Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY JEŻYKI NA MIESIĄC CZERWIEC

I temat kompleksowy: COŚ SIĘ SKRADA, COŚ SZELEŚCI, DŻUNGLA STO TAJEMNIC MIEŚCI .

Czas realizacji: 04.06.2018r.  – 08.06.2018r.

 

 

 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli;
 • Rozwijanie zdolności liczenia, dodawania i odejmowania oraz grupowania elementów (określanie liczby elementów w zbiorze, rozumienie pojęcia „równoliczny”);
 • Ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci i wrażliwości słuchowej;
 • Kształcenie zdolności negocjowania podczas wspólnego tworzenia gier.

 

 

II temat kompleksowy: GÓRY, MORZE, WIEŚ, JEZIORO, GDZIE RODZICE NAS ZABIORĄ?

Czas realizacji: 11.06.2018r.  – 15.06.2018r.

 

 

 • Zapoznanie dzieci z krajobrazami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski;
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli w formie zdań (poprawnych składniowo, logicznie i gramatycznie);
 • Uświadomienie konieczności objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt;
 • Budzenie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania;
 • Wdrażanie dzieci do wyodrębniania głosek w prostych słowach;
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie.

 

 

III temat kompleksowy: BEZPIECZEŃSTWO NA WAKACJACH

Czas realizacji: 18.06.2018r.  – 22.06.2018r.

 

 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji;
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami nominałów w polskiej walucie;
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia;
 • Kształtowanie sprawności fizycznej;
 • Zapoznanie z różnorodnymi formami spędzania czasu podczas lata;
 • Doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY JEŻYKI NA MIESIĄC MAJ

I temat kompleksowy: RUCH TU WIELKI, DŹWIĘKÓW MOC,

Z TRAW NA ŁĄCE WIELKI KOC.

Czas realizacji: 07.05.2018r. – 11.05.2018r.

• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców.

• Doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej charakterystyki.

• Rozwijanie wrażliwości słuchowej.

• Rozwijanie zdolności do przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.

• Rozwijanie mowy przez ćwiczenia oddechowe.

• Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania.

• Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole z uwzględnieniem samodzielnego podziału zadań.

• Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach plastycznych i konstrukcyjnych.

 

II temat kompleksowy: WYBRAĆ ZAWÓD – TRUDNA SPRAWA, DLA NAS JESZCZE TO ZABAWA.

Czas realizacji: 14.05.2018r. – 18.05.2018r.

• Zapoznanie dzieci ze specyfiką wybranych zawodów z najbliższego otoczenia.

• Wdrażanie do przewidywania dobrych i złych skutków sytuacji życiowych oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z różnych zachowań.

• Rozwijanie chęci służenia innym i niesienia pomocy.

• Rozwijanie wrażliwości słuchowej.

• Rozwijanie intuicji geometrycznej.

• Kształtowanie zdolności przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.

 

III temat kompleksowy: BUKIET, PREZENT I CUKIERKI, DZIŚ RODZICÓW DZIEŃ JEST WIELKI.

Czas realizacji: 21.05.2018r. – 25.05.2018r.

• Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków.

• Uwrażliwienie dzieci na potrzebę dzielenia się z innymi.

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat w sposób zrozumiały dla otoczenia i formułowania myśli w formie zdań poprawnych gramatycznie i składniowo.

 

IV temat kompleksowy: Z KOŃCA ŚWIATA CZY ZZA ŚCIANY, TO PRZYJACIEL NASZ KOCHANY.

Czas realizacji: 28.05.2018r. – 01.06.2018r.

• Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju.

• Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur.

• Rozwijanie orientacji przestrzennej, posługiwanie się nazwami kierunków.

• Odczytywanie symboli na mapie i globusie.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY JEŻYKI NA MIESIĄC KWIECIEŃ

I temat kompleksowy: NA WSI ZAWSZE JEST WESOŁO, TYLE PÓL I ZWIERZĄT WKOŁO.

Czas realizacji: 03.04.2018r.  – 06.04.2018r.

 

Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych (uświadomienie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie, jakie korzyści przynosi to

Umożliwianie zdobywania doświadczeń w mówieniu oraz byciu słuchanym.

