Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 

WITAMY W GRUPIE SMERFY

 

WAKACJE TUŻ-TUŻ

18. 06. 2018 - 22. 06. 2018

Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej

Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji

Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu

Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie

Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa


 

 

UCZCIWOŚĆ NA CO DZIEŃ

11. 06. 2018 - 15. 06. 2018

Kształtowanie postaw społecznych zgodnych z uniwersalnymi wartościami, takimi jak uczciwość, prawdomówność, szacunek

Budowanie w grupie atmosfery opartej na wzajemnym zaufaniu

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i okazywania uczuć

Przewidywanie skutków nieprawidłowych postaw i zachowań opartych na nieuczciwości

Dokonywanie oceny moralnej bohaterów literackich oraz korzystanie z pozytywnych wzorców zachowań

Wdrażanie do przestrzegania reguł gry oraz wzmacnianie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania figur ze względu na cechy jakościowe; utrwalenie liczebników porządkowych

Utrwalenie poznanych liter; doskonalenie umiejętności czytania

 

 

W POSZUKIWANIU SPRAWIEDLIWOŚCI

4. 06. 2018 - 8. 06. 2018

Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, sprawiedliwość

Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczenie właściwych wzorców zachowań

Dokonywanie oceny postępowania oraz wzbogacenie słownictwa opisującego cechy charakteru

Poznanie sposobów dochodzenia sprawiedliwości

Uświadomienie dzieciom, że każdy odpowiada za swoje czyny

Nabywanie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej

Rozbudzenie zainteresowań badawczych dzieci oraz umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonych eksperymentów

Doskonalenie umiejętności czytania

 

 

ŚWIĘTUJEMY RAZEM DZIEŃ DZIECKA

28. 05. 2018 - 1. 06. 2018

 

Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur

Poszerzenie wiadomości na temat życia ludzi w innych krajach, warunków życia i zwyczajów

Doskonalenie umiejętności współdziałania grupowego, pozytywnej rywalizacji

Budzenie szacunku dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry, narodowości

Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie

Odczuwanie radosnego nastroju związanego z obchodami Dnia Dziecka

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, rozwiązywanie zadań z treścią

 

 

W DOMU NAJLEPIEJ

21. 05. 2018 - 25. 05. 2018

Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, zachęcenie do kultywowania zainteresowań, tradycji i zwyczajów

Uświadomienie własnej roli w rodzinie oraz wdrażanie do sumiennego wypełniania obowiązków domowych

Rozbudzenie zainteresowania pracą zawodową rodziców oraz podkreślenie jej społecznego znaczenia

Wzbogacenie czynnego słownika dzieci o pojęcia związane z poznawaniem zawodów

Poznanie zasad bezpiecznego posługiwania się domowym sprzętem elektrycznym

Uświadomienie znaczenia aktywnych form spędzania wolnego czasu

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych, zachęcanie do przygotowywania niespodzianek, wspólnego przeżywania ważnych chwil

Doskonalenie umiejętności czytania

Doskonalenie umiejętności dodawania

 

 

22 MAJA (wtorek) o godzinie 14:00 odbędzie się PIKNIK RODZINNY w ogrodzie przedszkolnym. Na pikniku opiekę nad dziećmi sprawują rodzice. Prosimy, aby rodzice i dzieci były ubrane w sportowy strój i obuwie.

 

 

MUZYKA KTÓRA ŁĄCZY

14. 05. 2018 - 18. 05. 2018

Zapoznanie z różnymi gatunkami muzyki – od klasycznej po współczesną

Rozwijanie twórczej wyobraźni muzycznej podczas improwizacji rytmicznych, melodycznych, tanecznych i wokalnych

Wzbogacenie wiedzy o instrumentach muzycznych

Uwrażliwienie na piękno różnych gatunków muzycznych oraz kształtowanie upodobań i gustu w tym zakresie

Rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych oraz kształcenie poczucia rytmu

Wykorzystywanie instrumentów i pomocy akustycznych do ilustrowania opowiadań, wierszy, zjawisk przyrodniczych

Rozwijanie słuchu muzycznego przez określanie cech utworów muzycznych

Rozbudzanie pod wpływem muzyki wyobraźni i zachęcanie do różnych form ekspresji – plastycznej, ruchowej, słownej

Kształtowanie kultury odbioru muzyki

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery H, h

ŁĄKA PEŁNA ŻYCIA

7. 05. 2018 - 11. 05. 2018

Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości o środowisku przyrodniczym łąki i jej mieszkańcach

