Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

"Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć sie bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się -ze wszystkich sił-  tego, czego pragnie" P. Coelho

Założenia dydaktyczno - wychowawcze maj

Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa

28.05 - 01.06. 2018 r.

• Zapoznanie dzieci ze specyfiką wybranych zawodów z najbliższego otoczenia
• Wdrażanie do przewidywania dobrych i złych skutków sytuacji życiowych oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z różnych zachowań
• Rozwijanie chęci służenia innym i niesienia pomocy
• Doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
• Rozwijanie wrażliwości słuchowej
• Rozwijanie intuicji geometrycznej
• Kształtowanie zdolności przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej

Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

21.05 - 25.05. 2018

• Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków 
• Uwrażliwienie dzieci na potrzebę dzielenia się z innymi
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat w sposób zrozumiały dla otoczenia i formułowania myśli w formie zdań poprawnych gramatycznie i składniowo

 

Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

14.05 - 18.05. 2018 r.

• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców
• Doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej charakterystyki
• Rozwijanie wrażliwości słuchowej
• Rozwijanie zdolności do przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej
• Rozwijanie mowy przez ćwiczenia oddechowe
• Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania
• Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole z uwzględnieniem samodzielnego podziału zadań
• Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach plastycznych i konstrukcyjnych

 

 

Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

07.05 - 11.05. 2018 r.

• Zachęcanie dzieci do twórczej ekspresji plastycznej
• Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny i lata
• Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów
• Wspieranie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości i zachęcanie do prezentowania swoich prac
• Rozwijanie umiejętności obdarzania innych uwagą i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej
• Rozwijanie umiejętności relaksowania się podczas słuchania utworów literackich i muzycznych

 

Założenia dydaktyczno - wychowawcze  kwiecień

Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

23.04 - 27.04. 2018

• Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody i obowiązku dbania o nią
• Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczania środowiska naturalnego (wody, gleby, powietrza)
• Rozwijanie umiejętności grupowania, porządkowania różnych rzeczy
• Rozwijanie umiejętności uogólniania, wnioskowania i wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych
• Zachęcanie dzieci do eksperymentalnego poznawania świata przyrody
• Wdrażanie do samodzielnego podziału zadań podczas pracy w grupie

Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza

16.04 - 20.04. 2018

 • Kształtowanie u dzieci intuicyjnego rozumienia zdrowia
 • Zapoznawanie z zawodem lekarza, kształtowanie pozytywnego stosunku do pracowników służby zdrowia
 • Kształtowanie właściwych zachowań związanych z wizytami w gabinecie lekarskim
 • Wyrabianie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych, przyzwyczajanie do dbania o sprawność fizyczną i własne zdrowie
 • Rozwijanie zdolności kodowania i dekodowania informacji za pomocą symboli i słów
 • Kształtowanie właściwego stosunku do ludzi chorych (współczucie, chęć niesienia pomocy)

Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło

09.04. - 13.04. 2018

 • umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych (uświadomienie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie, jakie korzyści przynosi to człowiekowi)
 • wspieranie dzieci w podejmowaniu prób globalnego czytania prostych wyrazów
 • umożliwianie zdobywania doświadczeń w mówieniu oraz byciu słuchanym
 • wdrażanie do właściwego, bezpiecznego posługiwania się narzędziami oraz kształcenie umiejętności organizowania sobie miejsca do pracy.
 • rozwijanie ekspresji twórczej i wyobraźni

 

Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór 

02.04. - 06.04. 2018

 • umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat ptaków (poznanie nazw gatunków, zwyczajów, warunków życia)
 • rozwijanie zdolności skupiania uwagi podczas słuchania dłuższych form literackich
 • wspomaganie w rozwoju wrażliwości słuchowej
 • budzenie zainteresowania różnymi źródłami informacji, zachęcanie do korzystania z albumów, encyklopedii, czasopism, Internetu
 • rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia fonacyjne i artykulacyjne

 

Założenia dydaktyczno - wychowawcze  marzec

Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki

26.03 - 30.03. 2018

 • zapoznanie dzieci z tradycją Świąt Wielkanocnych
 • doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczania, porównywania liczby elementów w zbiorze
 • rozwijanie zdolności uważnego słuchania ze zrozumieniem utworu literackiego
 • rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego, rozumienie zmian odwracalnych i nieodwracalnych
 • rozwijanie ekspresji twórczej i wyobraźni

 

 

Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się gdy patrzę

19.03 - 22.03. 2018r.

 • wprowadzenie dzieci w świat sztuki teatralnej
 • rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • zachęcanie do uczestnictwa w zabawach dramowych
 • rozwijanie zdolności analizy i syntezy słuchowej

 

Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

12.03 - 16.03. 2018 r.

 • Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych
 • Zachęcanie do obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie
 • Kształtowanie elementarnej umiejętności czytania 
 • Rozwijanie umiejętności kodowania i odczytywania informacji zapisanych za pomocą symboli

 

Zadania dydaktyczno wychowawcze luty

 

Czy to siostra czy to brat kolorowy z nimi świat

26.02 - 02.03. 2018 r.

 

 • Rozwijanie  u dzieci więzi rodzinnych i odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo
 • Kształtowanie u dzieci rozumowania przyczynowo - skutkowego
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej
 • Wspomaganie dzieci w próbach rozpoznawania swoich odczuć, nastrojów emocji
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w sferze werbalnej, ruchowej, plastycznej
 • Zachęcanie do pozbywania się lęku przed wyrażeniem własnego zdania

Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy robić mamy

12.02 - 16.02. 2018

Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy
 Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania podczas spacerów i wycieczek w miejscach publicznych (ulica, park, sklep)
Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości
Rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie umiejętności określania kierunków, stosowania wyrażeń przyimkowych w zabawach orientacyjnych
Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, a także rozdzielania po kilka
Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami określania ciężaru
Doskonalenie wymowy dzieci przez ćwiczenia fonacyjne

Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku mieszkali rycerze

05.02 - 09.02. 2018

 1. Budzenie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu przez zachęcanie dzieci do zdobywania informacji na temat historii własnego kraju oraz wybranych elementów architektury
 2.  Rozwijanie w dzieciach zdolności do podejmowania działań w sytuacjach trudnych (problemowych) oraz umiejętności radzenia sobie w nich (godzenie się z porażką);
 3.  Zaspokajanie dziecięcej potrzeby ruchu i rozwijanie sprawności fizycznej przez uczestniczenie w zabawach ruchowych i zręcznościowych;
 4.  Wspieranie dzieci w umiejętności rysowania, kodowania i dekodowania informacji.

Zadania dydaktyczno - wychowawcze styczeń

Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

• Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec  dziadków
• Rozwijanie zdolności porządkowania zdarzeń, posługiwanie się określeniami czasu
• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
• Zapoznawanie z kulturą i sztuką ludową wybranego regionu Polski
• Wspieranie dzieci w liczeniu oraz dodawaniu i odejmowaniu (ustalanie wyniku dodawania i odejmowania w zakresie 10 przez manipulowane przedmiotami)

Nowy Rok się własnie zaczął i z radości wszyscy skaczą


• Kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji – wdrażanie do posługiwania się zegarem i kalendarzem (poprawne posługiwanie się jednostkami czasu)
• Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów i sekwencji
• Doskonalenie umiejętności dostrzegania elementów fantastycznych w utworach oraz różnic między światem realnym i fantastycznym
• Kształtowanie umiejętności wnioskowania i uogólniania
• Usprawnianie narządów artykulacyjnych przez ćwiczenia ortofoniczne
• Umożliwienie dzieciom zdobywania pozytywnych doświadczeń związanych z wypowiadaniem się oraz prezentowaniem siebie i swoich prac

Zadania dydaktyczno - wychowawcze 

grudzień

 

Temat kompleksowy: Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają

Zapoznanie dzieci z urządzeniami domowymi oraz sposobami bezpiecznego posługiwania się nimi;
Rozwijanie słuchu oraz usprawnianie aparatu artykulacyjnego przez ćwiczenia ortofoniczne na trudniejszych spółgłoskach i grupach spółgłoskowych;
Uświadomienie dzieciom potrzeby współuczestniczenia w życiu rodziny (również w dzieleniu się obowiązkami) – kształtowanie właściwych postaw i zachowań moralnych wobec innych;
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz wdrażanie dzieci do rozumienia sensu sprzątania przez wspólne wykonywanie określonych prac (sprzątanie po posiłkach, porządkowanie półek itd.);
Usprawnianie precyzji w zakresie motoryki małej przez zajęcia plastyczne i konstrukcyjne;
Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej. Doskonalenie umiejętności poruszania się w przestrzeni według podanej instrukcji.

W całym domu pachnie lasem, bo już święta są za pasem

Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w Polsce i na świecie (rozwijanie w dzieciach potrzeby szanowania zwyczajów religijnych i ludowych kultywowanych w Polsce)
Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa i formułowaniu wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym, składniowym i logicznym;
Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej przez wykonywanie prac plastycznych
Zachęcanie do radosnego śpiewania kolęd z uwzględnieniem rytmu, tempa muzycznego, wysokości dźwięku oraz zmiany dynamiki muzyki;
Rozwijanie pamięci przez uczenie się tekstów na pamięć (z uwzględnieniem rozumienia ich treści, przekazu i walorów literackich).