Wdrażanie do właściwego, bezpiecznego posługiwania się narzędziami oraz kształcenie umiejętności organizowania sobie miejsca do pracy.

 

 

II temat kompleksowy: NIGDY NIE BÓJ SIĘ LEKARZA, GDY CHOROBA SIĘ PRZYDARZA.

Czas realizacji: 09.04.2018r.  – 13.04.2018r.

Kształtowanie u dzieci intuicyjnego rozumienia zdrowia.

Zapoznawanie z zawodem lekarza, kształtowanie pozytywnego stosunku do pracowników służby zdrowia.

Kształtowanie właściwych zachowań związanych z wizytami w gabinecie lekarskim.

Wyrabianie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych, przyzwyczajanie do dbania o sprawność fizyczną i własne zdrowie.

Rozwijanie zdolności kodowania i dekodowania informacji za pomocą symboli i słów.

Kształtowanie właściwego stosunku do ludzi chorych (współczucie, chęć niesienia pomocy).

 

 

III temat kompleksowy: STOP! ZABRANIAM, ZAKAZUJĘ! ŚMIECI W WORKI SIĘ PAKUJE.

Czas realizacji: 16.04.2018r.  – 20.04.2018r.

Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody i obowiązku dbania o nią.

Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczania środowiska naturalnego (wody, gleby, powietrza).

Zachęcanie do czynnego udziału w akcjach propagujących idee ekologiczne (np. w akcji „Sprzątanie świata”).

Rozwijanie umiejętności grupowania, porządkowania różnych rzeczy.

Rozwijanie umiejętności uogólniania, wnioskowania i wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych.

Zachęcanie dzieci do eksperymentalnego poznawania świata przyrody.

Wdrażanie do samodzielnego podziału zadań podczas pracy w grupie.

 

 

IV temat kompleksowy: KTOŚ NAM NIEBO POMALOWAŁ. WITAJ, TĘCZO KOLOROWA!

Czas realizacji: 23.04.2018r.  – 27.04.2018r.

• Zachęcanie dzieci do twórczej ekspresji plastycznej i swobodnego eksperymentowania z kolorami, plamą i linią oraz do wykorzystywania różnych technik plastycznych.

• Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny i lata.

• Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów.

• Zachęcanie do oglądania dzieł malarskich i rozmawiania o nich.

• Stwarzanie okazji do działalności plastycznej związanej z przeżyciami muzycznymi.

• Wspieranie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości i zachęcanie do prezentowania swoich prac.

• Rozwijanie umiejętności obdarzania innych uwagą i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej.

• Rozwijanie umiejętności relaksowania się podczas słuchania utworów literackich i muzycznych.

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY JEŻYKI NA MIESIĄC MARZEC

I temat kompleksowy: CZY TO SIOSTRA, CZY TO BRAT, KOLOROWY Z NIMI ŚWIAT.

Czas realizacji: 05.03. – 09.03.2018r.

 

• Rozwijanie u dzieci więzi rodzinnych i odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo;

• Kształtowanie u dzieci rozumowania przyczynowo-skutkowego; ustalanie czynności gwarantujących osiągnięcie celu, a potem szeregu czynności, które do niego prowadzą;

• Wspomaganie dzieci w próbach rozpoznawania swoich odczuć, nastrojów emocji;

• Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w sferze werbalnej, ruchowej plastycznej;

• Zachęcanie do pozbywania się lęku przed wyrażaniem własnego zdania, które może się różnić od opinii pozostałych uczestników rozmowy.

 

 

II temat kompleksowy: SŁYCHAĆ ŚPIEW WŚRÓD DRZEW

I CHMUR – TO ARTYSTÓW PTASICH CHÓR.

Czas realizacji: 12.03. – 16.03.2018r.

 

• Rozwijanie zdolności skupiania uwagi podczas słuchania dłuższych form literackich;

• Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat ptaków (poznanie nazw gatunków, zwyczajów, warunków życia);

• Wspomaganie dzieci w rozwoju wrażliwości słuchowej;

• Budzenie zainteresowania różnymi źródłami informacji, zachęcanie do korzystania z albumów, encyklopedii, czasopism, Internetu;

• Rozwijanie umiejętności wypowiadania swoich opinii i wniosków z podawaniem odpowiednich argumentów;

• Rozwijanie mowy przez ćwiczenia fonacyjne i artykulacyjne.

