Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Znalezione obrazy dla zapytania grupa nutki gif

 

WITAMY W GRUPIE

NUTKI

Znalezione obrazy dla zapytania grupa nutki gifZnalezione obrazy dla zapytania grupa nutki gif

MUZYKA KTÓRA ŁĄCZY

21. 05. 2018 - 25. 05. 2018

Zapoznanie z różnymi gatunkami muzyki – od klasycznej po współczesną

Rozwijanie twórczej wyobraźni muzycznej podczas improwizacji rytmicznych, melodycznych, tanecznych i wokalnych

Wzbogacenie wiedzy o instrumentach muzycznych

Uwrażliwienie na piękno różnych gatunków muzycznych oraz kształtowanie upodobań i gustu w tym zakresie

Rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych oraz kształcenie poczucia rytmu

Wykorzystywanie instrumentów i pomocy akustycznych do ilustrowania opowiadań, wierszy, zjawisk przyrodniczych

Rozwijanie słuchu muzycznego przez określanie cech utworów muzycznych

Rozbudzanie pod wpływem muzyki wyobraźni i zachęcanie do różnych form ekspresji – plastycznej, ruchowej, słownej

Kształtowanie kultury odbioru muzyki

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery H, h

Znalezione obrazy dla zapytania muzyka obrazki dla dzieci

Łąka pełna życia

14.05 - 19.05. 2018

 

Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości o środowisku przyrodniczym łąki i jej mieszkańcach

Kształtowanie empatycznego stosunku do świata przyrody i aktywnej postawy w celu jej chronienia

Poznanie roślin i zwierząt łąkowych objętych ochroną gatunkową

Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych

Doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych

Doskonalenie umiejętności odejmowania

grafika,miniatura,86427,-.jpg

ŚWIAT DLA ODWAŻNYCH

07. 05. 2018 - 11. 05. 2018

Doskonalenie umiejętności odczytywania, nazywania i wyrażania stanów emocjonalnych

Wzbudzanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości

Dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań w sytuacjach trudnych

Uświadomienie, że każdy ma prawo do popełniania błędów, szczególnie podczas nabywania nowych umiejętności

Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego w celu przewidywania skutków własnych działań

Uświadomienie źródeł własnych lęków oraz kształtowanie aktywnej postawy w celu
ich przezwyciężania i niwelowania.

Budowanie uczucia zaufania i bezpieczeństwa w grupie rówieśniczej

Ustalanie ciężaru przedmiotów

Doskonalenie orientacji w przestrzeni

EKOLOGICZNY ŚWIAT

3. 04. 2018 - 6. 04. 2018

Kształtowanie postaw, zachowań i nawyków proekologicznych

Budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego

Uświadomienie konieczności segregowania odpadów do odpowiednich pojemników i zmniejszania ich objętości

Poznanie zasad działania recyklingu prowadzącego do ponownego przetworzenia odpadów

Rozumienie potrzeby planowania zakupów oraz wybierania produktów, opakowań i toreb ekologicznych

Dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety oraz wskazywanie przyczyn
ich powstawania

Budowanie wizji pozytywnego, ekologicznego świata przyjaznego dla ludzi, zwierząt i roślin

Znalezione obrazy dla zapytania ÃwiÃto ziemi 2018 obrazki dla dzieci

HISTORIA UKRYTA W LEGENDACH

23. 04. 2018 - 27. 04. 2018

Budzenie świadomości narodowej oraz wzbogacanie wiedzy o własnym kraju

Zapoznanie w wybranymi regionami Polski oraz ich historią, tradycjami i legendami

Dostrzeganie piękna i różnorodności architektury oraz poznanie charakterystycznych miejsc
i zabytków wybranych miast

Wzmacnianie więzi z rodzinną miejscowością i własnym regionem

Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich

Zachęcanie do inscenizowania polskich legend

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery Ł, ł

9. 04.-13. 04. 2018r.

Nasze zwierzęta.

1. Doskonalenie klasyfikowania zwierząt ze względu na miejsca, w których mieszkają. Uświadomienie dzieciom konieczności respektowania praw zwierząt.

2. Zapoznanie z zapisem graficznym litery z, Z.

3. Uświadomienie dzieciom korzyści płynących z hodowli zwierząt gospodarczych.

4. Doskonalenie rozróżniania i nazywania zwierząt egzotycznych.

5. Uwrażliwienie dzieci na obcowanie ze sztuką.

grafika,miniatura,84831,-.jpg

OBLICZA SZTUKI

3. 04. 2018 - 6. 04. 2018

Kształcenie wrażliwości estetycznej dzieci i umiejętności pozytywnego odbierania sztuki.

