Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Znalezione obrazy dla zapytania grupa nutki gif

 

WITAMY W GRUPIE

NUTKI

Znalezione obrazy dla zapytania grupa nutki gifZnalezione obrazy dla zapytania grupa nutki gif

 

Znalezione obrazy dla zapytania wakacje gif

Temat kompleksowy: Wakacje tuż tuż.

18.06.2018 - 22.06.2018

1. Poznanie właściwości niektórych przedmiotów po zanurzeniu w wodzie.

2. Doskonalenie umiejętności matematycznych.

3. Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji.

4. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych podróży.

5. Doskonalenie umiejętności manualnych.

Znalezione obrazy dla zapytania wakacje gif

W POSZUKIWANIU SPRAWIEDLIWOŚCI

11. 06. 2018 - 15. 06. 2018

Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, sprawiedliwość

Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczenie właściwych wzorców zachowań

Dokonywanie oceny postępowania oraz wzbogacenie słownictwa opisującego cechy charakteru

Poznanie sposobów dochodzenia sprawiedliwości

Uświadomienie dzieciom, że każdy odpowiada za swoje czyny

Nabywanie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej

Rozbudzenie zainteresowań badawczych dzieci oraz umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonych eksperymentów

Doskonalenie umiejętności czytania

ŚWIĘTUJEMY RAZEM DZIEŃ DZIECKA

4. 06. 2018 - 8. 06. 2018

 

Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur

Poszerzenie wiadomości na temat życia ludzi w innych krajach, warunków życia i zwyczajów

Doskonalenie umiejętności współdziałania grupowego, pozytywnej rywalizacji

Budzenie szacunku dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry, narodowości

Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie

Odczuwanie radosnego nastroju związanego z obchodami Dnia Dziecka

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, rozwiązywanie zadań z treścią

 

Temat kompleksowy: W domu jest najlepiej.

 

1. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z najbliższą rodziną: mamą, tatą, rodzeństwem.

2. Zachęcanie do przygotowania niespodzianek, wspólnego przeżywania ważnych chwil dla członków rodziny z okazji obchodzonego w naszym przedszkolu Dnia Rodziny.

3. Rozbudzanie zainteresowania pracą zawodową rodziców oraz podkreślanie jej społecznego znaczenia.

4. Wdrażanie do pamiętania o świętach najbliższych- święto Dnia Matki.

MUZYKA KTÓRA ŁĄCZY

21. 05. 2018 - 25. 05. 2018

Zapoznanie z różnymi gatunkami muzyki – od klasycznej po współczesną

Rozwijanie twórczej wyobraźni muzycznej podczas improwizacji rytmicznych, melodycznych, tanecznych i wokalnych

Wzbogacenie wiedzy o instrumentach muzycznych

Uwrażliwienie na piękno różnych gatunków muzycznych oraz kształtowanie upodobań i gustu w tym zakresie

Rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych oraz kształcenie poczucia rytmu

Wykorzystywanie instrumentów i pomocy akustycznych do ilustrowania opowiadań, wierszy, zjawisk przyrodniczych

Rozwijanie słuchu muzycznego przez określanie cech utworów muzycznych

Rozbudzanie pod wpływem muzyki wyobraźni i zachęcanie do różnych form ekspresji – plastycznej, ruchowej, słownej

Kształtowanie kultury odbioru muzyki

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery H, h

Znalezione obrazy dla zapytania muzyka obrazki dla dzieci

Łąka pełna życia

14.05 - 19.05. 2018

 

Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości o środowisku przyrodniczym łąki i jej mieszkańcach

Kształtowanie empatycznego stosunku do świata przyrody i aktywnej postawy w celu jej chronienia

Poznanie roślin i zwierząt łąkowych objętych ochroną gatunkową

Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych

Doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych

Doskonalenie umiejętności odejmowania

grafika,miniatura,86427,-.jpg

ŚWIAT DLA ODWAŻNYCH

07. 05. 2018 - 11. 05. 2018

Doskonalenie umiejętności odczytywania, nazywania i wyrażania stanów emocjonalnych

Wzbudzanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości

Dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań w sytuacjach trudnych

Uświadomienie, że każdy ma prawo do popełniania błędów, szczególnie podczas nabywania nowych umiejętności

Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego w celu przewidywania skutków własnych działań

Uświadomienie źródeł własnych lęków oraz kształtowanie aktywnej postawy w celu
ich przezwyciężania i niwelowania.