 

 

 

III temat kompleksowy: WIOSNA ZARAZ TU PRZYBĘDZIE, KOLOROWO BĘDZIE WSZĘDZIE.

Czas realizacji: 19.03. – 23.03.2018r.

• Zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia;

• Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych;

• Rozwijanie umiejętności kodowania i odczytywania informacji zapisanych za pomocą symboli;

• Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu;

• Wdrażanie do wychwytywania regularności w opowiadaniach ruchowych i podczas zabaw z wyliczankami.

 

IV temat kompleksowy: WIELKANOCNE TO PISANKI, WYJKLEJANKI, MALOWANKI.

Czas realizacji: 26.03. – 30.03.2018r.

 

• Zapoznanie dzieci z tradycją Świąt Wielkanocnych;

• Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczania i porównywania liczby elementów w zbiorze;

• Rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi i wykonywania prac użytecznych;

• Rozwijanie zdolności uważnego słuchania ze zrozumieniem i krytycznego odbioru utworu literackiego (dostrzeganie jego humorystycznych treści, nazywanie pozytywnych i negatywnych cech charakteru bohaterów);

• Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozumienie zmian odwracalnych i nieodwracalnych;

• Przygotowanie do nauki pisania  kształtowanie lepszej koordynacji wzrokowo-ruchowej i wyrabianie płynności ruchów ręki w kreśleniu szlaczków literopodobnych zgodnie z kierunkiem kreślenia.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY JEŻYKI NA MIESIĄC LUTY

I temat kompleksowy: KOLOROWY KARNAWAŁ.

Czas realizacji: 05.02.2018r.  – 09.02.2018r.

 • Zapoznanie dzieci z tradycjami związanymi z obchodami karnawału

w Polsce;

 • Doskonalenie umiejętności wykonywania działań z zakresu dodawania;
 • Wzbogacanie wiedzy na temat tradycji karnawałowych w innym kraju;
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających integracji dzieci;
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych przez ćwiczenia ortofoniczne;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

 

II temat kompleksowy: O ZWIERZĄTKACH SWYCH PAMIĘTAJ – PRZYTUL, NAKARM, NIE OD ŚWIĘTA.

Czas realizacji: 12.02.2018r. – 16.02.2018r.

• Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami zwierząt żyjącymi w środowisku naturalnym i hodowanymi w domach (uwrażliwienie na ich potrzeby);

• Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci przez uczestniczenie w zabawach ruchowych (kształtowanie postawy, równowagi, doskonalenie umiejętności skoku i podskoku oraz rzutu i chwytu);

• Rozwijanie umiejętności rozumienia informacji zakodowanych w formie podpisów obok obrazków;

• Kształtowanie orientacji przestrzennej;

• Budzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych, chęci do samodzielnego czytania;

• Rozwijanie umiejętności odpoczynku i relaksacji przy muzyce.

 

III temat kompleksowy: DO SKLEPÓW WYRUSZAMY, GDY ZAKUPY ZROBIĆ MAMY.

Czas realizacji: 19.02.2018r. – 24.02.2018r.

Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy;

Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania podczas spacerów i wycieczek w miejscach publicznych;

Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości;

Rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie umiejętności określania kierunków, stosowania wyrażeń przyimkowych w zabawach orientacyjnych;

Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, a także rozdzielania po kilka;

Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami określania ciężaru;

Doskonalenie wymowy dzieci przez ćwiczenia fonacyjne.

 

IV temat kompleksowy: PODRÓŻOWAĆ KAŻDY MOŻE: NA ROWERZE, NA MOTORZE.

Czas realizacji: 26.02.2018r. – 02.03.2018r.