Kształtowanie empatycznego stosunku do świata przyrody i aktywnej postawy w celu jej chronienia

Poznanie roślin i zwierząt łąkowych objętych ochroną gatunkową

Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych

Doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych

Uświadomienie wartości pobytu na świeżym powietrzu i przyjemności obcowania z naturą

Zdobywanie doświadczeń w planowaniu i realizacji zespołowego projektu albumu

Doskonalenie umiejętności odejmowania

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery J, j

ŚWIAT DLA ODWAŻNYCH

23. 04. 2018 - 27. 04. 2018

 

Doskonalenie umiejętności odczytywania, nazywania i wyrażania stanów emocjonalnych

Wzbudzanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości

Dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań w sytuacjach trudnych

Uświadomienie, że każdy ma prawo do popełniania błędów, szczególnie podczas nabywania nowych umiejętności

Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego w celu przewidywania skutków własnych działań

Uświadomienie źródeł własnych lęków oraz kształtowanie aktywnej postawy w celu
ich przezwyciężania i niwelowania.

Budowanie uczucia zaufania i bezpieczeństwa w grupie rówieśniczej

Ustalanie ciężaru przedmiotów

Doskonalenie orientacji w przestrzeni

HISTORIA UKRYTA W LEGENDACH

16. 04. 2018 - 20. 04. 2018

Budzenie świadomości narodowej oraz wzbogacanie wiedzy o własnym kraju

Zapoznanie w wybranymi regionami Polski oraz ich historią, tradycjami i legendami

Dostrzeganie piękna i różnorodności architektury oraz poznanie charakterystycznych miejsc
i zabytków wybranych miast

Wzmacnianie więzi z rodzinną miejscowością i własnym regionem

Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich

Zachęcanie do inscenizowania polskich legend

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery Ł, ł

OZNAKI WIOSNY

9. 04. 2018 - 13. 04. 2018

Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny

Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata

Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla kwietnia oraz zachęcenie
do prowadzenia kalendarza pogody

Wzbogacenie wiedzy na temat ptaków oraz uświadomienie potrzeby chronienia niektórych gatunków oraz zakładania budek lęgowych

Zakładanie hodowli w kąciku przyrody oraz nabieranie nawyku systematycznego dbania
i obserwowania ich

Doskonalenie umiejętności odczytywania informacji przedstawionych za pomocą symbolicznego zapisu

EKOLOGICZNY ŚWIAT

3. 04. 2018 - 6. 04. 2018

Kształtowanie postaw, zachowań i nawyków proekologicznych

Budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego

Uświadomienie konieczności segregowania odpadów do odpowiednich pojemników i zmniejszania ich objętości

Poznanie zasad działania recyklingu prowadzącego do ponownego przetworzenia odpadów

Rozumienie potrzeby planowania zakupów oraz wybierania produktów, opakowań i toreb ekologicznych

Dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety oraz wskazywanie przyczyn
ich powstawania

Budowanie wizji pozytywnego, ekologicznego świata przyjaznego dla ludzi, zwierząt i roślin

RADOSNA WIELKANOC

26. 03. 2018 - 30. 03. 2018

 

Przybliżenie tradycji i symboli Świąt Wielkanocnych oraz poznanie obyczajów własnego regionu

Rozbudzenie chęci kultywowania zwyczajów i aktywnego włączania się w przygotowania do świąt

Kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych

Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną oraz uświadomienie znaczenia rodzinnych spotkań

Zakładanie tradycyjnej hodowli owsa, rzeżuchy oraz wdrażanie do systematycznego dbania o rośliny i obserwowania ich wzrostu

Nauka deklamowania wiersza z zastosowaniem odpowiedniej modulacji głosu i intonacji

 

Drodzy Rodzice Smerfów proszę, aby na poniedziałek dzieci przyniosły różne gadżety związane ze zwierzętami domowymi, hodowlanymi, egzotycznymi do naszego kącika. Mogą być to np. atlasy, książki, figurki, maskotki itp.

Dziękuję:)

NASZE ZWIERZĘTA

19. 03. 2018 - 23. 03. 2018

Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o zwierzętach i ich cechach świadczących o dostosowaniu do środowiska, w którym żyją

Wzbudzanie uczuć empatycznych w stosunku do zwierząt i uświadomienie konieczności respektowania ich praw

Zapoznanie z potrzebami zwierząt i sposobami opieki nad nimi

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za warunki życia posiadanych zwierząt

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria

Uświadomienie dzieciom korzyści płynących z hodowli zwierząt gospodarskich

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery Z

WAŻNA SPRAWA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

12. 03. 2018 - 16. 03. 2018

Wprowadzenie w świat uniwersalnych wartości moralnych oraz uświadomienie znaczenia odpowiedzialności w życiu każdego z nas.