Budowanie uczucia zaufania i bezpieczeństwa w grupie rówieśniczej

Ustalanie ciężaru przedmiotów

Doskonalenie orientacji w przestrzeni

EKOLOGICZNY ŚWIAT

3. 04. 2018 - 6. 04. 2018

Kształtowanie postaw, zachowań i nawyków proekologicznych

Budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego

Uświadomienie konieczności segregowania odpadów do odpowiednich pojemników i zmniejszania ich objętości

Poznanie zasad działania recyklingu prowadzącego do ponownego przetworzenia odpadów

Rozumienie potrzeby planowania zakupów oraz wybierania produktów, opakowań i toreb ekologicznych

Dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety oraz wskazywanie przyczyn
ich powstawania

Budowanie wizji pozytywnego, ekologicznego świata przyjaznego dla ludzi, zwierząt i roślin

Znalezione obrazy dla zapytania ÃwiÃto ziemi 2018 obrazki dla dzieci

HISTORIA UKRYTA W LEGENDACH

23. 04. 2018 - 27. 04. 2018

Budzenie świadomości narodowej oraz wzbogacanie wiedzy o własnym kraju

Zapoznanie w wybranymi regionami Polski oraz ich historią, tradycjami i legendami

Dostrzeganie piękna i różnorodności architektury oraz poznanie charakterystycznych miejsc
i zabytków wybranych miast

Wzmacnianie więzi z rodzinną miejscowością i własnym regionem

Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich

Zachęcanie do inscenizowania polskich legend

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery Ł, ł

9. 04.-13. 04. 2018r.

Nasze zwierzęta.

1. Doskonalenie klasyfikowania zwierząt ze względu na miejsca, w których mieszkają. Uświadomienie dzieciom konieczności respektowania praw zwierząt.

2. Zapoznanie z zapisem graficznym litery z, Z.

3. Uświadomienie dzieciom korzyści płynących z hodowli zwierząt gospodarczych.

4. Doskonalenie rozróżniania i nazywania zwierząt egzotycznych.

5. Uwrażliwienie dzieci na obcowanie ze sztuką.

grafika,miniatura,84831,-.jpg

OBLICZA SZTUKI

3. 04. 2018 - 6. 04. 2018

Kształcenie wrażliwości estetycznej dzieci i umiejętności pozytywnego odbierania sztuki.

Oglądanie wybranych dzieł sztuki: malarstwa, rzeźby architektury i fotografii artystycznej.

Inspirowanie dzieci do wykonywania różnorodnych prac plastycznych według własnego pomysłu.

Rozwijanie zdolności aktorskich i swobodnej ekspresji słownej podczas zabaw teatralnych i dramowych.

Kształcenie właściwych postaw i zachowań podczas uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i uświadomienie konieczności chronienia dziedzictwa kulturowego.

Wyrabianie gustu i dobrego smaku oraz dbałości o estetykę w najbliższym otoczeniu.

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery W i w.

grafika,miniatura,84238,-.gif

 

Znalezione obrazy dla zapytania RADOSNA WIELKANOC gifRADOSNA WIELKANOC

26. 03. 2018 - 30. 03. 2018

 

Przybliżenie tradycji i symboli Świąt Wielkanocnych oraz poznanie obyczajów własnego regionu

Rozbudzenie chęci kultywowania zwyczajów i aktywnego włączania się w przygotowania do świąt

Kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych

Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną oraz uświadomienie znaczenia rodzinnych spotkań

Zakładanie tradycyjnej hodowli owsa, rzeżuchy oraz wdrażanie do systematycznego dbania o rośliny i obserwowania ich wzrostu

