Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Wakacyjne plany

 

04-15.06.2018

CEL OGÓLNY

Dostrzeganie celowości wypoczynku i relaksu w życiu człowieka.

Poznanie charakterystycznych cech krajobrazu Polski.

CELE OPERACYJNE

KAŻDY ZUCH :

- dostrzega różnorodność krajobrazów Polski

- opisuje zmiany w przyrodzie charakterystyczne dla lata

- opowiada o wakacyjnych planach

- wykazuje podstawową orientację na mapie Polski, wskazuje  miejscowość rodzinną oraz wybrane regiony

- rysuje elementy charakterystyczne dla polskich krajobrazów

- opisuje  elementy krajobrazu gór i morza

- przyporządkowuje napisy do ilustracji

- potrafi określić w jakich miejscowościach będzie wypoczywać w czasie wakacji

- czyta  zdania ze zrozumieniem

- wypowiada  się na temat wysłuchanego tekstu

- doskonali pamięć, koncentrację uwagi i zdolności wokalne

- przelicza liczebnikami porządkowymi,porównuje liczebność zbiorów

 

ŚWIĘTUJMY RAZEM

Dzień Rodziny

 

21.05.-30.05.2018

CELE OGÓLNE:                                                                   

 

Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, zachęcenie do kultywowania zainteresowań, tradycji i zwyczajów.

 

Uświadomienie własnej roli w rodzinie oraz wdrażanie do sumiennego wypełniania obowiązków domowych.

 

 

CELE OPERACYJNE:

 

KAŻDY ZUCH:

 

 • potrafi wymienić członków najbliższej rodziny oraz przyporządkować napisy                          określające stopień pokrewieństwa,
 • wie, że każdy musi być odpowiedzialny za swoje słowa i obietnice, 
 • dostrzega wkład pracy w prowadzenie domu poszczególnych członków rodziny,
 • potrafi określić własne obowiązki domowe,
 • wykazuje zainteresowanie pracą zawodową rodziców,
 • wie, że ludzie z różnych stron świata mają odmienne warunki życia, kulturę i   zwyczaje,
 • dostrzega podobieństwa i różnice w wyglądzie dzieci różnej narodowości,
 • kształtuje tolerancję i życzliwość wobec innych dzieci bez względu na wygląd i     pochodzenie,
 • wie, że wszystkie dzieci mają takie same prawa,
 • poznaje podstawowe prawa dzieci oparte na zapisach Konwencji o Prawach Dziecka,
 • wypowiada się na temat swoich praw,
 • wykazuje orientację na kartce,
 • prawidłowo formułuje zdania oraz przelicza wyrazy,
 • doskonali umiejętność skupiania uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • poprawnie wyznacza wynik dodawania z dwoma lub trzema składnikami,
 • doskonali umiejętności wokalne,
 • wykazuje się kreatywnym myśleniem i płynnością słowną,
 • potrafi zaprezentować własne umiejętności podczas śpiewu i deklamacji,
 • utrwala znajomość schematu ciała człowieka,
 • czyta wyrazy, zdania i krótkie, proste teksty.

 

ŁĄKA PEŁNA ŻYCIA

07.05.-18.05.2018  

CELE OGÓLNE:                               

Wzbogacenie wiadomości o środowisku przyrodniczym łąki i jej mieszkańcach.

Kształtowanie empatycznego stosunku do świata przyrody i aktywnej postawy w celu jej chronienia.

 

CELE OPERACYJNE:

KAŻDY ZUCH:

- potrafi odszukać zwierzęta zamieszkujące ekosystem łąki,
- ogląda zdjęcia zwierząt łąkowych, opisuje cechy ich wyglądu i dostrzega ich piękno,
- wzbogaca wiedzę oraz słownictwo dotyczące roślinności łąkowej,
- poznaje zioła mające właściwości lecznicze,
- wie, że niektóre rośliny mogą być trujące,
- utrwala nazwy zwierząt łąkowych (motyle, biedronki, osy, ślimaki),
- poznaje etapy powstawania miodu,
- obserwuje korzystny wpływ dżdżownic na skład i strukturę gleby,
- porównuje liczebność zbiorów,
- odtwarza treści opowiadania przez swobodną ekspresję ruchową,
- współpracuje w zespole,
- poznaje zapis graficzny głoski „J”,
- dobiera zdania do ilustracji,
- rozwiązuje rebusy słowno – obrazkowe,
- doskonali orientację przestrzenną, rozpoznaje kierunki w przestrzeni,
- układa i rozwiązuje zadania na dodawanie i odejmowanie z użyciem liczmanów, cyfr i znaków matematycznych,
- konstruuje gry matematyczne,

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 6c2e999969a863573dc760d78a194e12
  6c2e999969a863573dc760d78a194e12
 • 9ba92ab33cdb6e5485ae384d3232a8ff
  9ba92ab33cdb6e5485ae384d3232a8ff
 • 10424312_1569085780040911_7861493844436559499_n
  10424312_1569085780040911_7861493844436559499_n
 • a75ddb9c10d462a6e1b54bbd727a65b2
  a75ddb9c10d462a6e1b54bbd727a65b2
 • 8e56aeb8012148961a501e78c893bcf2
  8e56aeb8012148961a501e78c893bcf2
 • 40af579635e02fabbdee465052bfec5b
  40af579635e02fabbdee465052bfec5b
 • 81b5d50b5174774221fa3d2b2fb3a1c6
  81b5d50b5174774221fa3d2b2fb3a1c6
 • 357df1eab392eb5173fca94fd6a7ef23
  357df1eab392eb5173fca94fd6a7ef23
 • a6a24462925ff732304369029ef8ac51
  a6a24462925ff732304369029ef8ac51

HISTORIA UKRYTA W LEGENDACH

16.04 – 26.04.2018

 

Cele główne:

- budzenie świadomości narodowej oraz wzbogacenie wiedzy o własnym kraju,
- zapoznanie z wybranymi regionami Polski oraz historią, tradycjami i legendami,

 

Cele operacyjne:


Każdy Zuch:
 

- poznaje wybrane legendy polskie,
- potrafi wskazać na mapie stolicę i rzekę Wisłę,
- uczy się odczytywać prostą mapę,
- poznaje najbardziej charakterystyczne miejsca oraz herb Warszawy,
- poznaje charakterystyczne miejsca oraz zabytki Krakowa,
- rozumie znaczenie pojęcia „Hejnał”,
- odczytuje mądrości zawarte w legendzie,
- poznaje charakterystyczne i ważne miejsca historyczne we własnej miejscowości,
- doskonali sprawność manualną podczas kolorowania i kreślenia linii falistych,
- wyrabia płynność ruchów,
- rozwija umiejętności wokalne, pamięć i koncentrację,
- utrwala podstawowe figury geometryczne,
- poznaje zapis graficzny głoski „ł”,
- pisze litery po śladzie,
- czyta wyrazy, zdania i proste teksty,
- układa wyrazy i zdania z rozsypanek literowych i wyrazowych,
- rozwiązuje proste zadania matematyczne,
- stosuje znaki matematyczne „ + ”, „ - ”, „ = ”,
- wykonuje ciekawe prace plastyczne,

EKOLOGICZNY ŚWIAT

                                      (O3. 04.-13 04. 2018)

CELE OGÓLNE         :

 • Kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych,
 • Budzenie współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego,

 

CELE OPERACYJNE

KAŻDY ZUCH:

 • wie co to jest  recykling, makulatura,
 • rozumie, że zużyty papier można ponownie przetworzyć,
 • wie na jakie produkty przetwarzana jest makulatura,
 • rozumie potrzebę segregowania śmieci w gospodarstwie domowym,
 • uczy się segregować odpady do odpowiednich pojemników zgodnie z oznaczeniem kolorystycznym,
 • wie, że z surowców wtórnych można wykonać przydatne rzeczy,
 • docenia wartość oszczędzania,
 • rozumie znaczenie znaków ekologicznych umieszczonych na produktach i potrafi odnaleźć je na opakowaniach,
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne oraz odczytuje znaczenie kodów, oznaczających wielkość, kształt i kolor,
 • samodzielnie układa zadania z treścią,
 • układa działania dodawania, zgodnie z treścią zadania,
 • łączy zdania z odpowiednimi obrazkami - czyta ze zrozumieniem,
 • poznaje liczebność zbiorów w różnych sytuacjach oraz doskonali umiejętność stosowania znaków > = <,
 • potrafi wykonać prace plastyczne z surowców wtórnych,
 • przestrzega przyjętych reguł gry,
 • doskonali umiejętności techniczne i konstrukcyjne.

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • ekologia dla dzieci (2)(2)
  ekologia dla dzieci (2)(2)
 • ekologia dla dzieci (3)
  ekologia dla dzieci (3)
 • ekologia dla dzieci (1)
  ekologia dla dzieci (1)
 • ad8646cc893fdaa93eb006065167037d
  ad8646cc893fdaa93eb006065167037d

RADOSNA WIELKANOC

(26-30.03.2018)

 

Cel ogólny:

 • Przybliżenie tradycji i symboli Świąt Wielkanocnych.
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz twórczego myślenia podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych.

Cele operacyjne:

KAŻDY ZUCH:

 • zna tradycje, symbole i zwyczaje typowe dla świąt Wielkanocnych
 • kultywuje tradycję zakładania hodowli owsa i rzeżuchy
 • potrafi posiać nasiona i wie jakie warunki są potrzebne roślinie do rozwoju
 • poznaje tradycje i różne techniki ozdabiania pisanek
 • dostrzega piękno wytworów sztuki ludowej związanych z Wielkanocą
 • zna zasady kulturalnego zachowania się przy stole
 • ozdabia jajka według własnego pomysłu
 • wykonuje prace plastyczne związane z Wielkanocą
 • lepi, wycina, kreśli, rysuje, maluje
 • prawidłowo przelicza i posługuje się liczebnikami
 • wyznacza wynik dodawania
 • ćwiczy pamięć podczas uczenia się wierszy i piosenek
 • zna zapis graficzny litery Z, z
 • odszukuje i odczytuje różnorodne wyrazy
 • współpracuje w zespole
 • bierze udział w zabawach muzyczno- ruchowych ze śpiewem i grą na instrumentach

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 1ff4a23dd902926f48c6b80f4f791190
  1ff4a23dd902926f48c6b80f4f791190
 • 1-points-a-relier-103
  1-points-a-relier-103
 • 2a6fa1538b21b9f3b8a3bb5956b870d2
  2a6fa1538b21b9f3b8a3bb5956b870d2
 • 4-104
  4-104
 • 5c8843b44037b719f2122d9323b2418e
  5c8843b44037b719f2122d9323b2418e
 • 6b686b81e9c05e45d51b8736ce20e269
  6b686b81e9c05e45d51b8736ce20e269
 • 5fe258efc7cfbe209bb8e3a58a07b53c
  5fe258efc7cfbe209bb8e3a58a07b53c
 • 6ec0e274cfe94915eaeab8494f767160
  6ec0e274cfe94915eaeab8494f767160
 • 37d72f1582ca4c23cd7d6601436cf6ee
  37d72f1582ca4c23cd7d6601436cf6ee
 • 83c1d89c1e2bd56b34d2631196edcad1
  83c1d89c1e2bd56b34d2631196edcad1
 • 12718071_1663645797241592_5332876927319837168_n
  12718071_1663645797241592_5332876927319837168_n
 • 12733558_1663645823908256_2040893458932589129_n
  12733558_1663645823908256_2040893458932589129_n
 • 12742547_1663645810574924_2965940797341203458_n
  12742547_1663645810574924_2965940797341203458_n
 • baran1b
  baran1b

Oznaki Wiosny

19 -23.03 .2018

Cel ogólny:   

 

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem wiosny
 • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania   otaczającego świata

Cele operacyjne:

Każdy Zuch:

 • rozpoznaje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla wiosny i zimy
 • opisuje zmiany w przyrodzie charakterystyczne dla wczesnej wiosny
 • wykazuje zainteresowanie światem przyrody
 • rozumie, dlaczego ptaki migrują w określonych porach roku
 • poznaje budowę roślin
 • rozpoznaje i nazywa pierwsze kwiaty wiosenne
 • obserwuje kiełkowanie nasion i wyciąga właściwe wnioski
 • wie, jakie czynniki są potrzebne roślinie do wzrostu i prawidłowego rozwoju
 • dostrzega znaczenie wody dla życia roślin i zwierząt
 • odczytuje sylaby wyrazy i zdania
 • czyta ze zrozumieniem
 • rozwija umiejętności wokalne
 • utrwala nazwy kolejnych dni tygodnia oraz nazwę bieżącego miesiąca
 • utrwala znajomość cyfr od 1 do 10

21 marca pożegnamy zimę i przywitamy wiosnę :-)

22 marca pojedziemy na wycieczkę do teatru :-)

wyświetl galerię w Cooliris
 • 31a0578c6e1e671e86607b2efdb06d9c
  31a0578c6e1e671e86607b2efdb06d9c
 • 35cf3cf7f7784928649184e1ce2c3403
  35cf3cf7f7784928649184e1ce2c3403
 • 515a3696a6f392c44fe23acafb37aabe
  515a3696a6f392c44fe23acafb37aabe
 • a3ec1f58c8c18f7df665609bee909974
  a3ec1f58c8c18f7df665609bee909974
 • ChomikImage
  ChomikImage

OBLICZA SZTUKI

05.03.2018 – 16.03.2018

Cel ogólny:

- kształtowanie wrażliwości estetycznej i umiejętności pozytywnego odbierania sztuki,
- poznawanie wybranych dzieł sztuki: malarstwa, rzeźby, architektury.

 

Cele operacyjne:

Każdy Zuch:

- poznaje różne rodzaje dzieł malarskich: pejzaż, portret, autoportret, martwa natura,
- odczuwa przyjemność z obcowania ze sztuką,
- poznaje najbardziej znane rzeźby i pomniki,
- dostrzega zmiany w stylach architektonicznych na przestrzeni dziejów,
- podejmuje swobodne zabawy teatralne,
- tworzy scenerię teatralną,
- rozwija wyobraźnię i umiejętności aktorskie,
- z uwagą słucha utworów literackich,
- doskonali wymowę, dykcję, podczas wcielania się w grywane postacie,
- chętnie bierze udział we wspólnej zabawie,
- doskonali koordynacje wzrokowo – ruchową,
- wykonuje różnego rodzaju prace plastyczne,
- rozwija wyobraźnię przestrzenną i fantazję podczas lepienia z mas plastycznych,
- poznaje zapis graficzny głoski „r”,
- poprawnie rozpoznaje określenia oznaczające kierunki,
- orientuje się na kartce papieru,
- układa z liter i sylab proste zdania i odczytuje je,
- współpracuje w zespole.

ŚWIAT W KSIĄŻKACH ZAPISANY

26. 02-02. 03.2018

Cel ogólny:

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Wzbogacanie wiedzy i słownictwa.

Przygotowanie do roli świadomego czytelnika.

Cele operacyjne:

Każdy Zuch:

- poznaje przedstawicieli zawodów związanych z powstawaniem książek i docenia ich pracę,
- potrafi wymienić ulubionych poetów i pisarzy,
- poznaje etapy powstania książek,
- potrafi wyciągać właściwe wnioski,
- wie, że treść książek wpływa na naszą wyobraźnię i sny,
- potrafi podać tytuły znanych książek oraz poznaje nazwiska znanych pisarzy i bohaterów,
- naśladuje ruchem i mimiką postacie z bajek,
- potrafi opowiedzieć treść ulubionej książki oraz zainteresować nią inne dzieci,
- zgodnie współpracuje z dziećmi, planując i odgrywając wybraną scenę z bajki,
- poznaje bibliotekę i czytelnię oraz zasady korzystania z nich,
- poznaje zapis graficzny głoski s,
- pisze litery po śladzie,
- poznaje przybory służące do mierzenia,
- kontynuuje rytm z przestrzeganiem podanego układu elementów,
- utrwala zapis liczb od 0 do 10,
- poprawnie stosuje znaki matematyczne: <,>,=,
- porównuje liczebność zbiorów,
- łączy sylaby, tworząc wyrazy

