Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

Poniżej link do platformy "vEdukacja", na której możecie się Państwo
logować.

 <https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/nowydwormazowiecki>
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/nowydwormazowiecki

 

ZASADY REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI,
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

I. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U.  2018r. , poz. 1000 z późn.  zm.)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, szkół i placówek
  (Dz. U. z 2017 , poz.610).

 

II. ZASADY REKRUTACJI

 

 1. Do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przyjmowane są dzieci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne zostaje przeprowadzone za pomocą elektronicznego systemu naboru vEdukacjaNabórPrzedszkola firmyVULCAN.
 3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica, prawnego opiekuna kandydata.
 4. Ilekroć mowa będzie o:

a)                 rodzicach, rodzicu – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby /podmiot/ sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem,

b)                 wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci /własnych lub przysposobionych/,

c)                  samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka
przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji
(na podstawie zaświadczenia z sądu lub prawomocnego wyroku sądu), osobę rozwiedzioną – chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie z jego rodzicem
co najmniej jedno dziecko,

d)                 ustawie – oznacza to ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe,

e)                 przedszkolu, oddziale przedszkolnym – oznacza to przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek niż liczba wolnych miejsc w I etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a)                 wielodzietność rodziny kandydata,

b)                 niepełnosprawność kandydata,

c)                  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)                 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)                 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)                  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)                 objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. W naborze biorą udział dzieci urodzone w latach:

a)                 2013 (dzieci 6-letnie, które zgodnie z art. 31 ust. 4, 5, 8 i 9 , art. 32 ust. 3 oraz art. 33  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –Prawo oświatowe (Dz. U. 2018r. poz. 1000 z późn. zm) mają obowiązek realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z możliwością  pozostawienia dziecka w oddziale przedszkolnym w wymiarze całodziennej opieki, zgodnie z ofertą tych placówek.  

b)                 2014, 2015 i 2016 (dzieci 3, 4 i 5-letnie, które mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w wymiarze całodziennej opieki.

 1. W II etapie rekrutacji są brane pod uwagę kryteria określane przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki o których mowa w art. 131, ust. 4 i 6 ustawy Prawo Oświatowe.
 2. Kandydaci zamieszkali poza gminą Nowy Dwór Mazowiecki  mogą być przyjęci do przedszkola,  oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej posiada wolne miejsca. W przypadku większej liczby kandydatów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach zawartych w tym dokumencie.
 3. Aby kandydat wziął udział w procesie rekrutacji, rodzic musi dokonać rejestracji
  w elektronicznym systemie naboru.
 4. Informacja o stronie logowania, sposobie rejestracji i wypełnienia wniosku corocznie udostępniona jest:

a)                 na stronach internetowych w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,

b)                 na tablicach informacyjnych w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,

c)                  telefonicznie – przez pracowników w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 1. Rodzic we wniosku może dokonać wyboru maksymalnie 3 placówek, określając kolejność wyboru przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, według swoich preferencji.
 2. Rodzic, opiekun prawny składa w placówce pierwszego wyboru poprawnie wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi zaznaczone kryteria naboru o których mowa w art. 150, ust. 2-6 ustawy Prawo Oświatowe.
 3. Dokumenty i wniosek składa się w formie papierowej do dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej w sekretariacie placówki.
 4. Oświadczenia rodzica, opiekuna prawnego składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie obowiązany jest
  do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula zastępuje pouczenie organu
  o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 5. We wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na kolejny rok szkolny, rodzic deklaruje czas pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej tj. ilość godzin, jaką dziecko będzie przebywało w przedszkolu ponad 5-godzinną podstawę programową. Ilość zadeklarowanych godzin zostanie automatycznie uwzględniona w umowie.
 6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  o potwierdzenie tych okoliczności.
 7. Oświadczenia składane przez rodziców, prawnych opiekunów mogą być zweryfikowane na zasadach określonych w art. 150, ust. 7-10 ustawy Prawo Oświatowe.
 8. Po pozytywnej weryfikacji wniosku i zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia
  do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, rodzic, którego dziecko zostało zakwalifikowane do placówki od 2 –giego lub 3-tego wyboru ma obowiązek przenieść wniosek złożony w placówce 1-ego wyboru.
 9. W przypadku, gdy taka czynność nie zostanie dokonana w terminie od 5 do 8 marca 2019 roku do godz. 15.00, dziecko nie zostanie wpisane na listę przyjętych.
 10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  oraz list przyjętych
  i nieprzyjętych.
 11. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 12. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu, przyjęciu lub nieprzyjęciu do placówki oraz najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia.
 13. Listy umieszcza się w widocznym miejscu w budynku przedszkola, szkoły podstawowej.
 14. Rodzic kandydata, który nie został przyjęty do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej może wystąpić o uzasadnienie decyzji na zasadach zawartych w art. 158, ust. 6 -9 ustawy Prawo oświatowe.
 15. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, oddziału przedszkolnego, przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w wybranym przedszkolu, oddziale przedszkolnym.
 16. Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, przeprowadza się zgodnie z harmonogramem rekrutacji opracowywanym corocznie.
 17. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji przedszkole, szkoła podstawowa, dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.
 18. Rekrutacja uzupełniająca powinna zakończyć się do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny na który prowadzona jest rekrutacja.
 19. Dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej powołuje komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia procesu rekrutacji wg zasad określonych w aktualnym Rozporządzeniu MEN.
 20. Z kolejnych etapów rekrutacji komisja sporządza protokoły, których integralną część stanowią listy kandydatów. 

