Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC CZERWIEC

II temat kompleksowy: WAKACJE TUŻ TUŻ…

Czas realizacji: 10.06.2019r. – 14.06.2019r.

 

 • Uświadomienie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wypoczynku;
 • Poznanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • Utrwalenie numerów alarmowych;
 • Doskonalenie umiejętności formułowania precyzyjnych i bardziej szczegółowych wypowiedzi oraz wzbogacenie słownictwa;
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejętności muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem zabaw;
 • Doskonalenie umiejętności liczenia.
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC CZERWIEC

I temat kompleksowy: TAKI SAM, ALE INNY.

Czas realizacji: 03.06.2019r. – 07.06.2019r.

 

 • Poznawanie zwyczajów ludzi żyjących w różnych częściach świata;
 • Poznawanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją;
 • Przełamywanie nieśmiałości podczas występów przed publicznością;
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej u dzieci;
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo;
 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu wrażliwości słuchowej.
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC MAJ

IV temat kompleksowy: MOJA RODZINA.

Czas realizacji: 27.05.2019r. – 31.05.2019r.

 

 • Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat w sposób zrozumiały dla otoczenia;
 • Kształtowanie potrzeby sprawiania przyjemności bliskim osobom, np. poprzez doświadczanie radości z możliwości obdarowania kogoś samodzielnie wykonanym prezentem;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów;
 • Uświadamianie roli rodziców w życiu dziecka, dostrzeganie ich obowiązków oraz potrzeby okazywania rodzicom należytego im szacunku;
 • Zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki.
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC MAJ

III temat kompleksowy: WIOSNA NA ŁĄCE.

Czas realizacji: 20.05.2019r. – 24.05.2019r.

 

 • Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące;
 • Zdobywanie wiedzy na temat zmian w przyrodzie w okresie wiosny;
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
 • Poznanie wybranych roślin łąkowych;
 • Kształtowanie postawy opiekuńczości wobec zwierząt;
 • Rozwijanie sprawności manualnych,  wyobraźni, inwencji twórczej,
 • Stwarzanie dzieciom okazji do swobodnej ekspresji ru­chowej, muzycznej.
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC MAJ

II temat kompleksowy:   MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ KRAJ.

Czas realizacji: 13.05.2019r. – 17.05.2019r.

 

 • Rozbudzenie zainteresowania historią i tradycjami swojego kraju;
 • Przybliżenie historii miejscowości, w której mieszkamy;
 • Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych;
 • Rozwijanie swojej wyobraźni muzycznej poprzez eksperymentowanie rytmem, dźwiękiem, głosem i ruchem;
 • Zapoznawanie z legendami polskimi;
 • Rozumienie znaczenia i odczuwanie szacunku dla symboli narodowych;
 • Kształcenie zmysłu estetycznego i wrażliwości w kontakcie z kulturą, sztuką ludową i muzyką;
 • Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju.
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC MAJ

I temat kompleksowy: WSZYSTKO MOŻE BYĆ MUZYKĄ.

Czas realizacji: 06.05.2019r. – 10.05.2019r.

 

 • Poznawanie nazw instrumentów muzycznych;
 • Rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez zabawy
   z instrumentami;
 • Rozwijanie umiejętności organizowania sobie zajęć w czasie przeznaczonym na zabawy dowolne;
 • Doskonalenie poczucia rytmu;
 • Zapoznanie z różnymi gatunkami muzyki;
 • Rozwijanie słuchu muzycznego przez określanie cech utworów muzycznych, np. tempa, dynamiki.
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC KWIECIEŃ

V temat kompleksowy: ZABAWA W TEATR.

Czas realizacji: 29.04.2019r. – 03.05.2019r.

 

 • Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie;
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej;
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych;
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo.
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 

III temat kompleksowy: ŚWIĘTA WIELKANOCNE.

Czas realizacji: 15.04.2019r. – 19.04.2019r.