Oglądanie wybranych dzieł sztuki: malarstwa, rzeźby architektury i fotografii artystycznej.

Inspirowanie dzieci do wykonywania różnorodnych prac plastycznych według własnego pomysłu.

Rozwijanie zdolności aktorskich i swobodnej ekspresji słownej podczas zabaw teatralnych i dramowych.

Kształcenie właściwych postaw i zachowań podczas uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i uświadomienie konieczności chronienia dziedzictwa kulturowego.

Wyrabianie gustu i dobrego smaku oraz dbałości o estetykę w najbliższym otoczeniu.

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery W i w.

grafika,miniatura,84238,-.gif

 

Znalezione obrazy dla zapytania RADOSNA WIELKANOC gifRADOSNA WIELKANOC

26. 03. 2018 - 30. 03. 2018

 

Przybliżenie tradycji i symboli Świąt Wielkanocnych oraz poznanie obyczajów własnego regionu

Rozbudzenie chęci kultywowania zwyczajów i aktywnego włączania się w przygotowania do świąt

Kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych

Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną oraz uświadomienie znaczenia rodzinnych spotkań

Zakładanie tradycyjnej hodowli owsa, rzeżuchy oraz wdrażanie do systematycznego dbania o rośliny i obserwowania ich wzrostu

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery J

Znalezione obrazy dla zapytania RADOSNA WIELKANOC gif

 

 

 

 

Temat kompleksowy: Oznaki wiosny.Znalezione obrazy dla zapytania wiosna gif

Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem wiosny

Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania   otaczającego świata

Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych

Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu

Podobny obraz​​​​​​​

Znalezione obrazy dla zapytania odpowiedzialnośc  w przedszkolu gif

WAŻNA SPRAWA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

12. 03. 2018 - 16. 03. 2018

Wprowadzenie w świat uniwersalnych wartości moralnych oraz uświadomienie znaczenia odpowiedzialności w życiu każdego z nas.

Rozumienie konieczności rzetelnego wypełniania obowiązków i przyjętych zobowiązań zarówno w rodzinie, jak i poza nią.

Wdrażanie do poszanowania świata przyrody i opiekuńczego stosunku do zwierząt.

Budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej opartych na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności.

Wyrabianie szacunku do dziedzictwa kulturowego i dbałości o najbliższe otoczenie.

Kształcenie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.

Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną i uświadomienie własnych powinności wobec najbliższych.

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery G,g.

Znalezione obrazy dla zapytania odpowiedzialnośc  w przedszkolu gif

Znalezione obrazy dla zapytania książki i dzieci

ŚWIAT W KSIĄŻKACH ZAPISANY

5. 03. 2018 - 9. 03. 2018

Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy, przeżyć i doświadczeń.

Przygotowanie dzieci do roli świadomego czytelnika, potrafiącego korzystać z biblioteki i czytelni.

Nauka korzystania z książek w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

Rozwijanie swobodnej ekspresji słownej i wyobraźni podczas podejmowania różnorodnych działań.

Wzbogacenie wiedzy i słownictwa związanego z powstawaniem książek.

Wdrażanie do szanowania książek i właściwego z nich korzystania.

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery s i S.

Znalezione obrazy dla zapytania sukces gif

W drodze do sukcesu.

Uświadomienie dzieciom znaczenie wytrwałości i pracowitości w dążeniu do celu.

Wyrabianie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.

Wdrażanie do przestrzegania przyjętych reguł oraz rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacji pojawiających się trudności.

Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole oraz dostrzeganie wartości wspólnej pracy, aby osiągnąć sukces.

Rozwijanie wyobraźni i kreatywności w trakcie różnorodnych działań twórczych tj. lepienie, konstruowanie, malowanie 

Znalezione obrazy dla zapytania mierzymy czas

Temat kompleksowy : „Mierzymy czas"

Czas realizacji: 8.01-12.01.2018r.

 

Poszerzanie słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem, określaniem czasu.

 Rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu. Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery c, C.

Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku.

Zapoznanie z zapisem graficznym cyfry 0.

Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania zbiorów w różnych sytuacjach zadaniowych.

Kształtowanie umiejętności dostrzegania i odtwarzania rytmu, powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich. 

Znalezione obrazy dla zapytania mierzymy czas

Znalezione obrazy dla zapytania Zimowy czas – zabawy czas"

Temat kompleksowy : „Zimowy czas – zabawy czas"

Czas realizacji: 02.01-05.01.2018r.

