Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Znalezione obrazy dla zapytania muchomorki

Wakacyjne plany

11.06 - 15.06

 • Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, sprawiedliwość
 • Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczenie właściwych wzorców zachowań
 • Dokonywanie oceny postępowania oraz wzbogacenie słownictwa opisującego cechy charakteru
 • Poznanie sposobów dochodzenia sprawiedliwości
 • Uświadomienie dzieciom, że każdy odpowiada za swoje czyny
 • Nabywanie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej
 • Rozbudzenie zainteresowań badawczych dzieci oraz umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonych eksperymentów
 • Doskonalenie umiejętności czytania

W domu najlepiej

21.05- 25.05

 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, zachęcenie do kultywowania zainteresowań, tradycji i zwyczajów
 • Uświadomienie własnej roli w rodzinie oraz wdrażanie do sumiennego wypełniania obowiązków domowych
 • Rozbudzenie zainteresowania pracą zawodową rodziców oraz podkreślenie jej społecznego znaczenia
 • Wzbogacenie czynnego słownika dzieci o pojęcia związane z poznawaniem zawodów
 • Poznanie zasad bezpiecznego posługiwania się domowym sprzętem elektrycznym
 • Uświadomienie znaczenia aktywnych form spędzania wolnego czasu
 • Wdrażanie do pamiętania o najbliższych, zachęcanie do przygotowywania niespodzianek, wspólnego przeżywania ważnych chwil
 • Doskonalenie umiejętności czytania
 • Doskonalenie umiejętności dodawania

Uczciwość na co dzień

14 - 18.05

 • Kształtowanie postaw społecznych zgodnych z uniwersalnymi wartościami, takimi jak uczciwość, prawdomówność, szacunek
 • Budowanie w grupie atmosfery opartej na wzajemnym zaufaniu
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i okazywania uczuć
 • Przewidywanie skutków nieprawidłowych postaw i zachowań opartych na nieuczciwości
 • Dokonywanie oceny moralnej bohaterów literackich oraz korzystanie z pozytywnych wzorców zachowań
 • Wdrażanie do przestrzegania reguł gry oraz wzmacnianie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania figur ze względu na cechy jakościowe; utrwalenie liczebników porządkowych
 • Utrwalenie poznanych liter; doskonalenie umiejętności czytania

Muzyka, która łączy

7 - 11.05

 • Zapoznanie z różnymi gatunkami muzyki – od klasycznej po współczesną
 • Rozwijanie twórczej wyobraźni muzycznej podczas improwizacji rytmicznych, melodycznych, tanecznych i wokalnych
 • Wzbogacenie wiedzy o instrumentach muzycznych
 • Uwrażliwienie na piękno różnych gatunków muzycznych oraz kształtowanie upodobań i gustu w tym zakresie
 • Rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych oraz kształcenie poczucia rytmu
 • Wykorzystywanie instrumentów i pomocy akustycznych do ilustrowania opowiadań, wierszy, zjawisk przyrodniczych
 • Rozwijanie słuchu muzycznego przez określanie cech utworów muzycznych, np. tempa, dynamiki
 • Rozbudzanie pod wpływem muzyki wyobraźni i zachęcanie do różnych form ekspresji – plastycznej, ruchowej, słownej
 • Kształtowanie kultury odbioru muzyki

ŁĄKA PEŁNA ŻYCIA

23.04 - 27.04

 

Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości o środowisku przyrodniczym łąki i jej mieszkańcach

Kształtowanie empatycznego stosunku do świata przyrody i aktywnej postawy w celu jej chronienia

Poznanie roślin i zwierząt łąkowych objętych ochroną gatunkową

Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych

Doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych

Doskonalenie umiejętności odejmowania

UWAGA!!!

Dnia 23.04 ( poniedziałek) będą robione pamiątkowe zdjęcia, obecność dziecka w przedszkolu w tym dniu obowiązkowa.