 

 • Zapoznanie dzieci z tradycją  i zwyczajami Świąt Wielkanocnych;
 • Zapoznanie z symbolami Świąt Wielkanocnych (jajko, pisanka, baranek, zajączek, palma, kurczaczek, bazie);
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczania i porównywania liczby elementów w zbiorze;
 • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania ze zrozumieniem i krytycznego odbioru utworu literackiego (dostrzeganie jego humorystycznych treści, nazywanie pozytywnych i negatywnych cech charakteru bohaterów);
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego, rozumienie zmian odwracalnych i nieodwracalnych.
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC KWIECIEŃ

II temat kompleksowy: WIOSNA NA WSI.

Czas realizacji: 08.04.2019r. – 12.04.2019r.

 

 • Poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi;
 • Nazywanie zwierząt domowych, sposobów poruszania się zwierząt;
 • Wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania oraz klasyfikowania elementów;
 • Różnicowanie wielkości używając określeń: większy – mniejszy, niższy – wyższy, węższy – szerszy.
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC KWIECIEŃ

I temat kompleksowy: POZNAJEMY ŚWIAT INTERNETU – NECIO.PL.

Czas realizacji: 01.04.2019r. – 05.04.2019r.

 

 • Zapoznanie z pojęciami: komputer, Internet, klawiatura oraz z Neciem- bohaterem serwisu edukacyjnego Necio.pl;
 • Poszerzenie wiedzy o zagrożeniach jakie może nieść Internet;
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli;
 • Kształtowanie umiejętności reagowania na sygnał dźwiękowy i polecenia nauczyciela;
 • Rozwijanie empatii – uwrażliwienie na potrzeby innych;
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania;
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy i opowiadań.
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC MARZEC

IV temat kompleksowy: NADESZŁA WIOSNA.

Czas realizacji: 25.03.2019r. – 29.03.2019r.

 

 • Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej;
 • Czerpanie przyjemności z podziwiania natury poprzez obserwację;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • Kształtowanie umiejętności poruszania się zgodnie z muzyką;
 • Rozwijanie rozumienia określeń: długi, krótki, wysoki, niski, więcej, mniej itp.
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC MARZEC

III temat kompleksowy: WIOSNA TUŻ TUŻ...

Czas realizacji: 18.03.2019r. – 22.03.2019r.

 

 • Rozpoznawanie wyglądu i nazywanie wybranych wiosennych kwiatów;
 • Poznawanie właściwości wody, uświadomienie znaczenia wody w przyrodzie oraz konieczności jej oszczędzania;
 • Zachęcanie dzieci do obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie;
 • Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych;
 • Rozwijanie umiejętności kodowania i odczytywania informacji zapisanych za pomocą symboli;
 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi podczas słuchania dłuższych form literackich
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego m.in. poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych.
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC MARZEC

II temat kompleksowy: ZWIERZĘTA PREHISTORYCZNE.

Czas realizacji: 11.03.2019r. – 15.03.2019r.

 

 • Rozpoznawanie wyglądu i nazywanie wybranych dinozaurów;
 • Tworzenie okazji do pogłębienia wiadomości na temat dinozaurów oraz budzenie zaciekawienia otaczającym światem, jego prehistorią;
 • Utrwalanie figur geometrycznych;
 • Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki).
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC MARZEC

I temat kompleksowy: POZNAJEMY ZWIERZĘTA.

Czas realizacji: 04.03.2019r. – 08.03.2019r.

 

 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt wiejskich;
 • Budzenie zainteresowania życiem zwierząt;
 • Kształtowanie postawy szacunku i empatii w stosunku do zwierząt;
 • Zapoznanie ze zwierzętami egzotycznymi, ich wyglądem
 • i sposobem odżywiania;
 • Rozumienie konieczności ochrony niektórych gatunków zwierząt;
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według określonej cechy;
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji;
 • Różnicowanie wielkości używając określeń: większy – mniejszy, niższy – wyższy, węższy – szerszy;
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym.
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC LUTY

III temat kompleksowy: CZY JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE?