Znalezione obrazy dla zapytania Zimowy czas – zabawy czas"

 

Znalezione obrazy dla zapytania choinka gif
T
Temat kompleksowy: Choinkowe czary.

Poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia

Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt

Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt w okresie zimy

Wprowadzenie małej i wielkiej litery B b 

Znalezione obrazy dla zapytania mikołaj gify ruchome

 

Znalezione obrazy dla zapytania ŁAŃCUCHY gify ruchome

Znalezione obrazy dla zapytania mikołaj

Temat kompleksowy: Oczekujemy Świętego Mikołaja.

4.12.- 8.12.2017

 

Znalezione obrazy dla zapytania moje zainteresowania gif dinozaury

TEMAT KOMPLEKSOWY: MOJE ZAINTERESOWANIA

27. 11. 2017 - 1. 12. 2017

Wprowadzenie dzieci w świat muzyki klasycznej i umożliwienie jej odbioru

 Rozwijanie i rozbudzanie wszechstronnych zainteresowań dzieci

Stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa

Kształcenie umiejętności opowiadania w uporządkowany sposób na temat swoich zainteresowań

Rozwijanie zainteresowań i umiejętności poznawczych podczas wykonywania doświadczeń pozwalających zrozumieć różne; zjawiska fizyczne

Kształtowanie twórczej ekspresji ruchowej podczas zabaw z elementem dramy

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery D,d.

Wprowadzenie cyfry 7.

Znalezione obrazy dla zapytania postacie z bajek samochody dla dzieci

Znalezione obrazy dla zapytania zwierzęta jesienią gif

Temat kompleksowy: Zwierzęta jesienią

13.11.-17.11.2017r.

Znalezione obrazy dla zapytania zwierzęta jesienią gif

Rozumienie istoty zmian zachodzących w świecie przyrody związanych z aktualną porą roku.

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria związane z systematyką czy ich trybem życia.

Uświadomienie zasad zachowania i bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas pobytu w lesie.

Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki.

Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości na temat wybranych gatunków zwierząt oraz ich sposobu przygotowywania się do zimy. 

Znalezione obrazy dla zapytania zwierzęta jesienią gif

Znalezione obrazy dla zapytania polska gif

Mój kraj, stolica i okolica

6 - 10.11.2017r.

 

Nabywanie świadomości narodowej i budzenie u dzieci uczuć patriotycznych

Rozumienie znaczenia i nabywanie szacunku do symboli narodowych: Godła, Hymnu Narodowego, Flagi Państwowej

 Rozbudzanie zainteresowań historią i tradycjami swojego kraju- świętowanie Dnia Niepodległości

Kształcenie zmysłu estetycznego w kontakcie z kulturą, sztuką i muzyką ludową

Poznawanie podstawowych informacji na temat Unii Europejskiej i niektórych jej krajów 

Znalezione obrazy dla zapytania polska kibic gif

Jesienne eksperymenty

30.10 - 3.11.2017

Poszerzanie wiadomości na temat roli wiatru w przyrodzie

i sposobów jego wykorzystania przez człowieka;

Kształcenie postaw proekologicznych związanych z oszczędnym i 

racjonalnym gospodarowaniem zasobami wody.

Wprowadzenie wielkiej i małej litery "U";

Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków

przyczynowo - skutkowych podczas wykonywania doświadczeń

przyrodniczych i prostych eksperymentów;

Porównywanie liczebności zbiorów przez przeliczanie i dobieranie w pary.

 

Znalezione obrazy dla zapytania plastyka gif

PIĘKNO JEST WSZĘDZIE

23.10.2017 - 27.10.2017

Dostrzeganie wartości świadczących o pięknie wewnętrznym człowieka

 Uwrażliwienie dzieci na piękno i estetykę w najbliższym otoczeniu

Gromadzenie artystycznych i estetycznych doświadczeń pozwalających kształtować własny gust i wyczucie dobrego smaku

 Uświadomienie konieczności dbania i szanowania dóbr naturalnych i materialnych w otoczeniu człowieka

 Kształcenie krytycznego stosunku do wszelkich przejawów wandalizmu czy działania na szkodę przyrody

Ćwiczenia analizatora słuchowego w zakresie syntezy i analizy sylabowej oraz fonemowej

 Zapoznanie z kształtem litery: "T"

Podobny obraz

Jesienne spacery

16.10.2017 - 20.10.2017

 

Dostrzeganie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla wczesnej i późnej jesieni

Wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z poznawaniem świata przyrody

 Uświadomienie potrzeby chronienia przyrody przez różnorodne działania, m.in. zakładanie rezerwatów, parków narodowych

 Zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniem do zimy

 Wzbudzenie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką

 Doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania gier planszowych

Znalezione obrazy dla zapytania owoce gif 

Temat: Owoce, jarzynki- kolorowe witaminki.