 

       

 

 

 

ZDROWIE  NAJWAŻNIEJSZE

12. 02.-23 .02 .2018

 

Cel ogólny:

Zapoznanie ze zdrowym stylem życia.

 

Cele operacyjne:

Każdy Zuch :

 • wie jakie produkty są źródłem witamin
 • potrafi dobrać ubranie odpowiednie do pory roku i warunków atmosferycznych
 • wie, że należy ubierać się starannie i schludnie
 • rozumie wpływ właściwej diety oraz aktywnego trybu życia na zdrowie
 • układa zdrowy jadłospis
 • potrafi zgodnie współdziałać z dziećmi podczas pracy zespołowej
 • rozumie konieczność wizyt u lekarza i wie jak należy się podczas nich zachować
 • rozumie konieczność dbania o higienę osobistą
 • zna zimowe dyscypliny sportowe
 • wie, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na śniegu
 • poprawnie odczytuje znaki matematyczne: <, >, +, -
 • poznaje zapis graficzny głoski n
 • ćwiczy umiejętności grafomotoryczne podczas kreślenia i rysowania
 • prawidłowo formułuje zdania
 • układa wyrazy i zdania z rozsypanek literowych, sylabowych i wyrazowych

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 10955163_449309025228032_3812035719048114401_n
  10955163_449309025228032_3812035719048114401_n
 • 1969117_374915665984708_507987698_n
  1969117_374915665984708_507987698_n
 • 2dc03f968b67d5b3509fc32df9e3730c
  2dc03f968b67d5b3509fc32df9e3730c
 • 1912056_1556080524635580_6300843464903676836_n
  1912056_1556080524635580_6300843464903676836_n
 • puzzle-ukladanka-dla-dzieci-darmowa-do-wydruku1
  puzzle-ukladanka-dla-dzieci-darmowa-do-wydruku1
 • 10923579_1556080401302259_8372821625844091242_n
  10923579_1556080401302259_8372821625844091242_n

SAME BALE W KARNAWALE

29. 01 -O9. 02 2018

 

Cel ogólny

 • Kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy, współdziałania i współpracy
   
  Cele operacyjne
  KAŻDY ZUCH
 • potrafi współdziałać w zabawie
 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych
 • okazuje radość ze wspólnej zabawy
 • wie jak się bawią w karnawale mieszkańcy innych krajów-np.-Karnawał w BRAZYLII
 • bierze udział w balu karnawałowym w przedszkolu
 • wykonuje improwizacje ruchowe do muzyki
 • śpiewa piosenki                                                      
 • poznaje kształt liter ,,B,b’’, ,,C,c’’
 • czyta sylaby, wyrazy, zdania
 • przelicza liczebnikami porządkowymi i głównymi w zakresie dziesięciu i więcej
   
wyświetl galerię w Cooliris
 • wierszyk balon niejadek
  wierszyk balon niejadek
 • b710e6e3378e35d68d1447004343b37c
  b710e6e3378e35d68d1447004343b37c
 • 7367e0660e51851e3694d350d5dcf19e
  7367e0660e51851e3694d350d5dcf19e
 • 10-bal-karnawa-owy
  10-bal-karnawa-owy

02.-12.01. 2018

CELE OGÓLNE:

„NOWY ROK- MIERZYMY CZAS’’  

Dostrzeganie powtarzalności wydarzeń pór roku i miesięcy. Zapoznanie i utrwalenie nazw pór roku, miesięcy, dni tygodnia.

 

„ZEGARY I CZASOMIERZE”

Poznanie roli zegara w życiu człowieka oraz zapoznanie ze sposobami mierzenia czasu. 

