Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Witamy w grupie 

 

Temat kompleksowy: Wakacyjne podróże.

Termin realizacji: 17.06.- 21.06.2019 r.

Wnioskowanie na temat wakacyjnych podróży na podstawie przedstawianych elementów.

Utrwalanie poznanych liter, czytanie krótkich tekstów.

Poznawanie miejsc letniego wypoczynku.

Poznawanie charakterystycznych cech lata, utrwalenie nazw letnich zabaw.

Zapoznanie z charakterem pracy Urzędu Miejskiego.

Poszerzenie wiadomości na temat historii wybranych miejsc w najbliższej okolicy-Twierdza Modlin.

10.06.-14.06.2019r.

Dzieci świata.

1. Stwarzanie okazji do rozwoju kompetencji społecznych.

2. Stwarzanie okazji do dostrzegania różnic w wyglądzie i zachowaniu ludzi z różnego regionu świata.

3. Poszerzanie wiedzy na temat dzieci żyjących w różnych stronach świata.

4. Prezentacja umiejętności aktorskich dzieci.

5. Zachęcanie do wspólnych zabawa i nawiązywania kontaktu z innymi.

 

Temat kompleksowy: Moja ojczyzna.

Termin realizacji: 03.06.-07.06.2019 r.

Utrwalenie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu.

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.

Poznawanie ważnych charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie.

Zapoznanie z herbem Warszawy.

Poznanie państw sąsiadujących z Polską.

Wskazywanie na mapie Polski charakterystycznych miejsc.

Stosowanie różnych technik plastycznych.

Stwarzanie okazji sprzyjających zdobywaniu wiedzy o świecie.

Zapoznanie z pojęciem Unia Europejska oraz flagą Unii Europejskiej.

Utrwalenie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń.

Zapoznanie dzieci z klawiaturą komputera.

Zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w Internecie.

Temat kompleksowy: Święto rodziny.

Termin realizacji: 20.05.- 24.05.2019 r.

Uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, wzbogacenie informacji na temat ich świąt.

Ćwiczenia pamięci poprzez odtwarzanie fragmentów wiersza.

Rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych.

Rozwijanie umiejętności manualnych oraz pamięci poprzez odtwarzanie wyglądu rodziców.

Zapoznanie z rolą matki i ojca  w życiu rodziny.

Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności  rachunkowej.

Rozwijanie sprawności ruchowej.

Zachęcanie do pomagania mamie i tacie w prostych pracach domowych.

Wyrabianie poczucia rytmu i koncentracji uwagi.

Wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami.

Rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej.

Zapoznanie dzieci z podstawowymi informacjami na temat Internetu.

Zwracanie uwagi na  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w sieci.

13.05.-17.05.2019r.

Moja mała ojczyzna.

1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do korzystania z biblioteki. Dostrzeżenie charakterystycznych cech architektonicznych miasta Nowy Dwór Mazowiecki

2. Rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania- zapoznanie z herbem miasta, najważniejszymi zabytkami i budynkami

3. Poznanie zalet oraz różnic pomiędzy mała a dużą miejscowością

4. Rozwijanie umiejętności ważenia, porównywania masy różnych przedmiotów. Zapoznanie z zawodami charakterystycznymi dla naszej miejscowości.

5. Przypomnienie znaczenia pojęć adresat, nadawca.

 

Temat kompleksowy: „Wiosenne przebudzenia.”

Termin realizacji: 06.05.- 10.05.2019 r.

Poznawanie właściwości ziemi i piasku.

Wzbogacanie wiedzy na temat kwiatów doniczkowych i zasad ich pielęgnacji.

Rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter.

Zapoznanie z obrazem graficznym litery ‘Ł, ł”.

Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, wiązanie ich z aktualną porą roku.

Wzbogacenie wiedzy na temat pierwszych wiosennych kwiatów.

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania oraz czytania ze zrozumieniem.

