Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

WITAM NA STRONIE GR. NUTKI

Znalezione obrazy dla zapytania ruchomy obrazek nuty

 

,,Niby tacy sami, a jednak inni”

3.06.-7.06.2019

Dziecko powinno:

uczestniczyć w Pikniku Rodzinnym,

wskazywać wartościowe sposoby spędzania wolnego czasu,

rozumieć, że mimo różnic rasowych i kulturowych wszyscy jesteśmy podobni,

rozumieć proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagować na nie,

wiedzieć, że ludzie z różnych stron świata mają odmienne warunki życia, kulturę i zwyczaje,

dostrzegać podobieństwa i różnice w wyglądzie dzieci różnych narodowości,

znać podstawowe prawa dzieci,mieć świadomość równości wszystkich dzieci wobec praw oraz rozumieć konieczność ich przestrzegania,

wyjaśnić pojęcia: tolerancja, akceptacja, dobry przyjaciel oraz wymienić cechy dobrego przyjaciela,

uczestniczyć w obchodach swojego święta,

znać wyrazy przeciwstawne do podanych,

doskonalić umiejętności przygotowujących do nauki czytania i pisania,

rozwiązywać zadania z treścią oraz prawidłowo stosować znaki matematyczne

 

,,Święto rodziny”

20.05.-24.05.2019

Dziecko powinno:

opisać rolę rodziców w swoim życiu,

podać informacje na temat rodziców,

powtarzać wiersz z pamięci,

wymienić cechy swojej mamy i swojego taty,

wyjaśnić rolę matki i ojca w rodzinie,

tworzyć zdrobnienia, dobierać określenia przymiotnikowe potrzebne do opisania mamy i taty,

wymienić czynności, w których może pomóc tacie i mamie,

opowiadać o ulubionych zajęciach, zabawach i sportach poszczególnych członków rodziny,

wymienić nazwy zabaw, w które można się bawić z rodzicami w domu i poza nim,

podać przykłady niespodzianek dla rodziców,

wykonać prezent dla rodziców,

rozwiązywać proste zadania z treścią,

dodawać i odejmować elementy w zakresie 10,

czytać wyrazy i proste teksty

Wiosna na wsi

6.05 – 10.05

 

opisuje wygląd łąki wiosną oraz wygląd żaby, wyjaśnia znaczenie barwy ochronnej w życiu zwierząt,

opowiada o obrazku, zachowując poprawność gramatyczną wypowiedzi,

wymienia słowa rozpoczynające się głoską ż; dzieli słowa na sylaby; wymienia głoski w słowach żaba, Żaneta;

układa schematy i modele słów żaba, Żaneta; określa miejsca samogłosek i spółgłosek

 

rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka, poprawnie nazywa domy zwierząt hodowanych na wsi oraz rodzaj spożywanego przez nie pokarmu,

słucha głosów zwierząt z wiejskiego podwórka i je naśladuje,

przestrzega ustalonych zasad zachowania,

bierze aktywny udział w ćwiczeniach gimnastycznych,

rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka (dorosłe i młode),

poprawnie odmienia rzeczowniki, układa rytmy i zdrobnienia,

wyjaśnia znaczenie zwierząt hodowlanych w życiu człowieka

Drodzy Rodzice!

 

We wtorek 2 kwietnia obchodzony jest  

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU!
W związku z tym prosimy by w tym dniu dzieci ubrane były  w strój (bądź miały element garderoby)

w  niebieskim kolorze.

Wiosenne przebudzenia

25.03 – 29.03

 

poznawanie właściwości ziemi i piasku,

wzbogacanie wiedzy na temat kwiatów doniczkowych i zasad ich pielęgnacji

dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny,

utrwalanie nazw roślin charakterystycznych dla środowiska parku,

określanie zmian zachodzących w życiu zwierząt i wiązanie ich z aktualną porą roku,

rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,

rozwijanie sprawności ruchowej

przybliżenie efektu odbicia i symetrii,
dostrzeganie regularności w kształtach różnych przedmiotów i na zdjęciach zwierząt,

Marcowa pogoda

18.03 - 22.03

poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka,
rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy, 

rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

zapoznanie z zapisem graficznym głoski C,c

kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku,
rozpoznawanie znaków synoptycznych,

rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych

 

Zwierzęta naszych pól i lasów

11.03 - 15.03

wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających             w lesie, polu
dokonywanie oceny wartości logicznej wypowiadanych zdań,
                                             rozwijanie sprawności ruchowej,                                                                                       zapoznanie z zapisem graficznym głoski "U"                                      rozwijanie umiejętności tworzenia akompaniamentu.