Rozumienie konieczności rzetelnego wypełniania obowiązków i przyjętych zobowiązań zarówno w rodzinie, jak i poza nią.

Wdrażanie do poszanowania świata przyrody i opiekuńczego stosunku do zwierząt.

Budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej opartych na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności.

Wyrabianie szacunku do dziedzictwa kulturowego i dbałości o najbliższe otoczenie.

Kształcenie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.

Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną i uświadomienie własnych powinności wobec najbliższych.

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery G,g.

TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

5. 03. 2018 - 9. 03. 2018

Przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.

Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia związane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów i ich oprogramowania(gry).

Zastosowanie komputera w życiu codziennym.

Zwrócenie uwagi na netykietę, czyli na zasady dobrego wychowania w wirtualnym świecie.

Zapoznanie dzieci ze sposobami bezpiecznego poruszania się po Internecie.

W DRODZE DO SUKCESU

26. 02. 2018 - 02. 03. 2018

Uświadomienie dzieciom znaczenia wytrwałości i pracowitości w dążeniu do celu.

Wyrabianie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.

Dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań i postaw na podstawie literatury, faktów z życia znanych osób, które osiągnęły życiowy sukces.

Wdrażanie do przestrzegania przyjętych reguł oraz rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacji pojawiających się problemów, przegranej.

Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole oraz dostrzeganie wartości wspólnej pracy, aby osiągnąć wyznaczony cel.

Rozwijanie wyobraźni i kreatywności w trakcie różnorodnych działań twórczych.

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery R i r.

OBLICZA SZTUKI

19. 02. 2018 - 23. 02. 2018

Kształcenie wrażliwości estetycznej dzieci i umiejętności pozytywnego odbierania sztuki.

Oglądanie wybranych dzieł sztuki: malarstwa, rzeźby architektury i fotografii artystycznej.

Inspirowanie dzieci do wykonywania różnorodnych prac plastycznych według własnego pomysłu.

Rozwijanie zdolności aktorskich i swobodnej ekspresji słownej podczas zabaw teatralnych i dramowych.

Kształcenie właściwych postaw i zachowań podczas uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i uświadomienie konieczności chronienia dziedzictwa kulturowego.

Wyrabianie gustu i dobrego smaku oraz dbałości o estetykę w najbliższym otoczeniu.

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery W i w.

 

ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE

12. 02. 2018 - 16. 02. 2018

Dostarczenie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu

Kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych

Rozumienie potrzeby wizyty u lekarza w celach profilaktycznych lub w wypadku odczuwania objawów choroby

Wdrażanie do systematycznego dbania o higienę ciała i jamy ustnej

Uświadomienie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportów zimowych

Poznanie sposobów zabezpieczania się przez zimnem przez właściwe ubranie, zabezpieczanie skóry kremem

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery P i p

W tym tygodniu tematem przewodnim jest książka. Uprzejmie proszę o przyniesienie na poniedziałek (tj. 05.02.18r) wybranej przez dziecko książki. W miarę możliwości chciałabym, aby książki były zróżnicowane (atlasy, książki kucharskie, bajki, itp.).

DZIĘKUJĘ:)

 

ŚWIAT W KSIĄŻKACH ZAPISANY

5. 02. 2018 - 9. 02. 2018

Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy, przeżyć i doświadczeń.

Przygotowanie dzieci do roli świadomego czytelnika, potrafiącego korzystać z biblioteki i czytelni.

Nauka korzystania z książek w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

Rozwijanie swobodnej ekspresji słownej i wyobraźni podczas podejmowania różnorodnych działań.

Wzbogacenie wiedzy i słownictwa związanego z powstawaniem książek.

Wdrażanie do szanowania książek i właściwego z nich korzystania.

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery s i S.