Czas realizacji: 25.02.2019r. – 01.03.2019r.

 

 • Doskonalenie umiejętności liczenia;
 • Poszerzanie wiedzy o kosmosie: poznawanie nazw oraz wyglądu wybranych planet Układu Słonecznego;
 • Poznawanie zawodów związanych z kosmosem;
 • Doskonalenie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • Rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek;
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki);
 • Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupach zadaniowych;
 • Utrwalanie umiejętności kolorowania według kodu.
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC LUTY

II temat kompleksowy: TAK MIJA CZAS.

Czas realizacji: 18.02.2019r. – 22.02.2019r.

 

 • Doskonalenie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, dni tygodnia, miesięcy, pór roku;
 • Nazywanie przez dzieci pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc;
 • Poszerzanie słownictwa dzieci o nazwy różnych rodzajów zegarów;
 • Wykonywanie ćwiczeń polegających na układaniu rytmów;
 • Różnicowanie wielkości używając określeń: większy – mniejszy, niższy – wyższy, węższy – szerszy;
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji.
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC LUTY

I temat kompleksowy: ZIMO, BAW SIĘ Z NAMI.

Czas realizacji: 11.02.2019r. – 15.02.2019r.

 

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą;
 • Rozwijanie umiejętności organizowania sobie zajęć w czasie przeznaczonym na zabawy dowolne;
 • Różnicowanie wielkości używając określeń: większy – mniejszy, niższy – wyższy, węższy – szerszy;
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji;
 • Integracja dzieci podczas zajęć międzygrupowych z okazji Walentynek oraz Dnia Kota: wyrażanie swoich uczuć i emocji w zabawie;
 • Utrwalanie kształtu figur geometrycznych.
wyświetl galerię w Cooliris

Życzymy bezpiecznych ferii zimowych :)

wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC STYCZEŃ

IV temat kompleksowy: FERIE TO JEST SUPER SPRAWA, ODPOCZYNEK I ZABAWA.

Czas realizacji: 21.01.2019r. – 25.01.2019r.

 

 

 • Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności w zakresie dużej i małej motoryki podczas zabaw na śniegu, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw pantomimicznych;
 • Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych;
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego oraz umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych;
 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi na drugiej osobie oraz sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela;
 • Zapoznawanie z zimowymi sportami i zabawami;
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego akcentowania i mówienia w sposób zrozumiały dla innych.

 

wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC STYCZEŃ

III temat kompleksowy: MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK.

Czas realizacji: 14.01.2019r. – 18.01.2019r.

 

 

 • Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec babć i dziadków;
 • Rozwijanie zdolności porządkowania zdarzeń, posługiwanie się określeniami czasu;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania doświadczeń w występowaniu przed publicznością;
 • Budzenie uczucia szacunku i przywiązania dla babci i dziadka, rozwijanie postawy szacunku dla starszych pokoleń;
 • Kształtowanie życzliwości i gotowości niesienia pomocy  m.in. poprzez pomaganie innymi w codziennych sytuacjach;
 • Rozwijanie poczucia bezpieczeństwa i współodpowiedzialności za bezpieczeństwo m.in. poprzez przypominanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i zajęć w sali i ogrodzie;
 • Rozwijanie orientacji na kartce papieru.
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC STYCZEŃ

II temat kompleksowy: ZIMĄ POMAGAMY ZWIERZĘTOM.

Czas realizacji: 07.01.2019r. – 11.01.2019r.