 

 

Świat w książkach zapisany

25.02 -  1.03

 

Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy, przeżyć i doświadczeń

Przygotowanie dzieci do roli świadomego czytelnika, potrafiącego korzystać z biblioteki i czytelni

Nauka korzystania z książek w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy

Rozwijanie swobodnej ekspresji słownej i wyobraźni podczas podejmowania różnorodnych działań

Wzbogacenie wiedzy i słownictwa związanego z powstawaniem książek

Wdrażanie do szanowania książek i właściwego z nich korzystania

 

 

​​​​​​​

Muzyka wokół nas

11.02 – 15.02

 

poznawanie znaczenia  słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta, poznawanie dawnych i nowoczesnych urządzeń służących do rejestrowania i odtwarzania muzyki,

muzykowanie na wybranych instrumentach perkusyjnych, rozwijanie poczucia rytmu i inwencji twórczej,

odkrywanie litery w: małej, wielkiej, drukowanej, pisanej; rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

wzbogacanie wiadomości na temat wielkiego polskiego kompozytora – Fryderyka Chopina,

 wyrażanie przeżyć w aktywności plastycznej i ruchowej,

zapoznanie z podziałem instrumentów, nazywanie i rozróżnianie wybranych instrumentów muzycznych,

utrwalanie nazw liczebników głównych i liczebników porządkowych w danym zakresie,

odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9

Babcia i dziadek

21.01 - 25.01

utrwalenie kształtów i nazw figur geometrycznych,

zapoznanie z zapisem graficznym cyfry 8,

utrwalanie wiadomości na temat tradycji związanych z karnawałem,

rozwijanie kompetencji społecznych – zachęcanie do poznawania innych i opowiadania o sobie na forum grupy,

kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do starszych,

rozwijanie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi na określony temat,

 

 

 

Baśnie, bajki, bajeczki

14-18.01

zapoznanie z literami g, G: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

wzbogacenie wiedzy na temat teatru,
utrwalanie zasad zachowania obowiązujących podczas wizyty w teatrze i oglądania przedstawienia teatralnego, 

utrwalanie dodawania i odejmowania w zakresie 8,

rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą,

rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

nabywanie odwagi w wypowiadaniu się na forum grupy

 

ZIMA I ZWIERZĘTA

7.01 - 11.01

utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych

odkrywanie litery n: małej, wielkiej, drukowanej, pisanej,

wzbogacenie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków

stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających wypowiadania się,
rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,

rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą,
organizowanie warunków do doświadczeń i zabaw badawczych,

rozpoznawanie zwierząt charakterystycznych dla danego środowiska

Idą święta

17 - 21.12

Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami Bożego Narodzenia.

Wzbogacanie wiadomości na temat form składania sobie życzeń oraz treści życzeń.

Poznawanie i utrwalanie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych.

Dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.

Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających liczeniu, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Idzie z zima ...

10 - 14.12

rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego, utrwalenie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni, 

określanie pogody nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy

nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych

Idzie zima ze śniegiem 

3 - 7.12

 obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku,

rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,

rozwijanie słuchu fonematycznego,

 odkrywanie litery y: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,

rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

utrwalenie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni, 

poznawanie zimowych dyscyplin olimpijskich,

ustalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych

Jak wyglądał świat przed milionami lat 

26.11 - 30.11

 wprowadzenie w świat techniki i jej rozwoju na przestrzeni lat,

porównywanie różnych projektów tego samego przedmiotu, próby oceniania ich wyglądu i funkcjonalności, 

rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter,

rozwijanie sprawności manualnej,

rozwijanie mowy,

 wzbogacanie wiedzy na temat czasów prehistorycznych, 

wzbogacanie wiedzy na temat dinozaurów,

rozwijanie świadomości własnego ciała i przestrzeni.