Zimowy czas – zabawy czas

29. 01. 2018 - 2. 02. 2018

Poprawne budowanie dłuższych wypowiedzi w czasie przyszłym

Rozpoznawanie produktów spożywczych za pomocą różnych zmysłów

Ustalanie położenia elementów na kartce

Wykonywanie prac plastycznych inspirowanych literaturą

Doskonalenie umiejętności stosowania technik twórczego myślenia i rozwijanie wyobraźni podczas działania i zabaw słownych

Zgodne współpracowanie z dziećmi podczas gier, zajęć i prac plastycznych

   

 

Mierzymy czas

8. 01. 2018 - 12. 01. 2018

Kształtowanie umiejętności dostrzegania i odtwarzania rytmu, powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich

Rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu

Poszerzenie zasobu słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem, określaniem czasu

Uświadomienie konieczności racjonalnego wykorzystywania czasu, planowania sposobu spędzania wolnych chwil

Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów w różnych sytuacjach zadaniowych

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery c i C

Wprowadzenie cyfry 0

 

 

W POSZUKIWANIU MĄDROŚCI

29. 01. 2018 - 2. 02. 2018

Okazywanie szacunku autorytetom moralnym i intelektualnym

Dostrzeganie cech charakteru sprzyjających rozwijaniu zdolności i talentów

Wdrażanie do szukania i korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy

Doskonalenie umiejętności dokonywania oceny postępowania innych i odróżniania spraw ważnych od błahych

Rozwijanie wiary we własne możliwości oraz wytrwałości w dążeniu do celu i umiejętności planowania działań

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery n i N

Wprowadzenie liczby 10

  

 

CHOINKOWE CZARY

18. 12. 2017 - 29. 12. 2017

Poznanie zwyczajów i tradycji zwianych ze świętami Bożego Narodzenia.

Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt.

Doskonalenie umiejętności prezentowania swoich zdolności na forum grupy i przed zaproszonymi rodzicami.

Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt w okresie zimy.

Poznanie obrazu graficznego głoski b– liter B, b.

Poznanie liczby dziewięć i jej znaku graficznego – cyfry 9.

ZGODA WSZYSTKIM POTRZEBNA

11. 12. 2017 - 15. 12. 2017

Uświadomienie dzieciom najczęstszych przyczyn i sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów.

Doskonalenie umiejętności szukania racjonalnych rozwiązań konfliktów w relacjach społecznych.

Budowanie prawidłowych relacji i dążenie do przestrzegania zasad zachowania w grupie rówieśniczej.

Rozwijanie empatii i hamowanie reakcji agresywnych.

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery y i Y.

Wprowadzenie cyfry 8.

  

 

MOJE ZAINTERESOWANIA

4. 12. 2017 - 8. 12. 2017

Rozwijanie i rozbudzanie wszechstronnych zainteresowań dzieci.

Stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa.

Kształcenie umiejętności opowiadania w uporządkowany sposób na temat swoich zainteresowań.

Dostrzeganie zagrożeń będących następstwem rozwoju cywilizacji i powodujących niszczenie środowiska przyrodniczego raf koralowych.

Rozwijanie zainteresowań i umiejętności poznawczych podczas wykonywania doświadczeń pozwalających zrozumieć różne zjawiska fizyczne.

Poznanie obrazu graficznego głoski d– liter D, d.

wyświetl galerię w Cooliris

 

 

Zapraszamy na BAL ANDRZEJKOWY, który odbędzie się
30 listopada 2017r. w grupie Smerfów.

Stroje andrzejkowe mile widziane, lecz niekoniecznie są wymagane.

 

 

We wtorek (28.11) bardzo proszę o przyniesienie przez dzieci swojego ulubionego pluszaka .

Serdecznie dziękuję :)

SZANUJMY SIĘ WZAJEMNIE

27. 11. 2017 - 1. 12. 2017

Budowanie wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w grupie rówieśniczej.

Poznawanie sposobów radzenia sobie z napięciami emocjonalnymi i panowania nad różnego rodzaju emocjami.

Wczuwanie się w powierzone role i odczuwane emocje w scenkach pantomimicznych.

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery K.

Wprowadzenie cyfry 7.

ZWIERZĘTA JESIEN

20. 11. 2017 - 24. 11. 2017

Rozumienie istoty zmian zachodzących w świecie przyrody związanych z aktualną porą roku.

Zapoznanie z tym, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy.

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria związane z systematyką czy ich trybem życia.

Uświadomienie zasad zachowania i bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas pobytu w lesie.

Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki.

Wprowadzenie cyfry 6.

 

 

JESIENNE EKSPERYMENTY

13. 11. 2017 - 17. 11. 2017

 

Wzbogacenie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych i pogodowych charakterystycznych dla jesieni.

Kształcenie postaw proekologicznych związanych z oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wody.

Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych podczas wykonywania doświadczeń przyrodniczych i prostych eksperymentów.  

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery: "U".