 

 • Budzenie zainteresowania przyrodą – tym, jak różne zwierzęta radzą sobie zimą i jak człowiek może im pomóc;
 • Doskonalenie orientacji przestrzennej i utrwalanie określeń: obok, pod, nad, w;
 • Budzenie poczucia współodpowiedzialności za środowisko, rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków zimą;
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej m.in. poprzez oglądanie albumów przyrodniczych o ptakach, o zwierzętach leśnych;
 • Poznanie ptaków odlatujących na zimę oraz zimujących w Polsce;
 • Poznanie niektórych gatunków ptaków, utrwalanie ich nazwy oraz wyglądu m.in. wróbel, sikorka, sroka, gil, jemiołuszka itp.;
 • Rozwijanie myślenia logicznego i przyczynowo – skutkowego poprzez układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej;
 • Doskonalenie umiejętności liczenia.
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC STYCZEŃ

I temat kompleksowy: WITAMY NOWY ROK. W KRAINIE BAŚNI.

Czas realizacji: 31.12.2018r. – 04.01.2019r.

 

 • Rozwijanie umiejętności ustalania równoliczności zbiorów;
 • Kształtowanie poczucia ciągłości czasu – następstwa dni i nocy, miesięcy, pór roku;
 • Rozwijanie umiejętności porozumiewania się poprzez słuchanie poleceń i pytań nauczyciela, zgłaszanie swoich pytań i potrzeb,
 • Wypowiadanie się na określony temat; słuchanie wypowiedzi innych, oczekiwanie na swoją kolej;
 • Rozwijanie umiejętności utrzymywanie dobrych relacji, motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy, m.in. poprzez aktywny udział w zajęciach i zabawach wymagających współdziałania;
 • Rozwijanie zręczności i zwinności, koordynacji wzrokowo – ruchowej, doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała;
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania elementów fantastycznych w utworach oraz różnic między światem realnym i fantastycznym.
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

III temat kompleksowy: ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ...

Czas realizacji: 17.12.2018r. – 21.12.2018r.

 

 • Aktywne uczestnictwo dzieci w organizacji uroczystości grupowych;
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania;
 • Estetyczne wykonywanie przez dzieci ozdób choinkowych;
 • Zapoznanie z wyglądem świątecznego stołu;
 • Poznanie symboli Świąt Bożego Narodzenia: opłatek, sianko, choinka, Św. Mikołaj, bombki itp.;
 • Wywołanie uczucia radosnego oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia;
 • Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania kolęd.
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

II temat kompleksowy: CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA.

Czas realizacji: 10.12.2018r. – 14.12.2018r.

 

 • Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w Polsce oraz uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi;
 • Kształtowanie postawy pielęgnowania oraz szanowania tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych m.in. poprzez wywoływanie radosnego nastroju oczekiwania na Święta, oglądanie ilustracji świątecznych, dzielenie się swoimi doświadczeniami na temat Świąt Bożego Narodzenia;
 • Rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania piosenek z uwzględnieniem rytmu, tempa muzycznego, wysokości dźwięku oraz zmiany dynamiki muzyki;
 • Rozwijanie pamięci przez uczenie się tekstów na pamięć;
 • Rozwijanie poczucia estetyki podczas wykonywania różnorodnych prac plastycznych.

 

wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

I temat kompleksowy: NADCHODZI ZIMA.

Czas realizacji: 03.12.2018r. – 07.12.2018r.

 

 • Wspieranie dzieci w poznawaniu zimowej przyrody oraz rozpoznawaniu zmian odwracalnych i nieodwracalnych przez inicjowanie zabaw badawczych, eksperymentowanie oraz obserwację;
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku;
 • Wspomaganie dzieci w coraz precyzyjniejszej klasyfikacji przez oglądanie i porównywanie obiektów;
 • Uświadomienie dzieciom, że zima jest trudnym okresem dla roślin i zwierząt, zapoznanie z gatunkami i zwyczajami ptaków zimujących w Polsce oraz z różnymi sposobami zabezpieczania roślin oraz dokarmiania zwierząt;
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej;
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • Kształtowanie postawy pielęgnowania tradycji i zwyczajów, m.in. poprzez wywołanie radosnego nastroju oczekiwania na Mikołaja, oglądanie dekoracji świątecznych, wykonywanie ozdób świątecznych, słuchanie utworów związanych ze świętami;
 • Rozwijanie poczucia wartości m.in. poprzez dzielenia się na forum grupy własnymi marzeniami i pragnieniami.
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC LISTOPAD

IV temat kompleksowy: NA JESIENNY SMUTNY CZAS.