Utrwalenie nazw roślin charakterystycznych dla środowiska parku.

Określanie zmian zachodzących w życiu zwierząt i wiązanie ich z aktualna porą roku.

Przybliżenie efektu odbicia i symetrii.

Dostrzeganie regularności w kształtach różnych przedmiotów na zdjęciach zwierząt.

Rozwijanie obustronnej koordynacji ruchowej i sprawności manualnej.

Zapoznanie dzieci z pojęciami :komputer, Internet oraz bohaterem cyklu zajęć  „Necio.pl”-Neciem.

29.04.-2.05.2019r.

Wiosenne powroty.

1. Zapoznanie z zapisem graficznym wielkiej i małej, drukowanej i pisanej litery J, j.

2. Wzbogacanie wiadomości na temat ptaków, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata

3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym, porównywanie liczebności zbiorów.

1.04.-5.04.2019r.

Każdy z nas jest inny.

1. Kształtowanie postawy akceptacji i szacunku dla innych.

2. Wzbogacanie wiedzy na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

3. Podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i zachowania w teatrze poprzez udział w spektaklu.

4. Utrwalanie pozytywnych postaw społecznych. Kształtowanie umiejętności matematycznych.

5. Poszerzenie wiedzy na temat ludzi żyjących w różnych stronach świata.

Temat kompleksowy: „Zwierzęta naszych pól i lasów.”

Termin realizacji: 25.03.- 29.03.2019 r.

Wzbogacenie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka.

Wzbogacenie wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie.

Wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt żyjących na polu.

Wyjaśnianie pojęć ptaki, ssaki, owady.

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.

Tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy.

Rozwijanie umiejętności tworzenia akompaniamentu.

Rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych.

Dokonywanie oceny wartości logicznej wypowiadanych zdań.

Rozpoznawanie małych i wielkich liter.

Rozwijanie sprawności manualnej.

18.03.-22.03.2019r.

Marcowa pogoda.

1. Zapoznanie z zapisem graficznym wielkiej i małej, drukowanej i pisanej litery C, c. Poznanie znaczenia witamin dla życia człowieka.

2. Kojarzenie zjawisk atmosferycznych dla poszczególnych pór roku. Doskonalenie sprawności gimnastycznej.

3. Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych,, panujących na dworze. Rozumienie informacji podawanych w prognozie pogody oraz wykorzystanie ich podczas dokonywania wyboru odpowiedniej garderoby.

4. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym.

5. Zapoznanie z ludowym zwyczajem pożegnania zimy.

 

Temat kompleksowy: „Zwierzęta z dżungli i sawanny.”

Termin realizacji: 11.03.- 15.03.2019 r.

Zapoznanie z kontynentem afrykańskim oraz wybranymi zwierzętami zamieszkującymi ten kontynent.

Zapoznanie z obrazem graficznym litery „Z, z”.

Poszerzenie wiadomości na temat ogrodu zoologicznego.

Zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych.

Ćwiczenie pamięci poprzez słuchanie i odtwarzanie krótkich wierszyków.

Aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadek.

Kształtowanie poczucia rytmu i reagowania na ustalone sygnały.

Poznawanie właściwości bananów w tym ich walorów smakowych.

Zapoznanie z wybranymi kontynentami oraz zamieszkującymi je zwierzętami.

Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 10.

Usprawnianie drobnych mięśni dłoni.

4.03.-8.03.2019r. 

Baśnie, bajki, bajeczki.

1. Zapoznanie z zapisem graficznym wielkiej i małej, drukowanej i pisanej litery G, g. Dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich.

2. Wzbogacenie wiedzy na temat teatru. Poznanie znaczenia słów: scenografia, kurtyna, aktor, widownia, scenariusz.

3. Utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie 8. 

4. Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego z wykorzystaniem historyjki obrazkowej.