Porównywanie liczebności zbiorów przez przeliczanie i grupowanie w pary.

 

W przedszkolu "Święto Niepodległości" odbędzie się dnia 9 listopada. W tym dniu dzieci ubierają się w miarę możliwości w kolorach biało-czerwonych.

 

UWAGA RODZICE!

Dnia 8 LISTOPADA od godz. 18.00 – 19.00

Zapraszamy na rozmowy indywidualne z wychowawcami.

Rodzicom dzieci 6 letnich w tym dniu zostaną przekazane wyniki diagnozy.

Obecność obowiązkowa.

 

JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM

6.11. 2017 - 10. 11. 2017

Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych.

Rozumienie znaczenia i odczuwanie szacunku dla symboli narodowych.

Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju i Europy.

Poznanie podstawowych informacji na temat krajów Unii Europejskiej.

Zapoznanie z graficznym obrazem liczby 5.

Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery: "L".

Jutro w naszym przedszkolu odbędzie się spotkanie z alpakami, podczas którego poznamy ich zwyczaje oraz zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcia :) 

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE DLA GRUPY SMERFY NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

I. OPOWIEŚCI ZŁOTEJ JESIENI

Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku. Zapoznanie z popularnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku i w lesie. Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni. Uświadomienie konieczności ochrony przyrody. Pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla bieżącej pory roku. Zapoznanie z kształtem litery: "E". Rozwijanie umiejętności rytmicznych. Porównywanie i identyfikowanie liter na tle całego alfabetu.

 

II. OWOCOWE JARZYNKI - KOLOROWE WITAMINKI

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw. Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia. Wyodrębnianie i nazywanie elementów budowy roślin oraz wskazywanie części jadalnych. Wzbudzanie zainteresowania czytaniem przez globalne czytanie wyrazów. Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji oraz wyodrębniania podzbioru. Zrozumienie podstawowych zasad przydatnych podczas kupowania i sprzedawania towarów. Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery: "I". Segregowanie według kilku wskazanych cech.

 

III. JESIENNE SPACERY

Wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z poznawaniem świata przyrody. Uświadomienie potrzeby chronienia przyrody przez różnorodne działania, m.in. zakładanie rezerwatów, parków narodowych. Zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniem do zimy. Wzbudzenie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką. Rozumienie i stosowanie określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni. Doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania gier planszowych. Odczytywanie głosek z artykulatorów mowy bez udziału głosu.

 

IV. PIĘKNO JEST WSZĘDZIE

Dostrzeganie wartości świadczących o pięknie wewnętrznym człowieka. Uwrażliwienie dzieci na piękno i estetykę w najbliższym otoczeniu. Gromadzenie artystycznych i estetycznych doświadczeń pozwalających kształtować własny gust i wyczucie dobrego smaku. Uświadomienie konieczności dbania i szanowania dóbr naturalnych i materialnych w otoczeniu człowieka. Kształcenie krytycznego stosunku do wszelkich przejawów wandalizmu czy działania na szkodę przyrody. Ćwiczenia analizatora słuchowego w zakresie syntezy i analizy sylabowej oraz fonemowej. Zapoznanie z kształtem litery: "T".

 

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na zebranie informacyjne 6 września 2017 roku (środa)
o godz. 17.15 do sali "Smerfów"

Zebranie odbywa się bez obecności dzieci.

 

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE DLA GRUPY SMERFY NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

I. RAZEM W PRACY I ZABAWIE

 

Tworzenie miłej atmosfery i korzystnych warunków do adaptacji dzieci po przerwie wakacyjnej. Przestrzeganie określonych zasad zgodnego funkcjonowania w grupie oraz wdrażanie do odkładania zabawek na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie.

 

II. LETNIE WSPOMNIENIA

 

Poznawanie regionów Polski bezpośrednio (wyjazd z rodziną), a także pośrednio, poprzez oglądanie widokówek, ilustracji. Doskonalenie wypowiedzi ustnych - dzielenie się wrażeniami i przeżyciami z wakacji.

 

III. POZNAJĘ ZASADY RUCHU DROGOWEGO

 

Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego i bezpiecznego poruszania się na drogach, reagowanie na znaki umowne. Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.


 

                          IV. PRZYJACIELEM BYĆ - PRZYJACIELA MIEĆ

 

Uświadomienie wartości więzi międzyludzkich takich jak: koleżeństwo, przyjaźń. Uczenie się otwartości na uczucia innych oraz komunikowania swoich potrzeb, pragnień.

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.