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery J

Znalezione obrazy dla zapytania RADOSNA WIELKANOC gif

 

 

 

 

Temat kompleksowy: Oznaki wiosny.Znalezione obrazy dla zapytania wiosna gif

Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem wiosny

Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania   otaczającego świata

Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych

Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu

Podobny obraz​​​​​​​

Znalezione obrazy dla zapytania odpowiedzialnośc  w przedszkolu gif

WAŻNA SPRAWA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

12. 03. 2018 - 16. 03. 2018

Wprowadzenie w świat uniwersalnych wartości moralnych oraz uświadomienie znaczenia odpowiedzialności w życiu każdego z nas.

Rozumienie konieczności rzetelnego wypełniania obowiązków i przyjętych zobowiązań zarówno w rodzinie, jak i poza nią.

Wdrażanie do poszanowania świata przyrody i opiekuńczego stosunku do zwierząt.

Budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej opartych na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności.

Wyrabianie szacunku do dziedzictwa kulturowego i dbałości o najbliższe otoczenie.

Kształcenie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.

Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną i uświadomienie własnych powinności wobec najbliższych.

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery G,g.

Znalezione obrazy dla zapytania odpowiedzialnośc  w przedszkolu gif

Znalezione obrazy dla zapytania książki i dzieci

ŚWIAT W KSIĄŻKACH ZAPISANY

5. 03. 2018 - 9. 03. 2018

Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy, przeżyć i doświadczeń.

Przygotowanie dzieci do roli świadomego czytelnika, potrafiącego korzystać z biblioteki i czytelni.

Nauka korzystania z książek w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

Rozwijanie swobodnej ekspresji słownej i wyobraźni podczas podejmowania różnorodnych działań.

Wzbogacenie wiedzy i słownictwa związanego z powstawaniem książek.

Wdrażanie do szanowania książek i właściwego z nich korzystania.

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery s i S.

Znalezione obrazy dla zapytania sukces gif

W drodze do sukcesu.

Uświadomienie dzieciom znaczenie wytrwałości i pracowitości w dążeniu do celu.

Wyrabianie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.

Wdrażanie do przestrzegania przyjętych reguł oraz rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacji pojawiających się trudności.

Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole oraz dostrzeganie wartości wspólnej pracy, aby osiągnąć sukces.

Rozwijanie wyobraźni i kreatywności w trakcie różnorodnych działań twórczych tj. lepienie, konstruowanie, malowanie 

Znalezione obrazy dla zapytania mierzymy czas

Temat kompleksowy : „Mierzymy czas"

Czas realizacji: 8.01-12.01.2018r.

 

Poszerzanie słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem, określaniem czasu.

 Rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu. Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery c, C.

Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku.

Zapoznanie z zapisem graficznym cyfry 0.

Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania zbiorów w różnych sytuacjach zadaniowych.

Kształtowanie umiejętności dostrzegania i odtwarzania rytmu, powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich. 

Znalezione obrazy dla zapytania mierzymy czas

Znalezione obrazy dla zapytania Zimowy czas – zabawy czas"

Temat kompleksowy : „Zimowy czas – zabawy czas"

Czas realizacji: 02.01-05.01.2018r.

Znalezione obrazy dla zapytania Zimowy czas – zabawy czas"

 

Znalezione obrazy dla zapytania choinka gif
T
Temat kompleksowy: Choinkowe czary.

Poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia

Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt

Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt w okresie zimy

Wprowadzenie małej i wielkiej litery B b 

Znalezione obrazy dla zapytania mikołaj gify ruchome

 

Znalezione obrazy dla zapytania ŁAŃCUCHY gify ruchome

Znalezione obrazy dla zapytania mikołaj

Temat kompleksowy: Oczekujemy Świętego Mikołaja.