5. Wzbogacanie informacji na temat znanych baśni, utrwalenie ich tytułów. Zapoznanie z budową książki (okładki, strony tytułowej, numeru strony).

Temat kompleksowy: Nie jesteśmy sami w Kosmosie.

Termin realizacji: 25.02.- 01.03. 2019 r.

Zaznajomienie dzieci z obiektami i zjawiskami występującymi w kosmosie, oraz wyglądem i nazwami planet Układu Słonecznego.

Zaznajomienie z obrazem graficznym litery „P, p”.

Rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.

Poznawanie przez dzieci właściwości fizycznych niektórych substancji.

Rozwijanie rozumowania przyczynowo- skutkowego.

Przybliżenie sylwetki wielkiego polskiego astronoma – Mikołaja Kopernika.

Utrwalenie poznanych znaków matematycznych „+, =”, z użyciem liczb od 1 do 9.

Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

Kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej.

Wzbogacenie wiadomości na temat gwiazd, poznanie wybranych gwiazdozbiorów.

Wycieczka do Muzeum Geologicznego.

18.02.-22.02.2018r. 

Zabawki.

1. Określanie, co interesuje dzieci, jak i czym lubią się bawić. Zachęcanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania.

2. Wzbogacanie wiedzy na temat zabawek, sposobu ich kupowania. Doskonalenie pojęć niezbędnych podczas robienia zakupów.

3. Wzbogacanie wiedzy na temat zabawek dawnych i współczesnych.

4. Kształtowanie umiejętności porządkowania oraz szanowania swojej i cudzej własności. Rozwijanie aktywności matematycznych- doskonalenie posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

5. Wzbogacanie wiedzy na temat dawnych zabaw.

Temat kompleksowy: Muzyka wokół nas.

Termin realizacji: 11.02- 15.02. 2019 r.

Poznawanie znaczenia nowych słów: dźwięk, orkiestra, dyrygent, batuta , filharmonia.

Poznawanie dawnych i nowoczesnych urządzeń służących do rejestrowania i odtwarzania muzyki.

Muzykowanie na wybranych instrumentach perkusyjnych.

Zapoznanie z obrazem graficznym litery „W, w”.

Rozwijanie sprawności manualnej, odczuwanie radości z wykonanej pracy.

Zdobywanie wiadomości na temat filharmonii.

Poznawanie właściwego zachowania się na koncercie.

Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

Wzbogacanie wiadomości na temat wielkiego polskiego kompozytora - Fryderyka Chopina.

Wyrażanie przeżyć w aktywności plastycznej i ruchowej.

Zapoznanie z podziałem instrumentów, nazywanie i rozróżnianie wybranych instrumentów muzycznych.

Utrwalenie nazw liczebników głównych i porządkowych.

Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 9.

Zapoznanie ze znaczeniem nowych słów oraz położeniem nut na pięciolinii.

21.01.-25.01.2019r.

W karnawale same bale.

1. Zapoznanie z tradycjami związanymi z obchodami karnawału w Polsce.

2. Zachęcanie do samodzielnego wykonania karnawałowych stylizacji.

3. Wspomaganie w zrozumieniu stałości długości.

4. Zapoznanie ze zwyczajem obchodzenia karnawału w Brazylii.

5. Rozwijanie umiejętności matematycznych. Zapoznanie ze specyfiką balów organizowanych w karnawale.

Temat kompleksowy "Babcia i dziadek".

Termin realizacji: 14.01- 18.01.2019 r.

Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych.

Wzbudzanie zainteresowania członkami najbliższej rodziny.

Zapoznanie z obrazem graficznym litery „B, b”.

Rozwijanie słuchu fonematycznego.

Przybliżenie tradycji obchodzenia Święta Babci i Dziadka.

Rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania związane z treścią utworów literackich.

Utrwalanie układów ruchowych do piosenek.

Rozwiązywanie zagadek słowno- obrazkowych.