Czas realizacji: 26.11.2018r. – 30.11.2018r.

 

 • Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi (zwrócenie uwagi na rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym);
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji;
 • Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki);
 • Rozwijanie umiejętności liczenia;
 • Doskonalenie poczucia rytmu;
 • Wspomaganie rozwoju emocjonalnego.
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC LISTOPAD

III temat kompleksowy: DBAMY O ZDROWIE.

Czas realizacji: 19.11.2018r. – 23.11.2018r.

 

 

 • Wdrażanie do dbałości o własne zdrowie;
 •  Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych;
 •  Kształtowanie postawy prozdrowotnej, propagowanie zdrowego żywienia;
 • Kształtowanie świadomości potrzeby ruchu dla zachowania zdrowia;
 • Rozwijanie kompetencji językowych; poszerzanie słownika dzieci;
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych;
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw części garderoby; klasyfikacja ubrań;
 • Poznanie znaczenia ruchu dla zdrowia; zachęcanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym;
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC LISTOPAD

II temat kompleksowy:  PARASOLE CZAS WYCIĄGAĆ, JESIEŃ W PEŁNI, DESZCZ NADCIĄGA.

Czas realizacji: 12.11.2018r. – 16.11.2018r.

• Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi (zwrócenie uwagi na rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym);

• Wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych doświadczeń;

• Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki);

• Uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem – wykorzystywanie instrumentów;

• Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu;

• Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych;

• Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych;

• Zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej.

wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC LISTOPAD

I TEMAT KOMPLEKSOWY: W KRAJU ORŁA BIAŁEGO.

Czas realizacji: 05.11. – 09.11.2018r.

 • Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych;
 • Zapoznawanie z legendami polskimi;
 • Rozbudzenie zainteresowania historią i tradycjami swojego kraju;
 • Rozumienie znaczenia i odczuwanie szacunku dla symboli narodowych;
 • Kształcenie zmysłu estetycznego i wrażliwości w kontakcie z kulturą, sztuką ludową i muzyką;
 • Nauka piosenek o charakterze patriotycznym;
 • Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju;
 • Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

V temat kompleksowy: DOMY I DOMKI.

Czas realizacji: 29.10.2018r. – 02.11.2018r.

 

 • Budowanie przynależności porodziny, m.in. poprzez rozmowę na temat domu rodzinnego;
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności – identyfikowanie właściwego i niewłaściwego zachowania na placu zabaw;
 • Rozwijanie umiejętności organizowania sobie zajęć w czasie przeznaczonym na zabawy dowolne;
 • Poszerzanie wiedzy o środowisku – rozpoznawanie i nazywanie zwierząt i ich domów;
 • Różnicowanie wielkości używając określeń: większy – mniejszy, niższy – wyższy, węższy – szerszy;
 • Utrwalanie kształtu figur geometrycznych.
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

IV temat kompleksowy: DOMOWI ULUBIEŃCY.

Czas realizacji: 22.10.2018r. – 26.11.2018r.

 

 • Zapoznanie ze zwierzętami domowymi: ich wyglądem, sposobem poruszania, odżywiania;
 • Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyty u weterynarza; zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer;
 • Wdrażanie do angażowania się w pomoc przy opiekowaniu się zwierzętami;
 • Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt;
 • Naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich odgłosów;
 • Rozwijanie empatii – uwrażliwienie na potrzeby wszystkich zwierząt, wyrabianie szacunku do zwierząt.

 

wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

III temat kompleksowy: NASZE RODZINY.

Czas realizacji: 15.10.2018r. – 19.10.2018r.