Wspieranie dzieci w rozwijaniu pamięci i spostrzegawczości;

Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania;

Rozwijanie mowy przez ćwiczenia artykulacyjne;

Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie;

Uświadomienie znaczenia dokładności i estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-konstrukcyjnych;

Rozwijanie umiejętności wychwytywania powtarzających się regularności, i uzupełniania i kontynuowania rytmów;

Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY JEŻYKI NA MIESIĄC STYCZEŃ

I temat kompleksowy: NOWY ROK SIĘ WŁAŚNIE ZACZĄŁ I Z RADOŚCI WSZYSCY SKACZĄ.

Czas realizacji: 02.01.2018r. – 05.01.2018r.

• Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej przez łączenie różnych form jej wyrazu (muzyka, plastyka, taniec);

• Kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji – wdrażanie do posługiwania się zegarem i kalendarzem (poprawne posługiwanie się jednostkami czasu);

• Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów i sekwencji;

• Doskonalenie umiejętności dostrzegania elementów fantastycznych w utworach oraz różnic między światem realnym i fantastycznym;

• Kształtowanie umiejętności wnioskowania i uogólniania;

• Usprawnianie narządów artykulacyjnych przez ćwiczenia ortofoniczne;

• Umożliwienie dzieciom zdobywania pozytywnych doświadczeń związanych z wypowiadaniem się oraz prezentowaniem siebie i swoich prac.

 

 

II temat kompleksowy: FERIE TO JEST SUPER SPRAWA, ODPOCZYNEK I ZABAWA.

Czas realizacji: 08.01.2018r. – 12.01.2018r.

Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności w zakresie dużej i małej motoryki podczas zabaw, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw pantomimicznych;

Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa;

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych;

Rozwijanie zdolności skupiania uwagi na drugiej osobie oraz sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela.

Uwrażliwienie na piękno górskiego krajobrazu zimą, poznawanie góralskiej kultury (gwara, stroje ludowe, muzyka, taniec);

Kształtowanie u dzieci zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacjach trudnych, a także do znoszenia porażek bez zbędnych frustracji.

 

III temat kompleksowy: KOCHAM MOCNO BABCIĘ, DZIADKA, BYCIE Z NIMI TO JEST GRATKA.

Czas realizacji: 29.01.2018r. - 02.02.2018r.

• Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec dziadków;

• Wdrażanie dzieci do uczenia się na pamięć oraz recytowania utworu literackiego;

• Rozwijanie zdolności porządkowania zdarzeń, posługiwanie się określeniami czasu;

• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;

• Wspieranie dzieci w liczeniu oraz dodawaniu i odejmowaniu (ustalanie wyniku dodawania i odejmowania w zakresie 10 przez manipulowane przedmiotami).

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY JEŻYKI NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

IV temat kompleksowy: ŚWIĄTECZNE WSPOMNIENIA.

Czas realizacji: 27.12.2017 – 29.12.2017r.

 • Doskonalenie sprawności manualnej;
 • Budowanie poprawne wypowiedzi podczas opowiadania świątecznych wspomnień;
 • Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa;
 • Usprawnianie precyzji w zakresie motoryki małej przez zajęcia plastyczne i konstrukcyjne;
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i kreatywności.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY JEŻYKI NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

I temat kompleksowy: ZASYPAŁO CAŁY ŚWIAT,

NOCĄ ŚNIEŻEK Z NIEBA SPADŁ.

Czas realizacji: 04.12.2017 – 08.12.2017r.

 

 • Wspieranie dzieci w poznawaniu zimowej przyrody oraz rozpoznawaniu zmian odwracalnych i nieodwracalnych przez inicjowanie zabaw badawczych, eksperymentowanie oraz obserwację;
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku;
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych kontaktem ze środowiskiem przyrodniczym – zwrócenie uwagi na estetykę wykonywanych prac oraz sprzątnięcie swojego miejsca pracy;
 • Budzenie zainteresowania różnymi środkami przekazu i zdobywania informacji (telewizja, radio, encyklopedia, książki, czasopisma);
 • Wspomaganie dzieci w coraz precyzyjniejszej klasyfikacji przez oglądanie i porównywanie obiektów;
 • Uświadomienie dzieciom, że zima jest trudnym okresem dla roślin i zwierząt, zapoznanie z gatunkami i zwyczajami ptaków zimujących w Polsce oraz z różnymi sposobami zabezpieczania roślin oraz dokarmiania zwierząt;
 • Rozwijanie prawidłowej wymowy przez ćwiczenia artykulacyjne.