Wykonywanie upominków dla babci i dziadka.

Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych.

Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 8.

Posługiwanie się w celowo stworzonych sytuacjach liczebnikami w aspekcie kardynalnym.

7.01.-11.01.2019r. 

Zima i zwierzęta.

1. Zapoznanie z zapisem graficznym wielkiej i małej, drukowanej i pisanej litery N, n. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych.

2. Wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego z wykorzystaniem historyjki obrazkowej.

3. Uwrażliwienie na konieczność opiekowania się zwierzętami zimą, dokarmiania ich.

4. Rozpoznawanie zwierząt charakterystycznych dla danego środowiska.

5. Wzbogacanie wiadomości na temat Arktyki. Wyodrębnianie części wspólnej zbiorów. 

Temat kompleksowy: „Mijają dni, miesiące, lata…”

Termin realizacji: 02.01.- 04.01. 2019 r.

Poznawanie wybranych tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku.

Zapoznanie z obrazem graficznym litery „S, s”.

Zwrócenie uwagi na stałe następstwo dni tygodnia, miesięcy i lat.

Poznawanie nazw dni tygodnia i nazw miesięcy zgodnie z następującą po sobie kolejnością.

Zapoznanie ze znakiem matematycznym „+”.

Wycieczka do Warszawy na warsztaty „W królestwie Króla Maciusia”.

Temat kompleksowy „Projekt prezenty”.

Termin realizacji: 17.12.- 21.12. 2018 r.

Wzbogacenie wiedzy na temat rozwoju techniki i jej wpływu na życie człowieka.

Stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.

Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych przejmowanych od starszych pokoleń.

Kształtowanie umiejętności zapamiętywania informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.

Aktywne uczestniczenie w organizacji świąt rodzinnych.

Nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.

Poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.).

Dostrzeganie, że zmiana kolejności ustawienia nie zmienia liczby elementów.

Klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innej cechy.

Mierzenie długości (szerokości) za pomocą sznurka, dłoni, stopa za stopa, krokami.

Oglądanie filmu "Poczta Świętego Mikołaja".

 

10.12.-14.12.2018r.

Idą Święta

1. Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Zapoznanie z zapisem graficznym wielkiej i małej litery R, r- drukowanej i pisanej.

2. Wzbogacanie wiadomości na temat form składania sobie życzeń oraz treści życzeń.

3. Poznawanie i utrwalanie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych. Zapoznanie z zasadami nakrywania do stołu.

4. Rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni i posługiwania się nimi.

5. Dostrzeganie rytmu i stałego następstwa kolejnych dni tygodnia- utrwalenie ich nazw w odpowiedniej kolejności.

Temat kompleksowy: „Idzie zima ze śniegiem”.

Termin realizacji: 03.12- 09.12.2018 r.

Obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku.

Rozwijanie słuchu fonematycznego.

Zapoznanie z obrazem graficznym litery „y”.

Poszerzanie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy.

Poprawne formułowanie zdań i pytań.

Rozwijanie rozumowania przyczynowo- skutkowego.

Utrwalenie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni.

Udział w spotkaniu z Mikołajem.

Pobudzanie zmysłów, badanie i określanie właściwości fizycznych wody, śniegu, lodu.

Poznawanie zimowych dyscyplin olimpijskich.

Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 7.

Ustalenie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych.

Nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań podczas zabaw.

26.11.-30.11.2019r.

Dawniej i dziś.

1. Czerpanie przyjemności z obchodów Święta Pluszowego Misia. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. Rozwijanie umiejętności matematycznych

2. Porównywanie różnych projektów lalek, próby oceny ich wyglądu. Zapoznanie z zapisem graficznym wielkiej i małej litery L, l- drukowanej i pisanej.

3. Pozyskiwanie wiedzy na temat pracy ludzi wykonujących zawód górnika.

4. Wprowadzenie znaków matematycznych: =, <, > oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych. Zabawy guzikami.

5. Kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z dniem św. Andrzeja. Zabawy integracyjne z

gr. Nutki .

Temat kompleksowy: „Moje zdrowie i bezpieczeństwo”.

Termin realizacji: 19.11.- 23.11.2018 r.

Wspomaganie koncepcji społecznych- uwrażliwianie na potrzeby chorych.

Poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie kreatywności i pomysłowości.

Zapoznanie z obrazem graficznym małej i wielkiej litery „K, k”.

Poznawanie przedmiotów służących do utrzymywania czystości, opisywanie ich zastosowania.

Poznawanie czynników warunkujących zdrowie.

Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

Poznawanie osób niosących pomoc w różnych dolegliwościach.

Wyrabianie reakcji na zmianę tempa w muzyce.

Dokonywanie oceny zachowań sprzyjających lub zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu.

Poznawanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.

Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania.

Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 6.

Rozwijanie słuchu fonematycznego.

13.11.-16.11.2018r. 

Moje prawa i obowiązki.

1. Wycieczka do Galerii Folk- wzbogacanie wiedzy na temat instrumentów.

2. Zapoznanie dzieci z ich podstawowymi prawami i obowiązkami. Wprowadzenie wielkiej i małej litery D, d.

3. Zachęcanie do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków. Konfrontowanie tego, co dzieci lubią, z tym, co im wolno.

4. Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 0. Doskonalenie umiejętności przeliczania. Zachęcanie do podziału i wypełniania obowiązków domowych.

Temat kompleksowy: "Mój dom".

Termin realizacji : 05.11.- 09.11.2018 r.

Rozbudzanie poczucia przynależności narodowej.

Zaznajomienie  z symbolami narodowymi: flaga, godło, hymn.

Rozbudzanie zainteresowań najbliższą. okolicą-miejscowość, w której mieszkam, stolica Polski .

Rozwiązywanie zagadek słuchowych, dotykowych, pantomimicznych.

Poznawanie zawodów architekta, malarza.

Rozwijanie zainteresowań aranżacją wnętrz.

Zapoznanie z obrazem graficznym litery „T, t”.

Rozwijanie słuchu fonematycznego.

Dobieranie obiektów w kolekcje według ich przeznaczenia lub miejsca, w którym się zwykle znajdują.

Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 5.

Rozwijanie  sprawności manualnej- poznanie nowej techniki plastycznej- rozmazywanie.

 

29.10.-2.11.2018r.

Moja rodzina.

1. Wzbogacanie wiedzy o rodzinie, zapoznanie z pojęciem "drzewo genealogiczne".

2. Zapoznanie z zapisem graficznym wielkiej i małej litery I, i- drukowanej i pisanej.

3. Rozbudzanie zainteresowań poznawczych innymi krajami, zapoznanie dzieci z tradycją Halloween.

4. Rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców.

Temat kompleksowy: "Idzie jesień...z deszczem"

Termin realizacji: 22.10.- 26.10.2018 r.

Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późna jesienią, poznawanie stanów skupienia wody i ich właściwości.

Wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania.

Rozwijanie umiejętności opisywania charakterystycznych cech za pomocą określeń przymiotnikowych.

Zapoznanie z obrazem graficznym litery „E, e”.

Klasyfikowanie przedmiotów według cech jakościowych.

Rozwijanie umiejętności wokalnych.

Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.

Rozumienie informacji podawanych w postaci umownych znaków np. w prognozie pogody.

Wdrażanie do dłuższych logicznych wypowiedzi na określony temat.

Rozumienie pojęcia stałości liczby. Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 4.

Rozwijanie słuchu fonematycznego.

Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej.

15.10.-19.10.2018r. 

Co z czego otrzymujemy?

1. Poznanie pracy rolnika, mleczarza, sprzedawcy, hutnika. Dostrzeganie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa.