9.10 - 13.10.2017

Znalezione obrazy dla zapytania warzywa gif

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw.

Doskonalenie umiejętności klasyfikacji o raz wyodrębniania podzbioru

Zrozumienie podstwowych zasad przydatnych podczas kupowania i sprzedawania towarów.

Wprowadzenie litery "I"

Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia

Wyodrębnianie elementów budowy roslin oraz wskazywanie części jadalnych

Uświadomienie, jakie znaczenie mają osoby, od których można czerpać doświadczenie i wiedzę życiową

Znalezione obrazy dla zapytania owoce gif

Znalezione obrazy dla zapytania jesien gif

2.10.-7.10.2017r.

Opowieści złotej jesieni. 

Podobny obraz

1. Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku.

2. Zapoznanie z popularnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku i w lesie.

3. Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni.Uświadomienie konieczności ochrony przyrody.

5. Pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla bieżącej pory roku.

Znalezione obrazy dla zapytania jesien gif

 

 

Temat kompleksowy: Szanujmy się wzajemnie.

Termin realizacji: 20.11.-24.11.2017r.

 Kształtowanie zdolności do empatii oraz rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi.

Budowanie wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w grupie rówieśniczej.

Rozumienie, że człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny i nie powinien "robić tego co jemu niemiłe" innemu człowiekowi.

 Rozumienie wartości szacunku w odniesieniu do różnych aspektów życia społecznego. 

6e8fqTHl5EKBG1CgKFI3IEz5ulCgUOC3gQIl2fi3YZRLHwsFCgXuPgrcDDWwVdEqnqi7bw7cCT0qitSdMAqlDYUChQKFAoUChQKFAoUChQK3TIFWRan1wpv93np++Vwo8HEoUBSpj0O1ck2hQKFAoUChQKFAoUChQKHAHUuB4oG6Y4fmrmpYiWu5q4azdKZQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQ4HZQoChSt4PK5RmFAoUChQKFAoUChQKFAoUChQKFAncVBYoidVcNZ+lMoUChQKFAoUChQKFAoUChQKFAocDtoEBRpG4HlcszCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgXuKgoURequGs7SmUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKB20GBokjdDiqXZxQKFAoUChQKFAoUChQKFAoUChQK3FUUKIrUXTWcpTOFAoUChQKFAoUChQKFAoUChQKFAreDAkWRuh1ULs8oFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFLirKFAUqbtqOEtnCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgVuBwWKInU7qFyeUShQKFAoUChQKFAoUChQKFAoUChwV1GgKFJ31XCWzhQKFAoUChQKFAoUChQKFAoUChQK3A4KFEXqdlC5PKNQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQ4K6iQFGk7qrhLJ0pFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFLgdFCiK1O2gcnlGoUChQKFAoUChQKFAoUChQKFAocBdRYGiSN1Vw1k6UyhQKFAoUChQKFAoUChQKFAoUChwOyhQFKnbQeXyjEKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBu4oCRZG6q4azdKZQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQ4HZQoChSt4PK5RmFAoUChQKFAoUChQKFAoUChQKFAncVBYoidVcNZ+lMoUChQKFAoUChQKFAoUChQKFAocDtoEBRpG4HlcszCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgXuKgoURequGs7SmUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKB20GBokjdDiqXZxQKFAoUChQKFAoUChQKFAoUChQK3FUUKIrUXTWcpTOFAoUChQKFAoUChQKFAoUChQKFAreDAkWRuh1ULs8oFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFLirKFAUqbtqOEtnCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgVuBwX+f1NGmbTBPVI2AAAAAElFTkSuQmCCAA==

Temat kompleksowy: W karnawale same bale

Termin trwania: 08-12.01.2018

Znalezione obrazy dla zapytania karnawał

Przybliżenie dzieciom zwyczajów związanych z karnawałem.

Zwrócenie uwagi na zgodną zabawę z rówieśnikami, integrowanie się dzieci oraz czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

Wzbogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci.

Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy, opowiadań .

Kształtowanie umiejętności przeliczania, klasyfikowania, szeregowania.

Znalezione obrazy dla zapytania karnawał gif

 

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.