 

II temat kompleksowy: PORZĄDKAMI CZAS SIĘ ZAJĄĆ, ZARAZ GOŚCIE PRZYBYWAJĄ.

Czas realizacji: 11.12.2017 – 15.12.2017r.

 

 • Zapoznanie dzieci z urządzeniami domowymi oraz sposobami bezpiecznego posługiwania się nimi;
 • Rozwijanie słuchu oraz usprawnianie aparatu artykulacyjnego przez ćwiczenia ortofoniczne;
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby współuczestniczenia w życiu rodziny (również w dzieleniu się obowiązkami) – kształtowanie właściwych postaw i zachowań moralnych wobec innych;
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz wdrażanie dzieci do rozumienia sensu sprzątania przez wspólne wykonywanie określonych prac (sprzątanie po posiłkach, porządkowanie półek itd.);
 • Usprawnianie precyzji w zakresie motoryki małej przez zajęcia plastyczne i konstrukcyjne;
 • Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej. Doskonalenie umiejętności poruszania się w przestrzeni według podanej instrukcji.

 

III temat kompleksowy: W CAŁYM DOMU PACHNIE LASEM, TO JUŻ ŚWIĘTA SĄ ZA PASEM.

Czas realizacji: 18.12.2017 – 22.12.2017r.

 

 • Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w Polsce i na świecie (rozwijanie w dzieciach potrzeby szanowania zwyczajów religijnych i ludowych kultywowanych

w  Polsce oraz uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi);

 • Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa i formułowaniu wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym, składniowym i logicznym;
 • Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej przez wykonywanie papierowych składanek;
 • Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania kolęd i piosenek z uwzględnieniem rytmu, tempa muzycznego, wysokości dźwięku oraz zmiany dynamiki muzyki.

 

 

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY JEŻYKI NA MIESIĄC LISTOPAD

I temat kompleksowy: MAŁY CZŁOWIEK CZY TEŻ DUŻY, DOBRZE, GDY POMOCĄ SŁUŻY.

Czas realizacji: 30.10. – 03.11.2017r.

• Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym;

• Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych;

• Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych (budowanie poczucia własnej wartości);

• Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów względem siebie i innych;

• Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i kreatywności;

• Kształtowanie ekspresji twórczej i doskonalenie umiejętności tworzenia swobodnych dialogów w zabawach teatralnych;

• Rozwijanie słuchu fonematycznego.

 

II TEMAT KOMPLEKSOWY: W KRAJU ORŁA BIAŁEGO.

Czas realizacji: 06.11. – 10.11.2017r.

• Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych;

• Rozbudzenie zainteresowania historią i tradycjami swojego kraju;

• Rozumienie znaczenia i odczuwanie szacunku dla symboli narodowych;

• Kształcenie zmysłu estetycznego i wrażliwości w kontakcie z kulturą, sztuką ludową i muzyką;

• Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju;

• Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.

 

 

III temat kompleksowy: PARASOLE CZAS WYCIĄGAĆ, JESIEŃ W PEŁNI, DESZCZ NADCIĄGA.

Czas realizacji: 13.11. – 17.11.2017r.

• Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi (zwrócenie uwagi na rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym);

• Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji;

• Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody;

• Wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych doświadczeń;

• Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki);

• Uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem.

 

 

IV temat kompleksowy: WSZYSCY RAZEM SIĘ BAWIMY, WSZYSTKIE STRACHY PRZEGONIMY.

Czas realizacji: 20.11. – 24.11.2017r. 

• Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości na temat wybranych gatunków zwierząt oraz ich sposobu przygotowywania się do zimy;

• Rozumienie istoty zmian zachodzących w świecie przyrody związanych z aktualną porą roku;

• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria związane z systematyką czy ich trybem życia;

• Uświadomienie zasad zachowania i bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas pobytu w lesie;

• Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki;                             

• Rozwijanie zainteresowania badaniem i obserwowaniem przyrody przy zachowaniu zasad nieingerowania w obserwowane środowisko.

