaniem butelek napełnionych materiałami sypkimi

- umieć wycinać po linii, prawidłowo trzymać i posługiwać się nożyczkami

-potrafić ułożyć obrazek na podstawie słownej instrukcji

-potrafić ułożyć elementy zachowując podane warunki

-potrafić rozwiązać zagadki słowne

-potrafić zaśpiewać piosenkę „W naszym pokoju pełno muzyki”

-potrafić grać na instrumentach, umieć grać na instrumentach wykonanych z butelek

-wykonać ćwiczenia ortofoniczne na zgłoskach „kap”, „szur”, „człap”, „plusk”, „chlup”,

-wysłuchiwać i odtwarzać usłyszany rytm poprzez klaskanie, wymawianie rytmicznie zgłoski „kap”, rytmiczne ułożenie sylwet kropel deszczu

-odtwarzać strukturę rytmiczną na podstawie ułożonego rytmu z kropel

-wiedzieć, czym charakteryzuje się pogoda jesienna

- rozpoznawać i nazywać literę o, O , potrafić znaleźć słowa rozpoczynające się na literę o, O

- potrafić wysłuchać głoskę o w słowach, dokonywać analizy i syntezy wyrazu, dzielić wyrazy na sylaby

- pisać literę o ,O  po śladzie i samodzielnie

-potrafić wyjaśnić znaczenie symboli pogodowych

-wskazywać liczbę elementów zbioru, oznaczać ją za pomocą cyfry „1”, wyróżniać przedmioty, w których znajduje się cyfra „1” , układać cyfrę „1” z puzzli, drucików kreatywnych

-stosować określenia dotyczące kierunków i położenia przedmiotów na kartce: „na prawo, lewo”, „nad”, „pod”, „dolny lewy róg” itp.

-wyodrębnić prostokąt spośród innych figur geometrycznych, opisywać jego wygląd. Umieć ułożyć prostokąt ze sznurka

-wskazywać przedmioty codziennego użytku w kształcie prostokąta.

-wycinać prostokąty z kolorowych kartek i tworzyć z nich prostokątne ludziki lub inne postaci według własnego pomysłu

-umieć połączyć kropki nadając im określony kształt

Razem ciekawie spędzamy czas

Czas realizacji: 16.09- 20.09.2019

Każdy Delfin powinien

rozróżniać i nazywać uczucia oraz łączyć je z określonymi sytuacjami

dokonywać oceny zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa i konsekwencji określonych zachowań

chętnie i aktywnie  uczestniczyć w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych

zgodnie współpracować w grupie

opowiadać, jakie czynności wykonujemy w cyklu

określania „dzisiaj”, „wczoraj”, „jutro”

podać swój adres zamieszkania

wyróżniać głoski w nagłosie, wygłosie

wyróżniać kolejne głoski w wyrazach 3-głoskowych

układać z pomocą nauczyciela schematy wyrazów i oznaczać na nich pierwszą i ostatnią głoskę

rozpoznawać kształt  kwadratu, wybierać go spośród  innych figur geometrycznych

kojarzyć kształt kwadratu z przedmiotami codziennego użytku

rysować kwadraty, kreśląc linie zgodnie z właściwym kierunkiem

dostrzegać powtarzające się sekwencje i kontynuować  je

wypowiadać się na temat swojego dzieciństwa, opowiadać treść zdjęcia

odpowiedzialnie, sumiennie i rzetelnie wykonywać  podejmowane zadania i obowiązki

wymieniać swoje mocne strony, być dumne ze swoich osiągnięć

"Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki"

Termin realizacji: 09-13.09.2019r.

Każdy DELFINEK powinien:

-wyjaśnić znaczenie słowa „bezpieczeństwo”

-znać zasady bezpiecznego zachowania się na drodze

-znać numery alarmowe –policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe

-poprawnie oceniać konkretne zdarzenia, podejmować w związku z tym odpowiednie działania

-wiedzieć, jak bezpiecznie przechodzić przez pasy

-wyjaśnić znaczenie kolorów świateł na sygnalizatorze świetlnym

-prawidłowo reagować na zmianę świateł na sygnalizatorze świetlnym

- rozpoznawać wybrane znaki drogowe z grupy ostrzegawczych, nakazu, zakazu i wyjaśnić ich znaczenie

-umieć wskazywać sytuacje poprawne oraz niewłaściwe dotyczące zachowania się na ulicy

-śpiewać piosenkę „Kolorowe światła”

-potrafić współpracować z innymi - potrafić wykonać wyklejankę

-prawidłowo  reagować na sygnały nauczyciela

-uważnie słuchać treści wiersza/opowiadania oraz rozumieć sens słuchanego wiersza/opowiadania

-nazywać kształty znaków drogowych -koło, trójkąt, kwadrat

- potrafić wycinać kształty po śladzie koło, trójkąt, kwadrat

-zaznaczać kierunki na powierzchni zgodnie z poleceniami nauczyciela

-znać kierunki-prawo, lewo, góra, dół

-prawidłowo wykonywać ćwiczenia gimnastyczne

-umieć ćwiczyć w parze

-być sprawny w miarę swoich możliwości

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3- 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:00
  piątek 7:00-15:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.