 

 

Temat kompleksowy: Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

Wspieranie dzieci w poznawaniu zimowej przyrody oraz rozpoznawaniu zmian odwracalnych i nieodwracalnych przez inicjowanie zabaw badawczych, eksperymentowanie oraz obserwację
Uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku
Budzenie zainteresowania różnymi środkami przekazu i zdobywania informacji (telewizja, radio, encyklopedia, książki, czasopisma)
 Wspomaganie dzieci w coraz precyzyjniejszej klasyfikacji przez oglądanie i porównywanie obiektów
Uświadomienie dzieciom, że zima jest trudnym okresem dla roślin i zwierząt, zapoznanie z gatunkami i zwyczajami ptaków zimujących w Polsce oraz z różnymi sposobami zabezpieczania roślin oraz dokarmiania zwierząt
Rozwijanie prawidłowej wymowy przez ćwiczenia artykulacyjne

zadania dydaktyczno – wychowawcze

listopad

 

Temat kompleksowy: Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy.

Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym;

Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych;

Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych (budowanie poczucia własnej wartości);

Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów względem siebie i innych;

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i kreatywności;

Kształtowanie ekspresji twórczej i doskonalenie umiejętności tworzenia swobodnych dialogów w zabawach teatralnych;

Rozwijanie słuchu fonematycznego.

Temat kompleksowy: Mój kraj – Polska.

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej

Rozpoznawanie godła i barw narodowych.

Nabywanie większej świadomości narodowej.

Wskazywanie na mapie stolicy Polski – Warszawy oraz największej rzeki Wisły.

Zapoznanie z herbem Warszawy – Syrenką.

Poznanie miast i regionów Polski w sposób pośredni poprzez ilustracje, obrazki.

 Śpiewanie I zwrotki hymnu narodowego – rozumienie, że jest to pieśń wszystkich Polaków.

Temat kompleksowy: Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga.

Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi (zwrócenie uwagi na rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym);

Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji;

Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody;

Wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych doświadczeń;

Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki);

Uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem – wykorzystywanie instrumentów melodycznych i niemelodycznych.

Temat kompleksowy: Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych;

Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie;

Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu (zachęcanie do podejmowania prób oceny postaw bohaterów i uzasadniania swojej oceny);

Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad fair play);

Rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania;

Rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych;

Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej.

Temat kompleksowy: Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu;

Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych;

Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych;

Uświadomienie konieczności planowania i dokładnego wykonywania prac konstrukcyjno-plastycznych;

Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialne wykonywanie zadań w zespole;

Wdrażanie dzieci do przekładania dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na inną, a potem jeszcze na inną;

Zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej.

zadania dydaktyczno – wychowawcze

październik

Temat kompleksowy: Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

 

Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków: Ja – świat przyrody (gromadzenie wiadomości na temat owoców);

Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;

Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;

Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka;

Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych (uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyborami);

Kształtowanie aspektu liczby naturalnej;

  Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych.

Temat kompleksowy:Witaminy hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych;

Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia;

Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu;

Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem (zwrócenie uwagi na poprawne stosowanie liczebników);

   Rozumienie sensu wymiany i respektowanie w sytuacji kupna i sprzedaży umów typu: wymiana jeden do     jednego, jeden do dwóch, jeden do pięciu.

Temat kompleksowy:Liście malowane, pod drzewami rozsypane

Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody (zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu), budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze;

Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej;

Rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczną;

Organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności porównywania;

  Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce.

Temat kompleksowy:Las szumi jesiennie, już robi się sennie

Poznawanie lasu i jego mieszkańców (rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadomienie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami);

Wdrażanie do zgodnej pracy w zespole;

Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz percepcji wzrokowej;

Rozwijanie rozumowania drogą analogii;

  Zachęcanie dzieci do wyrażania emocji podczas zabaw teatralnych (rozwijanie inteligencji     emocjonalnej przez zabawy).

zadania dydaktyczno – wychowawcze

wrzesień

Temat kompleksowy: Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas !

Zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym, innymi przedszkolakami

Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.).

Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”

Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej

Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne

Temat kompleksowy: W moim domu nie nudzi się nikomu

Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych)

Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności przez tworzenie okazji do radosnego wykonywania samodzielnych działań, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki

Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby

Kształtowanie umiejętności konstruowania prostych gier – opowiadań oraz formułowania i kodowania umów w sposób czytelny dla innych

Temat kompleksowy: Stop! Uwaga!Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań

Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową oraz koordynację ręki i oka

Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia.

Temat kompleksowy: Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy

Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze

Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw (różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych)

Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne

Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów

Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy. Dbałość o zachowanie czystości

Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem

Zwracanie uwagi na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.