Doskonalenie wymowy poprzez ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe.

Zapoznanie z kształtem liter Bb, Yy, Cc. Czytanie sylab, wyrazów oraz zdań z wykorzystaniem różnych metod.

Zabawy kształtujące dziecięce liczenie

 

KAŻDY ZUCH:

 • rozumie w podstawowym zakresie zasadę odczytywania czasu na zegarze tarczowym
 • zna różne sposoby mierzenia czasu
 • zna nazwy pór roku
 • zna nazwy dni tygodnia w poprawnej kolejności
 • zna nazwy miesięcy
 • wie w jakim miesiącu się urodziło
 • poprawnie formułuje wypowiedzi
 • prawidłowo orientuje się w porach roku i podaje ich cechy charakterystyczne
 • rozpoznaje poznane litery
 • odczytuje wyrazy i proste zdania
 • przelicza elementy w zbiorach
 • rozpoznaje i nazywa cyfry
 • wykonuje prace plastyczne na określony temat
 • kreśli linie, szlaki i znaki literopodobne
 • bierze udział w zabawach rytmiczno-muzyczno ruchowych
wyświetl galerię w Cooliris
 • 9d48a853c43bd2c8b0b2fd41755b757c
  9d48a853c43bd2c8b0b2fd41755b757c
 • f48db410e75c267109cc4025e8ccdb7e
  f48db410e75c267109cc4025e8ccdb7e
 • a031bf1ec39d709a9e4e7b12dcb59305
  a031bf1ec39d709a9e4e7b12dcb59305

11.12.-22.12.2017r

 

,,JAKIE TO ŚWIĘTA GWIAZDKA ZACZYNA?”

 

Cel ogólny:

Wprowadzenie nastroju oczekiwania na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia.

Cele operacyjne:
Każdy Zuch:

·      zna tradycje bożonarodzeniowe;

·      słucha bożonarodzeniowych opowiadań;

·      śpiewa kolędy i piosenki świąteczne;

·      gra w świąteczne gry: memory, bingo; układa puzzle;

·      przygotowuje przedstawienie dla rodziców;

·      zna cyfrę 6;

·      porównuje długość;

·      wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne;

·      dobiera rymy do podanych słów;

·      wykonuje ciekawe prace plastyczne;

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 7ffc6020878f0baa87fdb5383dbb952c
  7ffc6020878f0baa87fdb5383dbb952c
 • 199
  199
 • 333aa1b9a8c55b440468ad4958f69530
  333aa1b9a8c55b440468ad4958f69530
 • 1451586_613545022016546_1596433701_n
  1451586_613545022016546_1596433701_n
 • 10414656_1024697580889213_1005220681842970576_n
  10414656_1024697580889213_1005220681842970576_n
 • 11223610_1197574296925435_1784620870690258856_o
  11223610_1197574296925435_1784620870690258856_o
 • 12273654_1197572526925612_4831688139834080025_o
  12273654_1197572526925612_4831688139834080025_o
 • 12294800_948359151868463_7378081514677327741_n
  12294800_948359151868463_7378081514677327741_n
 • 12342534_485824828267057_8671629790796258067_n
  12342534_485824828267057_8671629790796258067_n
 • Ćw. graf.2-22(1)
  Ćw. graf.2-22(1)
 • aaf67de0acdcf75aa276c8b9db36e681
  aaf67de0acdcf75aa276c8b9db36e681
 • d39c2af6a55acff8c7e0c32f220759d5
  d39c2af6a55acff8c7e0c32f220759d5
 • d65acac4e8e7130d12324ee274e63307
  d65acac4e8e7130d12324ee274e63307
 • DecPg39
  DecPg39

20.11.-24.11.2017r

,,JESIENNE CIEKAWOSTKI O ZWIERZĘTACH”

Cel ogólny:

Zachęcanie do poszukiwania ciekawostek przyrodniczych.

