Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Witamy w grupie 

 

Temat kompleksowy „Projekt prezenty”.

Termin realizacji: 17.12.- 21.12. 2018 r.

Wzbogacenie wiedzy na temat rozwoju techniki i jej wpływu na życie człowieka.

Stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.

Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych przejmowanych od starszych pokoleń.

Kształtowanie umiejętności zapamiętywania informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.

Aktywne uczestniczenie w organizacji świąt rodzinnych.

Nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.

Poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.).

Dostrzeganie, że zmiana kolejności ustawienia nie zmienia liczby elementów.

Klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innej cechy.

Mierzenie długości (szerokości) za pomocą sznurka, dłoni, stopa za stopa, krokami.

Oglądanie filmu "Poczta Świętego Mikołaja".

 

10.12.-14.12.2018r.

Idą Święta

1. Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Zapoznanie z zapisem graficznym wielkiej i małej litery R, r- drukowanej i pisanej.

2. Wzbogacanie wiadomości na temat form składania sobie życzeń oraz treści życzeń.

3. Poznawanie i utrwalanie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych. Zapoznanie z zasadami nakrywania do stołu.

4. Rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni i posługiwania się nimi.

5. Dostrzeganie rytmu i stałego następstwa kolejnych dni tygodnia- utrwalenie ich nazw w odpowiedniej kolejności.

Temat kompleksowy: „Idzie zima ze śniegiem”.

Termin realizacji: 03.12- 09.12.2018 r.

Obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku.

Rozwijanie słuchu fonematycznego.

Zapoznanie z obrazem graficznym litery „y”.

Poszerzanie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy.

Poprawne formułowanie zdań i pytań.

Rozwijanie rozumowania przyczynowo- skutkowego.

Utrwalenie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni.

Udział w spotkaniu z Mikołajem.

Pobudzanie zmysłów, badanie i określanie właściwości fizycznych wody, śniegu, lodu.

Poznawanie zimowych dyscyplin olimpijskich.

Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 7.

Ustalenie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych.

Nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań podczas zabaw.

26.11.-30.11.2019r.

Dawniej i dziś.

1. Czerpanie przyjemności z obchodów Święta Pluszowego Misia. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. Rozwijanie umiejętności matematycznych

2. Porównywanie różnych projektów lalek, próby oceny ich wyglądu. Zapoznanie z zapisem graficznym wielkiej i małej litery L, l- drukowanej i pisanej.

3. Pozyskiwanie wiedzy na temat pracy ludzi wykonujących zawód górnika.

4. Wprowadzenie znaków matematycznych: =, <, > oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych. Zabawy guzikami.

5. Kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z dniem św. Andrzeja. Zabawy integracyjne z

gr. Nutki .

Temat kompleksowy: „Moje zdrowie i bezpieczeństwo”.

Termin realizacji: 19.11.- 23.11.2018 r.

Wspomaganie koncepcji społecznych- uwrażliwianie na potrzeby chorych.

Poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie kreatywności i pomysłowości.

Zapoznanie z obrazem graficznym małej i wielkiej litery „K, k”.

Poznawanie przedmiotów służących do utrzymywania czystości, opisywanie ich zastosowania.

Poznawanie czynników warunkujących zdrowie.

Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

Poznawanie osób niosących pomoc w różnych dolegliwościach.

Wyrabianie reakcji na zmianę tempa w muzyce.

Dokonywanie oceny zachowań sprzyjających lub zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu.

Poznawanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.

Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania.

Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 6.

Rozwijanie słuchu fonematycznego.

13.11.-16.11.2018r. 

Moje prawa i obowiązki.

1. Wycieczka do Galerii Folk- wzbogacanie wiedzy na temat instrumentów.

2. Zapoznanie dzieci z ich podstawowymi prawami i obowiązkami. Wprowadzenie wielkiej i małej litery D, d.

3. Zachęcanie do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków. Konfrontowanie tego, co dzieci lubią, z tym, co im wolno.

4. Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 0. Doskonalenie umiejętności przeliczania. Zachęcanie do podziału i wypełniania obowiązków domowych.

Temat kompleksowy: "Mój dom".

Termin realizacji : 05.11.- 09.11.2018 r.

Rozbudzanie poczucia przynależności narodowej.

Zaznajomienie  z symbolami narodowymi: flaga, godło, hymn.

Rozbudzanie zainteresowań najbliższą. okolicą-miejscowość, w której mieszkam, stolica Polski .

Rozwiązywanie zagadek słuchowych, dotykowych, pantomimicznych.

Poznawanie zawodów architekta, malarza.

Rozwijanie zainteresowań aranżacją wnętrz.

Zapoznanie z obrazem graficznym litery „T, t”.

Rozwijanie słuchu fonematycznego.

Dobieranie obiektów w kolekcje według ich przeznaczenia lub miejsca, w którym się zwykle znajdują.

Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 5.

Rozwijanie  sprawności manualnej- poznanie nowej techniki plastycznej- rozmazywanie.

 

29.10.-2.11.2018r.

Moja rodzina.