Obowiązkowy strój galowy: biała bluzka, biała koszula, ciemne spodnie, ciemna spódniczka.

Ekologiczny świat

3.04 - 6.04

 

 • Kształtowanie postaw, zachowań i nawyków proekologicznych
 • Budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego
 • Uświadomienie konieczności segregowania odpadów do odpowiednich pojemników i zmniejszania ich objętości
 • Poznanie zasad działania recyklingu prowadzącego do ponownego przetworzenia odpadów
 • Rozumienie potrzeby planowania zakupów oraz wybierania produktów, opakowań i toreb ekologicznych
 • Dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety oraz wskazywanie przyczyn ich powstawania
 • Budowanie wizji pozytywnego, ekologicznego świata przyjaznego dla ludzi, zwierząt i roślin

Radosna Wielkanoc

26.03  - 30.03

 

Przybliżenie tradycji i symboli Świąt Wielkanocnych oraz poznanie obyczajów własnego regionu

Rozbudzenie chęci kultywowania zwyczajów i aktywnego włączania się w przygotowania do świąt

Kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych

Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną oraz uświadomienie znaczenia rodzinnych spotkań

Bezpieczeństwo w sieci - Necio.pl

05.03 - 09.03

Dziecko:

- wie, co to jest Internet,
- zna korzyści, jakie można uzyskać z korzystania z Internetu,
- jest świadome zagrożeń, jakie niesie niewłaściwe korzystanie z sieci,
- stosuje zasadę ograniczonego zaufania,
- rozwija myślenie i prawidłową wymowę, wypowiadając się na temat podany przez nauczyciela,
- wyrabia staranność i dokładność wykonania pracy, kształtuje sprawność manualną,
- utrzymuje porządek w miejscu pracy.

 

Świat w książkach zapisany

19.02 -  23.02 

 

 • Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy, przeżyć i doświadczeń
 • Przygotowanie dzieci do roli świadomego czytelnika, potrafiącego korzystać z biblioteki i czytelni
 • Nauka korzystania z książek w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy
 • Rozwijanie swobodnej ekspresji słownej i wyobraźni podczas podejmowania różnorodnych działań
 • Wzbogacenie wiedzy i słownictwa związanego z powstawaniem książek
 • Wdrażanie do szanowania książek i właściwego z nich korzystania

Szanujmy się nawzajem

12.02 - 16.02

• Kształtowanie zdolności do empatii oraz umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi

• Budowanie wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w grupie rówieśniczej

• Stwarzanie okazji sprzyjających kształceniu komunikacji lub mówienia o sobie

• Poznawanie sposobów radzenia sobie z napięciami emocjonalnymi i panowania nad różnego rodzaju emocjami

• Wczuwanie się w powierzone role i odczuwane emocje w scenkach pantomimicznych

• Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby

W poszukiwaniu mądrości

28.01 - 2.02

 

Okazywanie szacunku autorytetom moralnym i intelektualnym

• Dostrzeganie cech charakteru sprzyjających rozwijaniu zdolności i talentów

• Wdrażanie do szukania i korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy

• Doskonalenie umiejętności dokonywania oceny postępowania innych i odróżniania spraw ważnych od błahych

• Kształcenie umiejętności prowadzenia rozmów, których podstawą jest umiejętne słuchanie innych i poprawne wyrażanie własnych myśl

• Rozwijanie wiary we własne możliwości oraz wytrwałości w dążeniu do celu i umiejętności planowania działań

 

Mierzymy czas

8-12.01

• Kształtowanie umiejętności dostrzegania i odtwarzania rytmu, powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich

• Rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu

• Poszerzenie zasobu słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem, określaniem czasu

• Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku

• Doskonalenie umiejętności stosowania technik twórczego myślenia i rozwijanie wyobraźni podczas działania i zabaw słownych

• Uświadomienie konieczności racjonalnego wykorzystywania czasu, planowania sposobu spędzania wolnych chwil

• Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów w różnych sytuacjach zadaniowych

 

Zimowy czas - czas zabawy

18.12 - 22.12

 

• Poprawnie buduje dłuższe wypowiedzi w czasie przyszłym

• Rozpoznaje produkty spożywcze za pomocą różnych zmysłów

• Ustala położenie elementów na kartce

• Utrwala wiedzę na temat pór roku i ich cykliczności

• Zgodnie współpracuje z dziećmi podczas gier, zajęć i prac plastycznych

Uwaga!