 

HARMONOGRAM

ZARZĄDZENIE  NR 14/2019

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 15 stycznia 2019 roku

 

 

          w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli, i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017r., poz. 59 i poz. 2203 oraz z 2018r., poz. 1000, 1290, 1669 i 2245), zarządzam, co następuje:

 

 

          § 1. 1. Ustala się harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór   Mazowiecki.

                  2.  Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

 

 

§ 2. 1. Ustala się harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

         2. Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

 

 

  § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

 

           

         §  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        BURMISTRZ -

                                                                                                                                                                                 /-/Jacek Kowalski

 

 

 

 

    Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2019

     Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

                                                                                                                                                                                  z dnia 15 stycznia 2019r.

Harmonogram czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

do przedszkoli, i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na rok szkolny 2019/2020

 

 

Rodzaj czynności

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzice kandydatów logują się do systemu elektronicznego naboru, i składają wydrukowany z systemu wniosek wraz z dokumentami w przedszkolu, oddziale przedszkolnym  w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

 

od 18 lutego 2019r. od godz. 9:00

do 28 lutego 2019r. do godz. 15:00

Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne wg przyjętych zasad.

 

od 01 marca 2019r.

do 04 marca 2019 r.

 

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole.

 

04 marca 2019r. godz. 15:00

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole na rok szkolny  2019/2020.

 

11 marca 2019r. godz. 12:00

Składanie podań do komisji rekrutacyjnej  o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata

 

do 18 marca 2019r. godz. 15.00

Uzasadnienie przez komisję rekrutacyjną odmowy przyjęcia kandydata.

 

25 marca 2019r.

Składanie przez rodziców kandydata odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora placówki.

 

01 kwietnia 2019r. godz. 15.00

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie rodzica kandydata.

 

08 kwietnia 2019r. 

Ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole na rok szkolny 2019/2020.

 

09 kwietnia 2019r. godz. 12:00

Ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole na rok szkolny 2019/2020 z podziałem na grupy.

 

30 sierpnia 2019r. godz. 12:00

 

 

 

 

Rodzaj czynności

 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Rodzice kandydatów logują się do systemu elektronicznego naboru, i składają wydrukowany z systemu wniosek wraz z dokumentami w przedszkolu,   oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

 

od 09 kwietnia 2019r.  od godz. 12:00

 do 16 kwietnia 2019r. do godz. 15:00

Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne wg przyjętych zasad.

od 17 kwietnia 2019r.

do 24 kwietnia 2019r.

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole.

 

25 kwietnia  2019r. godz. 09:00

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole  na rok szkolny  2018/2019.

 

30 kwietnia 2019r. godz. 15:00

Składanie podań Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata

 

07 maja 2019r. godz. 15.00

Uzasadnienie przez Komisję Rekrutacyjną odmowy przyjęcia kandydata.

 

13 maja 2019r.

Składanie przez rodziców kandydata odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora placówki.

 

20 maja 2019r. godz. 15.00

Dyrektor placówki rozpatruje odwołanie rodzica kandydata.

 

27 maja 2019r.

Ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole na rok szkolny 2019/2020.

 

28 maja 2019r. godz. 12:00

Ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole na rok szkolny 2019/2020 z podziałem na grupy.

 

30 sierpnia 2019r. godz. 12:00

 

 

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.