4.12.- 8.12.2017

 

Znalezione obrazy dla zapytania moje zainteresowania gif dinozaury

TEMAT KOMPLEKSOWY: MOJE ZAINTERESOWANIA

27. 11. 2017 - 1. 12. 2017

Wprowadzenie dzieci w świat muzyki klasycznej i umożliwienie jej odbioru

 Rozwijanie i rozbudzanie wszechstronnych zainteresowań dzieci

Stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa

Kształcenie umiejętności opowiadania w uporządkowany sposób na temat swoich zainteresowań

Rozwijanie zainteresowań i umiejętności poznawczych podczas wykonywania doświadczeń pozwalających zrozumieć różne; zjawiska fizyczne

Kształtowanie twórczej ekspresji ruchowej podczas zabaw z elementem dramy

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery D,d.

Wprowadzenie cyfry 7.

Znalezione obrazy dla zapytania postacie z bajek samochody dla dzieci

Znalezione obrazy dla zapytania zwierzęta jesienią gif

Temat kompleksowy: Zwierzęta jesienią

13.11.-17.11.2017r.

Znalezione obrazy dla zapytania zwierzęta jesienią gif

Rozumienie istoty zmian zachodzących w świecie przyrody związanych z aktualną porą roku.

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria związane z systematyką czy ich trybem życia.

Uświadomienie zasad zachowania i bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas pobytu w lesie.

Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki.

Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości na temat wybranych gatunków zwierząt oraz ich sposobu przygotowywania się do zimy. 

Znalezione obrazy dla zapytania zwierzęta jesienią gif

Znalezione obrazy dla zapytania polska gif

Mój kraj, stolica i okolica

6 - 10.11.2017r.

 

Nabywanie świadomości narodowej i budzenie u dzieci uczuć patriotycznych

Rozumienie znaczenia i nabywanie szacunku do symboli narodowych: Godła, Hymnu Narodowego, Flagi Państwowej

 Rozbudzanie zainteresowań historią i tradycjami swojego kraju- świętowanie Dnia Niepodległości

Kształcenie zmysłu estetycznego w kontakcie z kulturą, sztuką i muzyką ludową

Poznawanie podstawowych informacji na temat Unii Europejskiej i niektórych jej krajów 

Znalezione obrazy dla zapytania polska kibic gif

Jesienne eksperymenty

30.10 - 3.11.2017

Poszerzanie wiadomości na temat roli wiatru w przyrodzie

i sposobów jego wykorzystania przez człowieka;

Kształcenie postaw proekologicznych związanych z oszczędnym i 

racjonalnym gospodarowaniem zasobami wody.

Wprowadzenie wielkiej i małej litery "U";

Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków

przyczynowo - skutkowych podczas wykonywania doświadczeń

przyrodniczych i prostych eksperymentów;

Porównywanie liczebności zbiorów przez przeliczanie i dobieranie w pary.

 

Znalezione obrazy dla zapytania plastyka gif

PIĘKNO JEST WSZĘDZIE

23.10.2017 - 27.10.2017

Dostrzeganie wartości świadczących o pięknie wewnętrznym człowieka

 Uwrażliwienie dzieci na piękno i estetykę w najbliższym otoczeniu

Gromadzenie artystycznych i estetycznych doświadczeń pozwalających kształtować własny gust i wyczucie dobrego smaku

 Uświadomienie konieczności dbania i szanowania dóbr naturalnych i materialnych w otoczeniu człowieka

 Kształcenie krytycznego stosunku do wszelkich przejawów wandalizmu czy działania na szkodę przyrody

Ćwiczenia analizatora słuchowego w zakresie syntezy i analizy sylabowej oraz fonemowej

 Zapoznanie z kształtem litery: "T"

Podobny obraz

Jesienne spacery

16.10.2017 - 20.10.2017

 

Dostrzeganie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla wczesnej i późnej jesieni

Wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z poznawaniem świata przyrody

 Uświadomienie potrzeby chronienia przyrody przez różnorodne działania, m.in. zakładanie rezerwatów, parków narodowych

 Zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniem do zimy

 Wzbudzenie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką

 Doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania gier planszowych

Znalezione obrazy dla zapytania owoce gif 

Temat: Owoce, jarzynki- kolorowe witaminki.

9.10 - 13.10.2017

Znalezione obrazy dla zapytania warzywa gif

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw.