Dnia 14.12.2017 o godz 12.15 odbędzie się przedstawienie Jasełkowe.

Prosimy o ubranie dzieci na galowo.

Dziękujemy

Choinkowe czary

11.12 - 15.12

 

• Poznanie zwyczajów i tradycji zwianych ze świętami Bożego Narodzenia

• Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt

• Rozwijanie zmysłu estetycznego przez dostrzeganie piękna sztuki ludowej, regionalnej oraz rękodzieła artystycznego

• Doskonalenie umiejętności prezentowania swoich zdolności na forum grupy i przed zaproszonymi rodzicami

• Pełnienie funkcji współgospodarza uroczystości oraz wdrażanie do okazywania szacunku zaproszonym gościom zgodnie z tradycją polskiej gościnności

• Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt w okresie zimy

• Zachęcenie do aktywnego uczestniczenia w akcjach o charakterze charytatywnym jako elementu tradycji bożonarodzeniowej

Zgoda wszystkim potrzebna

4.12 - 8.12

 

• Uświadomienie dzieciom najczęstszych przyczyn i sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów

• Doskonalenie umiejętności szukania racjonalnych rozwiązań konfliktów w relacjach społecznych

• Wzmacnianie kontroli emocjonalnej w sytuacjach trudnych

• Budowanie prawidłowych relacji i dążenie do przestrzegania zasad zachowania w grupie rówieśniczej

• Rozwijanie empatii i hamowanie reakcji agresywnych

• Tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, sprzyjającej otwartemu komunikowaniu o własnych przeżyciach, problemach

• Rozwijanie twórczej ekspresji słownej

Moje zainteresowania

27.11 - 01.12

• Rozwijanie i rozbudzanie wszechstronnych zainteresowań dzieci

• Stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa

• Kształcenie umiejętności opowiadania w uporządkowany sposób na temat swoich zainteresowań

• Rozwijanie zainteresowań i umiejętności poznawczych podczas wykonywania doświadczeń pozwalających zrozumieć różne; zjawiska fizyczne

• Kształtowanie twórczej ekspresji ruchowej podczas zabaw z elementem dramy

Szanujmy się nawzajem

20.11-24.11

• Kształtowanie zdolności do empatii oraz umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi

• Budowanie wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w grupie rówieśniczej

• Stwarzanie okazji sprzyjających kształceniu komunikacji lub mówienia o sobie

• Poznawanie sposobów radzenia sobie z napięciami emocjonalnymi i panowania nad różnego rodzaju emocjami

• Wczuwanie się w powierzone role i odczuwane emocje w scenkach pantomimicznych

• Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby

Zwierzęta jesienią

13.11 - 17.11

• Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości na temat wybranych gatunków zwierząt oraz ich sposobu przygotowywania się do zimy

• Rozumienie istoty zmian zachodzących w świecie przyrody związanych z aktualną porą roku

• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria związane z systematyką czy ich trybem życia

• Uświadomienie zasad zachowania i bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas pobytu w lesie

• Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyk

• Rozwijanie zainteresowania badaniem i obserwowaniem przyrody przy zachowaniu zasad nieingerowania w obserwowane środowisko

Jesienne eksperymenty

6.11-10.11

 

• Wzbogacenie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych i pogodowych charakterystycznych dla jesieni

• Poszerzenie wiadomości na temat roli wiatru w przyrodzie i sposobów jego wykorzystania przez człowieka