AsM+x4io+d3QAAAAAElFTkSuQmCC

 

Każdy ZUCH:

 • przypomni sobie nazwy i wygląd ptaków: kukułka, jaskółka, wilga, skowronek, słowik, sikorka, wróbel, gil,  

F8GS99f1Y8jpQAAAABJRU5ErkJggg==

 • poszuka ciekawostek o zwyczajach wiewiórki, jeża, niedźwiedzia, borsuka,

9Btxo0zu34lpWYHnl4AxoYI0pQF05MA1pMA0pAAyowA3J0S6KIe5JQX6o8d5YMgxGUVeyYAWxMASwoATg0AezMLkj4QgzAIXh4FSAsAVg0AgS4AqUkAuFEAy2MA4HoA5IYA45AA5p8F6q4c7bY17rxJ7r5Y7b9h88Ro8MJk7rxd67dS7LNI77FC87A7+LA38aMl8qAg8JwY7ZUQ6o4J5ogE44IA4YAA4X4A4XsA3ngA3HYA23UA3HYA3ngA33kA3XcA4HoA430B5oAE54EF5oAE5H0E43sC5XsB53oB5nkActGjW5322JQAAAAASUVORK5CYII=

 • weźmie udziałów zabawach rytmicznych,
 • pozna kształt liter ,,K, k”,
 • będzie czytał sylaby i wyrazy,
 • spotka się z dziećmi z gr. ,,Rybki” na wspólnych zabawach z okazji Święta Pluszowego Misia (24.11.- piątek).

 

22.11.( środa) dzieci jadą do NOK-u na Konkurs Recytatorski – jako widzowie oraz przedstawienie teatralne. Wyjazd o godz.9.00, powrót ok.12.00.

 

 

13.11.-17.11.2017r

,,JESIENNE  EKSPERYMENTY”

Cel ogólny:

Stwarzanie sytuacji do eksperymentowania i wyciągania wniosków.

Każdy ZUCH :

R9ShC5EKKmETgAAAABJRU5ErkJgggA=

-dowie się, co to jest wiatr,

-będzie zwracał uwagę na prawidłowe oddychanie,

-sprawdzi właściwości wody,

-dowie się, jak woda krąży w przyrodzie,

xNBmoR8qhmwAAAAASUVORK5CYIIA

-pozna kształt liter U, u,

-weźmie udział w przedstawieniu teatralnym pt,, Przygody strusia”

oraz spotka się z nauczycielem sztuki indyjskiej.

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

06.-10.11.2017r

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRbbGLuWsMT-uQcvipMJuQN6YixOe8to1anvTGq4bRGfc8FAHcut2PSQPbY

,,POLSKA TO JEST PIĘKNY KRAJ”

Cel ogólny:

Budzenie uczuć patriotycznych do swojej ojczyzny.

Każdy ZUCH powinien:

 • znać godło i flagę Polski, https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSxeXjK11MwKp0xak6Lr03bdidGvIgKh-OMy4oGtPlGa7KnsrTRJN_1ko5G
 • przyjąć właściwą postawę podczas słuchania hymnu,
 • wskazać granice naszego kraju na mapie,
 • zapamiętać, przez jakie wybrane miasta płynie Wisła: Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk,
 • wskazać na mapie Bałtyk i góry Tatry,
 • przypomnieć sobie legendę ,,O Lechu, Czechu i Rusie”,
 • zapamiętać nazwę góry, z której wypływa Wisła (Barania Góra),
 • wziąć udział w rozmowie n/t odzyskania przez Polskę niepodległości -porozmawiać o tym z RODZICAMI,
 • wykonać ciekawe prace plastyczne-bawić się kolorem biało-czerwonym,
 • wziąć udział w balu z okazji ,,Dnia postaci bajkowych” oraz uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości,
 • poznać kształt liter L, l,

 

W poniedziałek 06.11.2017r odbędzie się w przedszkolu bal z okazji DNIA POSTACI Z BAJEK – prosimy o bajkowe przebrania lub maski.

W czwartek 09.11.2017r uczcimy ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – prosimy o ubranko w kolorze biało-czerwonym.

 

23.10.-03.11.2017r

,,PIĘKNO JEST W NAS I OBOK NAS”