 

 • Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do niej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych);
 • Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności przez tworzenie okazji do radosnego wykonywania samodzielnych działań, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki;
 • Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby;
 • Wzbogacanie wiedzy na temat funkcjonowania poczty;
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej;
 • Stymulowanie rozwoju mowy u dzieci.
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

II temat kompleksowy: DARY OGRODU.

Czas realizacji: 08.10.2018r. – 12.10.2018r.

 

• Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych;

• Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia;

• Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu;

• Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem (zwrócenie uwagi na poprawne stosowanie liczebników).

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

I temat kompleksowy: JESIEŃ W SADZIE.

Czas realizacji: 01.10.2018r. – 05.10.2018r.

 • Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków: Ja – świat przyrody (gromadzenie wiadomości na temat owoców);

• Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;

• Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;

• Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka;

• Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych (uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyborami);

• Rozwijanie umiejętności segregowania elementów oraz ich przeliczania;

• Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych.

UBEZPIECZENIE

Drodzy Rodzice,

aby zarejestrować ubezpieczenie dziecka należy do 30 września wejść na stronę https://www.zs1.nowydwormaz.pl/ , kliknąć w „tarczę Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim” (na górze ekranu), następnie kliknąć ZGŁOSZENIE DZIECKA DO UBEZPIECZENIA, wypełnić Potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży - Colonnade - ZS nr 1 Nowy Dwór Mazowieckioraz kliknąć „Prześlij”.

Wychowawca

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC WRZESIEŃ

IV temat kompleksowy: NADESZŁA JESIEŃ.

Czas realizacji: 24.09.2018r. – 28.09.2017r.

 • Poznawanie lasu i jego mieszkańców (rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadomienie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami);
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody: zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu, budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości;
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej;
 • Wdrażanie do zgodnej pracy w zespole;
 • Rozwijanie motoryki małej oraz percepcji wzrokowej;
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania i przeliczania elementów.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC WRZESIEŃ

III temat kompleksowy: ULICZNE SYGNAŁY.

Czas realizacji: 17.09.2018r. – 21.09.2017r.

 

 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie;
 • Wspieranie dzieci w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach
 • oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań;
 • Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową oraz koordynację ręki i oka;
 • Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia;
 • Poznanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych: straży pożarnej, policji, karetki pogotowia;
 • Zapoznanie dzieci z ważnymi numerami alarmowymi poszczególnych służb;
 • Rozwijanie intuicji geometrycznej: nazywanie figur geometrycznych.

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

Każdy przedszkolak dobrze wie,

że kiedy wrzesień już kończy się,

od najmłodszego aż po starszaka

wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka J

 

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na bal,

który odbędzie się w naszym przedszkolu 20 września 2018r. (czwartek).

Tego dnia chętne dzieci mogą być przebrane za ulubioną postać z bajki, zwierzątko, bohatera itp.

Dzieci mogą być przebrane od rana.

W programie m.in.:

- zabawy integracyjne prowadzone przez Panią od rytmiki;

- zabawy muzyczno – ruchowe;

- konkursy;

- niespodzianki.

Serdecznie zapraszamy J

wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC WRZESIEŃ

II temat kompleksowy: JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM.

Czas realizacji: 10.09.2018r. – 14.09.2018r.

 

 • Rozpoznawanie i nazywanie części ciała;
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”;
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej;
 • Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych;
 • Zachęcanie dzieci do swobodnego wypowiadania się na dany temat;
 • Kształtowanie bezpiecznych zachowań w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY PSZCZÓŁKI NA MIESIĄC WRZESIEŃ

I temat kompleksowy: PRZYJACIÓŁ SPOTKAĆ CZAS, PRZEDSZKOLE WITA NAS.

Czas realizacji: 03.09.2018r. – 07.09.2018r.

 

 

• Zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym, nową salą, zwiedzanie pomieszczeń przedszkolnych oraz sal innych grup;

• Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.);

• Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”;

• Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych;

• Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej;

• Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne.

Witamy serdecznie na stronie grupy "Pszczółki" :)

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.