• Kształcenie postaw proekologicznych związanych z oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wody

• Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych podczas wykonywania doświadczeń przyrodniczych i prostych eksperymentów

• Uświadomienie, jakich rzeczy nie należy robić bez zgody i kontroli osoby dorosłej

• Wzbogacenie słownictwa umożliwiającego opisywanie zjawisk atmosferycznych i pogodowych

• Porównywanie liczebności zbiorów przez przeliczanie i grupowanie w pary

Jestem Polakiem i Europejczykiem

29.10 - 2.11

 

• Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych

• Rozbudzenie zainteresowania historią i tradycjami swojego kraju

• Rozumienie znaczenia i odczuwanie szacunku dla symboli narodowych

• Kształcenie zmysłu estetycznego i wrażliwości w kontakcie z kulturą, sztuką ludową i muzyką

• Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju i Europy

• Poznanie podstawowych informacji na temat krajów Unii Europejskiej

• Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów

Znalezione obrazy dla zapytania polska dla dzieci

Piękno jest wszędzie

23 - 27.10

• Rozwijanie zdolności przeżywania piękna w kontakcie ze sztuką i naturą

• Dostrzeganie wartości świadczących o pięknie wewnętrznym człowieka

• Uwrażliwienie dzieci na piękno i estetykę w najbliższym otoczeniu

• Gromadzenie artystycznych i estetycznych doświadczeń pozwalających kształtować własny gust i wyczucie dobrego smaku

• Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze

• Uświadomienie konieczności dbania i szanowania dóbr naturalnych i materialnych w otoczeniu człowieka

• Kształcenie krytycznego stosunku do wszelkich przejawów wandalizmu czy działania na szkodę przyrody

Znalezione obrazy dla zapytania jesien parku obrazek ruchomy

15 - 20.10

Jesienne spacery

• Dostrzeganie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla wczesnej i późnej jesieni

• Wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z poznawaniem świata przyrody

• Uświadomienie potrzeby chronienia przyrody przez różnorodne działania, m.in. zakładanie rezerwatów, parków narodowych

• Zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniem do zimy

• Wzbudzenie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką

• Doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania gier planszowych

  

 

9.10 - 13.10

Owoce, jarzynki – kolorowe witaminki

• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i  warzyw

• Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia

• Wyodrębnianie i nazywanie elementów budowy roślin oraz wskazywanie części jadalnych

• Wzbudzanie zainteresowania czytaniem przez globalne czytanie wyrazów

• Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji oraz wyodrębniania pod zbioru

• Zrozumienie podstawowych zasad przydatnych podczas kupowania i sprzedawania towarów

Znalezione obrazy dla zapytania owoce warzywa ilustracja

 

2.10 - 6.10

Opowieści złotej jesieni

 

•  Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku

• Zapoznanie z popularnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku i w lesie

• Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni

• Uświadomienie konieczności chronienia przyrody

• Pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla bieżącej pory rokuZnalezione obrazy dla zapytania jesien obrazek ruchomy

25.09 - 29.09. 2017

Przyjacielem być – przyjaciela mieć

• Uświadomienie wartości więzi międzyludzkich, takich jak: koleżeństwo, przyjaźń

• Przybliżenie podstawowych zasad moralnych, jakie należy respektować w relacjach z innymi

• Uczenie się komunikowania swoich potrzeb, pragnień i otwartości na uczucia innych

 

• Nawiązywanie życzliwych kontaktów z rówieśnikami

Podobny obraz

 

18.09 - 22.09.2017

Bezpieczeństwo najważniejsze

• Uświadomienie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących różnych aspektów życia

• Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających bezpieczeństwu

• Wzbudzenie zaufania do przedstawicieli służb specjalnych

• Kształtowanie właściwych zachowań w kontaktach z osobą obcą

• Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych

• Kształtowanie orientacji przestrzennej, a w szczególności umiejętności określania kierunków

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.