 

IV temat kompleksowy: ZWIERZĘTA JESIENIĄ.

Czas realizacji: 27.11. – 01.12.2017r.

• Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych;

• Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie;

• Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu (zachęcanie do podejmowania prób oceny postaw bohaterów i uzasadniania swojej oceny);

• Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad fair play);

• Rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania;

• Rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych.

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY JEŻYKI NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

I temat kompleksowy: JABŁKA, ŚLIWKI I MORELE, W SADZIE JEST OWOCÓW WIELE.

Czas realizacji: 02.10. – 06.10.2017r.

 

• Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków: Ja świat przyrody (gromadzenie wiadomości na temat owoców);

• Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;

• Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;

• Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka;

• Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych (uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyborami);

• Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych.

 

 

II temat kompleksowy: WITAMINY HOP! DO BRZUSZKA, I MARCHEWKA, I PIETRUSZKA!I

Czas realizacji: 09.10. – 13.10.2017r.

 

• Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych;

• Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia;

• Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu;

• Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem (zwrócenie uwagi na poprawne stosowanie liczebników).

 

 

III temat kompleksowy: LIŚCIE MALOWANE, POD DRZEWAMI ROZSYPANE.

Czas realizacji: 16.10. – 20.10.2017r.

 

• Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody (zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu), budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze;

• Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej;

• Rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczną;

• Organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności porównywania;

• Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce.

 

 

IV temat kompleksowy: LAS SZUMI JESIENNIE, JUŻ ROBI SIĘ SENNIE.

Czas realizacji: 23.10. – 27.10.2017r.

 

• Poznawanie lasu i jego mieszkańców (rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadomienie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami);

• Wdrażanie do zgodnej pracy w zespole;

• Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz percepcji wzrokowej;

Rozwijanie rozumowania drogą analogii.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY JEŻYKI NA MIESIĄC WRZESIEŃ

I temat kompleksowy:

PRZYJACIÓŁ POZNAĆ CZAS, PRZEDSZKOLE WITA NAS.

Czas realizacji: 04.09. – 08.09.2017r.

- dziecko kształtuje poczucie przynależności do grupy;

- dziecko poznaje pomieszczenia przedszkolne i wie, jak się w nich zachować

- przedstawia się grupie, opisuje siebie,

- potrafi dokończyć zdanie,

- wdrażanie dzieci do dbałości o ład i porządek w swoim otoczeniu

- dziecko uczestniczy w tworzeniu „Kodeksu Przedszkolaka”

-  utrwala zasady i reguły panujące w grupie zawarte w kodeksie

- dziecko dzieli wyraz na sylaby oraz liczy ich ilość

- dziecko doskonali swoją sprawność ruchową.

 

II temat kompleksowy:

W MOIM DOMU NIKOMU SIĘ NIE NUDZI.

Czas realizacji: 11.09. – 15.09.2017r.

- uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do grupy społecznej;

- rozwijanie gotowości do niesienia pomocy innym;

- kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych;

- wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności przez tworzenie okazji do radosnego wykonywania samodzielnych działań;

- rozwijanie u dzieci zdolności do skupienia uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby.

 

 

III temat kompleksowy:

STOP! UWAGA! NIEBEZPIECZNIE! ZASAD NAUCZ SIĘ KONIECZNIE!

Czas realizacji: 18.09. – 22.09.2017r.

- umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie;

- wspieranie dzieci w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się po drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań;

- wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie liczenia;

- zapoznanie dzieci ze znakami drogowymi;

- dziecko poznaje słowa i melodię piosenki „Będę kierowcą”.

 

IV temat kompleksowy:

KAŻDY CZYŚCIOCH CI TO POWIE, MYCIE TO JEST SAMO ZDROWIE

Czas realizacji: 25.09. – 29.09.2017r.

- kształtowanie u dzieci elementarnych nawyków higienicznych;

-wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo – skutkowego i przewidywania następstw (różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych)

- kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy, dbałość o zachowanie czystości;

- zwracanie uwagi na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci.

Witamy w grupie JEŻYKI :)

wyświetl galerię w Cooliris

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.