wprowadzenie znaków matematycznych: =, >, < 

 

 

Moje zdrowie i bezpieczeństwo

19.11 – 23.11

dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubierania się w stosunku do warunków pogodowych,

wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych – uwrażliwienie na potrzeby chorych,

zapoznanie z zapisem drukowanej i pisanej litery K,k

poznawanie przedmiotów służących do utrzymywania czystości, opisywanie ich zastosowania,

 poznawanie czynników warunkujących zdrowie,

 przyzwyczajanie do systematycznego dbania o czystość ciała,

 rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

zapoznanie z zapisem cyfry 6

Moja rodzina

29.10 - 2.11

rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi

zapoznanie z zapisem litery I,i

dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich

utrwalanie nazw figur geometrycznych

zapoznanie z wybranymi właściwościami magnesu

 

Idzie jesień z deszcze...

22 - 26.10

Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej

Rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter E,e

Dostrzega zmiany zachodzące późną jesienią

Poznawanie stanów skupienia wody

Rozwijanie umiejętności układania rytmów

Rozumie pojęcie stałości liczby

Zapoznanie z zapisem cyfry 4

Co z czego otrzymujemy

15.10 - 19.10

rozwijanie  umiejętności tworzenia słownego opisu postaci

rozwijanie umiejętności określania miejsca samogłoski w słowie

zapoznanie z mała i wielką literą M, m

rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej

poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody

określanie z czego otrzymujemy: szkło, mleko, i cukier

zapoznanie z etapami powstawania chleba

poznawanie zastosowania węgla, wełny

zapoznanie z figurą geometryczną prostokątem

 Temat: Idzie jesień przez ogród i sad

1.10 - 05.10

dostrzeganie zmian zachodzących  w przyrodzie

określanie miejsca samogłoski w słowie

zapoznanie z literą O,o - małą, wielką, drukowaną, pisaną

rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań

rozwijanie sprawności ruchowej

przeliczanie w zakresie 6,

określanie gdzie jest więcej warzyw, gdzie mniej, o ile więcej/mniej

rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców

rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych

Temat: Idzie jesień przez park i las

24.09 – 28.09

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią

Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, nazywanie gatunków drzew, poznawanie ich budowy

Rozwijanie umiejętności tworzenia różnych kompozycji przestrzennych

Poznawanie wybranych grzybów jadalnych i trujących

Poznawanie podstawowych figur geometrycznych

Temat: Moja droga do przedszkola

17.09 - 21.09

zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego

kształtowanie nawyków w zakresie prawidłowego i bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym

poznawanie znaków drogowych i ich znaczenia

rozumienie konieczności znajomości swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania

zapoznanie z figurą geometryczną - kołem

poznanie  i utrwalenie numerów alarmowych

 W tym tygodniu także

Świętujemy DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

z tej okazji odbędzie się dnia 20.09

BAL, na który dzieci mogą się przebrać za ulubioną postać z bajki :)

Temat: Wspomnienia z wakacji 

10.09 - 14.09

• Zapoznanie z różnymi regionami naszego kraju ze zwróceniem uwagi na elementy charakterystyczne dla poszczególnych krajobrazów

• Poznanie zasad zachowania się i bezpieczeństwa w różnych środowiskach

• Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów ze względu na różne kryteria

• Budzenie więzi z naszym krajem oraz rodzinną miejscowością

• Doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi w czasie przeszłym

Temat: Razem w pracy i w zabawie

3.09 - 7.09

• Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej

• Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji

• Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu

• Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie

• Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa

Moje prawa i obowiązki

13-16.11

spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób, właściwe reagowanie na nie 

kształtowanie właściwych zachowań społecznych

zapoznanie z zapisem drukowanym i pisanym litery D,d

ćwiczenie pamięci: prezentowanie wyuczonego wiersza

rozwijanie sprawności fizycznej

prawidłowe odtwarzanie prezentowanych rytmów

pogłębienie wiedzy na temat praw dziecka 

zachęcenie do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.