Doskonalenie umiejętności klasyfikacji o raz wyodrębniania podzbioru

Zrozumienie podstwowych zasad przydatnych podczas kupowania i sprzedawania towarów.

Wprowadzenie litery "I"

Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia

Wyodrębnianie elementów budowy roslin oraz wskazywanie części jadalnych

Uświadomienie, jakie znaczenie mają osoby, od których można czerpać doświadczenie i wiedzę życiową

Znalezione obrazy dla zapytania owoce gif

Znalezione obrazy dla zapytania jesien gif

2.10.-7.10.2017r.

Opowieści złotej jesieni. 

Podobny obraz

1. Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku.

2. Zapoznanie z popularnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku i w lesie.

3. Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni.Uświadomienie konieczności ochrony przyrody.

5. Pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla bieżącej pory roku.

Znalezione obrazy dla zapytania jesien gif

 

 

Temat kompleksowy: Szanujmy się wzajemnie.

Termin realizacji: 20.11.-24.11.2017r.

 Kształtowanie zdolności do empatii oraz rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi.

Budowanie wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w grupie rówieśniczej.

Rozumienie, że człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny i nie powinien "robić tego co jemu niemiłe" innemu człowiekowi.

 Rozumienie wartości szacunku w odniesieniu do różnych aspektów życia społecznego. 

6e8fqTHl5EKBG1CgKFI3IEz5ulCgUOC3gQIl2fi3YZRLHwsFCgXuPgrcDDWwVdEqnqi7bw7cCT0qitSdMAqlDYUChQKFAoUChQKFAoUChQK3TIFWRan1wpv93np++Vwo8HEoUBSpj0O1ck2hQKFAoUChQKFAoUChQKHAHUuB4oG6Y4fmrmpYiWu5q4azdKZQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQ4HZQoChSt4PK5RmFAoUChQKFAoUChQKFAoUChQKFAncVBYoidVcNZ+lMoUChQKFAoUChQKFAoUChQKFAocDtoEBRpG4HlcszCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgXuKgoURequGs7SmUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKB20GBokjdDiqXZxQKFAoUChQKFAoUChQKFAoUChQK3FUUKIrUXTWcpTOFAoUChQKFAoUChQKFAoUChQKFAreDAkWRuh1ULs8oFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFLirKFAUqbtqOEtnCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgVuBwWKInU7qFyeUShQKFAoUChQKFAoUChQKFAoUChwV1GgKFJ31XCWzhQKFAoUChQKFAoUChQKFAoUChQK3A4KFEXqdlC5PKNQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQ4K6iQFGk7qrhLJ0pFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFLgdFCiK1O2gcnlGoUChQKFAoUChQKFAoUChQKFAocBdRYGiSN1Vw1k6UyhQKFAoUChQKFAoUChQKFAoUChwOyhQFKnbQeXyjEKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBu4oCRZG6q4azdKZQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQ4HZQoChSt4PK5RmFAoUChQKFAoUChQKFAoUChQKFAncVBYoidVcNZ+lMoUChQKFAoUChQKFAoUChQKFAocDtoEBRpG4HlcszCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgXuKgoURequGs7SmUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKB20GBokjdDiqXZxQKFAoUChQKFAoUChQKFAoUChQK3FUUKIrUXTWcpTOFAoUChQKFAoUChQKFAoUChQKFAreDAkWRuh1ULs8oFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFLirKFAUqbtqOEtnCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgVuBwX+f1NGmbTBPVI2AAAAAElFTkSuQmCCAA==

Temat kompleksowy: W karnawale same bale

Termin trwania: 08-12.01.2018

Znalezione obrazy dla zapytania karnawał

Przybliżenie dzieciom zwyczajów związanych z karnawałem.

Zwrócenie uwagi na zgodną zabawę z rówieśnikami, integrowanie się dzieci oraz czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

Wzbogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci.

Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy, opowiadań .

Kształtowanie umiejętności przeliczania, klasyfikowania, szeregowania.

Znalezione obrazy dla zapytania karnawał gif

 

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.