2. Poznanie zapisu graficznego wielkiej i małej litery M, m- drukowanej i pisanej.

3. Zapoznanie z etapami produkcji chleba, pracą rolnika, młynarza i piekarza. 

4. Zapoznanie z funkcjonowaniem poczty oraz pracą listonosza- Dzień Poczty Polskiej.

5. Poznanie zastosowania węgla i wełny. 

Temat kompleksowy: "Idzie jesień...do zwierząt"

Termin realizacji 08.10.- 12.10.2018 r.

Określanie różnic i podobieństw między obrazkami.

Rytmizowanie tekstu piosenki Jesienna zagadka.

Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach leśnych.

Zapoznanie z obrazem graficznym małej i wielkiej litery „A, a”.

Wypowiadanie się na temat przygotowywania  zwierząt do zimy (zasypiają, gromadzą zapasy, odlatują do ciepłych krajów…)

Słuchanie w skupieniu i z uwagą opowiadań.

Odczytywanie informacji podanych w formie uproszczonych rysunków.

Układanie historyjki obrazkowej o jeżu zgodnie z kolejnością zdarzeń, opowiadanie na jej temat.

Powtarzanie prezentowanych rytmów.

Rozróżnianie cichych dźwięków i głośnych dźwięków.

Rozpoznawanie i nazywanie obrazu graficznego cyfry 3.

Rozpoznawanie zwierząt leśnych po ich cieniach.

Określanie właściwości różnych gatunków orzechów.

Rozpoznawanie i nazywanie większości leśnych zwierząt.

 

1.10.-5.10.2018r. 

Idzie jesień... przez ogród i sad.

1. Wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt.

2. Zapoznanie z zapisem graficznym małej i wielkiej litery O, o- drukowanej i pisanej, określanie głoski w słowie.

3. Rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, węchowej, smakowej, dotykowej. Rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń.

4. Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczb: 1, 2. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia.

5. Rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonanych z nich przetworów.

 

 

24.09.-28.09.2018r.

Liście malowane, pod drzewami rozsypane.

1. Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody (zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu), budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze. 

2. Stwarzanie okazji do eksperymentowania kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej w sferze ruchowej i przestrzennej.

3. Rozwijanie wyobraźni poprzez ekspresję słowną i plastyczną.

4. organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności porównywania.

5. Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce.

17.09.-21.09.2018r.

Moja droga do przedszkola.

1. Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicy.

2. Utrwalenie znajomości etapów bezpiecznego przechodzenia przez ulicę.

3. Poznawanie symboli wybranych rodzajów znaków drogowych i ich znaczenia dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

4. Obchody Dnia Przedszkolaka, wspólne zabawy- integracja grupy.

5. Poznawanie i utrwalenie znajomości numerów alarmowych. 

10.09.-14.09.2018r. 

To jestem Ja. 

1. Tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiających dzieciom poznawanie siebie. 

2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych sytuacjach. 

3. Rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu pozytywnej motywacji do nauki czytania.

4. Rozumienie i wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka.

5. Kształtowanie orientacji przestrzennej. 

Temat kompleksowy: Święto rodziny.

Termin realizacji: 20.05.- 24.05.2019 r.

Uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, wzbogacenie informacji na temat ich świąt.

Ćwiczenia pamięci poprzez odtwarzanie fragmentów wiersza.

Rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych.

Rozwijanie umiejętności manualnych oraz pamięci poprzez odtwarzanie wyglądu rodziców.

Zapoznanie z rolą matki i ojca  w życiu rodziny.

Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności  rachunkowej.

Rozwijanie sprawności ruchowej.

Zachęcanie do pomagania mamie i tacie w prostych pracach domowych.

Wyrabianie poczucia rytmu i koncentracji uwagi.

Wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami.

Rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej.

Zapoznanie dzieci z podstawowymi informacjami na temat Internetu.

Zwracanie uwagi na  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w sieci.

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.