1. Wzbogacanie wiedzy o rodzinie, zapoznanie z pojęciem "drzewo genealogiczne".

2. Zapoznanie z zapisem graficznym wielkiej i małej litery I, i- drukowanej i pisanej.

3. Rozbudzanie zainteresowań poznawczych innymi krajami, zapoznanie dzieci z tradycją Halloween.

4. Rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców.

Temat kompleksowy: "Idzie jesień...z deszczem"

Termin realizacji: 22.10.- 26.10.2018 r.

Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późna jesienią, poznawanie stanów skupienia wody i ich właściwości.

Wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania.

Rozwijanie umiejętności opisywania charakterystycznych cech za pomocą określeń przymiotnikowych.

Zapoznanie z obrazem graficznym litery „E, e”.

Klasyfikowanie przedmiotów według cech jakościowych.

Rozwijanie umiejętności wokalnych.

Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.

Rozumienie informacji podawanych w postaci umownych znaków np. w prognozie pogody.

Wdrażanie do dłuższych logicznych wypowiedzi na określony temat.

Rozumienie pojęcia stałości liczby. Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 4.

Rozwijanie słuchu fonematycznego.

Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej.

15.10.-19.10.2018r. 

Co z czego otrzymujemy?

1. Poznanie pracy rolnika, mleczarza, sprzedawcy, hutnika. Dostrzeganie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa.

2. Poznanie zapisu graficznego wielkiej i małej litery M, m- drukowanej i pisanej.

3. Zapoznanie z etapami produkcji chleba, pracą rolnika, młynarza i piekarza. 

4. Zapoznanie z funkcjonowaniem poczty oraz pracą listonosza- Dzień Poczty Polskiej.

5. Poznanie zastosowania węgla i wełny. 

Temat kompleksowy: "Idzie jesień...do zwierząt"

Termin realizacji 08.10.- 12.10.2018 r.

Określanie różnic i podobieństw między obrazkami.

Rytmizowanie tekstu piosenki Jesienna zagadka.

Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach leśnych.

Zapoznanie z obrazem graficznym małej i wielkiej litery „A, a”.

Wypowiadanie się na temat przygotowywania  zwierząt do zimy (zasypiają, gromadzą zapasy, odlatują do ciepłych krajów…)

Słuchanie w skupieniu i z uwagą opowiadań.

Odczytywanie informacji podanych w formie uproszczonych rysunków.

Układanie historyjki obrazkowej o jeżu zgodnie z kolejnością zdarzeń, opowiadanie na jej temat.

Powtarzanie prezentowanych rytmów.

Rozróżnianie cichych dźwięków i głośnych dźwięków.

Rozpoznawanie i nazywanie obrazu graficznego cyfry 3.

Rozpoznawanie zwierząt leśnych po ich cieniach.

Określanie właściwości różnych gatunków orzechów.

Rozpoznawanie i nazywanie większości leśnych zwierząt.

 

1.10.-5.10.2018r. 

Idzie jesień... przez ogród i sad.

1. Wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt.

2. Zapoznanie z zapisem graficznym małej i wielkiej litery O, o- drukowanej i pisanej, określanie głoski w słowie.

3. Rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, węchowej, smakowej, dotykowej. Rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń.

4. Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczb: 1, 2. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia.

5. Rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonanych z nich przetworów.

 

 

24.09.-28.09.2018r.

Liście malowane, pod drzewami rozsypane.

1. Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody (zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu), budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze. 

2. Stwarzanie okazji do eksperymentowania kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej w sferze ruchowej i przestrzennej.

3. Rozwijanie wyobraźni poprzez ekspresję słowną i plastyczną.

4. organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności porównywania.

5. Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce.

17.09.-21.09.2018r.

Moja droga do przedszkola.

1. Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicy.

2. Utrwalenie znajomości etapów bezpiecznego przechodzenia przez ulicę.

3. Poznawanie symboli wybranych rodzajów znaków drogowych i ich znaczenia dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

4. Obchody Dnia Przedszkolaka, wspólne zabawy- integracja grupy.

5. Poznawanie i utrwalenie znajomości numerów alarmowych. 

10.09.-14.09.2018r. 

To jestem Ja. 

1. Tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiających dzieciom poznawanie siebie. 

2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych sytuacjach. 

3. Rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu pozytywnej motywacji do nauki czytania.

4. Rozumienie i wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka.

5. Kształtowanie orientacji przestrzennej. 

3.09.-7.09.2018r. 

Przedszkolak na medal.

1. Zapoznanie z wybranymi zasadami obwiązującymi w przedszkolu. 

2. Wzmacnianie chęci pomagania innym.

3. Doskonalenie znajomości zasad kulturalnego zachowania w przedszkolu i miejscach publicznych. Zachęcanie do używania kulturalnego słownictwa i zwrotów grzecznościowych w kontaktach z innymi.

4. Wdrażanie do dbania o czystość i porządek w swoim otoczeniu.

5. Utrwalenie "zasad przedszkolaka" na podstawie kodeksu obrazkowego. Stwarzanie okazji do identyfikowania się z zasadami obowiązującymi w grupie. 

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.