Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Witamy w grupie JAGÓDKI :)

Krąg tematyczny: Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

Czas realizacji: 4.06- 8.06.2018

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

• Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju

 • Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur

• Rozwijanie orientacji przestrzennej, posługiwanie się nazwami kierunków

 • Odczytywanie symboli na mapie i globusie

Krąg tematyczny: Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

Czas realizacji: 21.05- 25.05.2018

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków

 • Uwrażliwienie dzieci na potrzebę dzielenia się z innymi

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat w sposób zrozumiały dla otoczenia i formułowania myśli w formie zdań poprawnych gramatycznie i składniowo

• Doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności zbiorów

Krąg tematyczny: Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

Czas realizacji: 14.05-18.05.2018

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

*Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców

*Doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej charakterystyki

*Rozwijanie wrażliwości słuchowej

*Rozwijanie zdolności do przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej

*Rozwijanie mowy przez ćwiczenia oddechowe

*Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania

*Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole z uwzględnieniem samodzielnego podziału zadań

*Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach plastycznych i konstrukcyjnych

*Zapoznanie z obrazem graficznym głoski j, litery J,  j

Krąg tematyczny: Ktoś nam niebo pomalował. Witaj tęczo kolorowa!

Czas realizacji: 7.05-11.05.2018

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

*Zachęcanie dzieci do twórczej ekspresji plastycznej i swobodnego eksperymentowania z kolorami, plamą i linią oraz do wykorzystywania różnych technik plastycznych;

*Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny i lata;

*Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów;

*Zachęcanie do oglądania dzieł malarskich i rozmawiania o nich;

*Stwarzanie okazji do działalności plastycznej związanej z przeżyciami muzycznymi;

*Wspieranie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości i zachęcanie do prezentowania swoich prac;

*Rozwijanie umiejętności obdarzania innych uwagą i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej;

*Rozwijanie umiejętności relaksowania się podczas słuchania utworów literackich i muzycznych

*Zapoznanie z obrazem graficznym głoski f , litery F,f.

Krąg tematyczny: Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

Czas realizacji: 23.04-27.04.2018

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

* Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody i obowiązku dbania o nią

* Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczania środowiska naturalnego (wody, gleby, powietrza)

* Zachęcanie do czynnego udziału w akcjach propagujących idee ekologiczne (np . w akcji „Sprzątanie świata”)

*  Rozwijanie umiejętności grupowania, porządkowania różnych rzeczy

* Rozwijanie umiejętności uogólniania, wnioskowania i wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych

* Zachęcanie dzieci do eksperymentalnego poznawania świata przyrody

* Wdrażanie do samodzielnego podziału zadań podczas pracy w grupie

* Zapoznanie z obrazem graficznym głoski ł, litery Ł,ł

Krąg tematyczny: Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło

Czas realizacji: 16.04-20.04.2018

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

* Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych

* Wspieranie dzieci w podejmowaniu prób globalnego czytania prostych wyrazów

* Umożliwianie zdobywania doświadczeń w mówieniu oraz byciu słuchanym

* Wdrażanie do właściwego, bezpiecznego posługiwania się narzędziami oraz kształcenie umiejętności organizowania sobie miejsca do pracy

* Zapoznanie z obrazem graficznym głoski z, litery Z, z

 

Krąg tematyczny: Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

Czas realizacji: 9.04-13.04.2018

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

• Wspomaganie dzieci w coraz lepszym rozumieniu następstwa czasu i zmian, które się z tym wiążą

• Pomaganie w zrozumieniu istoty pomiaru długości; wdrażanie do uważnego i dokładnego wykonywania pomiarów, zwłaszcza długości

• Organizowanie zabaw umożliwiających dzieciom polisensoryczne poznawanie rzeczywistości

• Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na temat utworów literackich (zachęcanie do prób charakterystyki i oceny postępowania bohaterów)

• Wspieranie dzieci w rozwoju społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia relaksacyjne w grupach i w parach

• Przygotowanie do nauki pisania – usprawnianie współpracy ręki i oka

• Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci, wdrażanie do znoszenia porażki

 

Krąg tematyczny: Z komputerem za pan brat

Czas realizacji: 3.04-6.04.2018

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

* Zapoznanie dzieci z budową komputera, techniką komputerową i światem Internetu

* Poszerzenie wiedzy o zagrożeniach jakie niesie Internet

* Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo

* Doskonalenie orientacji przestrzennej

* Rozwijanie umiejętności matematycznych : liczenie i porównywanie liczby elementów

* Wprowadzenie obrazu graficznego głoski w, litery W,w

* Wprowadzenie obrazu graficznego cyfry 0

 

Krąg tematyczny: Już niedługo Wielkanoc

Czas realizacji: 26.03-30.03.2018

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

*Wzbogacanie wiedzy dotyczącej Wielkanocy

*Poszerzanie słownictwa związanego z Wielkanocą

*Rozbudzenie zainteresowania tradycjami wielkanocnymi

*Doskonalenie umiejętności poruszania się do rytmu

*Rozwijanie umiejętności przeliczania, ustalania liczebności i porównywania  zbiorów

Krąg tematyczny: Słychać śpiew wśród drzew i chmur- to artystów ptasich chór

Czas realizacji: 19.03-23.03.2018

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

*Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku

*Dostrzeganie bieżących zmian w przyrodzie i pogłębienie wiedzy na temat ptaków

*Wspomaganie dzieci w rozwoju wrażliwości słuchowej

*Rozwijanie umiejętności wypowiadania swoich opinii i wniosków z podawaniem odpowiednich argumentów

*Rozwijanie mowy przez ćwiczenia fonacyjne i artykulacyjne

 

Krąg tematyczny: Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo wszędzie będzie

Czas realizacji: 12.03-16.03.2018

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

*Zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia

*Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych

*Kształtowanie elementarnej umiejętności czytania (czytanie globalne)

*Rozwijanie umiejętności kodowania i odczytywania informacji zapisanych za pomocą symboli

*Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu

*Wdrażanie do wychwytywania regularności w opowiadaniach ruchowych i podczas zabaw z wyliczankami

*Zapoznanie z obrazem graficznym głoski s, litery s,S

Krąg tematyczny: Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

Czas realizacji: 5.03-9.03.2018

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

*Rozwijanie u dzieci więzi rodzinnych i odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo

*Kształtowanie u dzieci rozumowania przyczynowo-skutkowego

*Rozwijanie inteligencji emocjonalnej

*Wspomaganie dzieci w próbach rozpoznawania swoich odczuć, nastrojów emocji

*Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w sferze werbalnej, ruchowej i plastycznej

*Wprowadzenie obrazu graficznego głoski r, litery r,R

 

Krąg tematyczny: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się gdy patrzę

Czas realizacji: 26.02-02.03.2018

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

*Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie

*Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej

*Doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi

*Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 9

* Rozwijanie sprawności manualnej

* Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych

* Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo

*Rozwijanie zdolności analizy i syntezy słuchowej

*Zapoznanie z obrazem graficznym głoski y, litery Y,y

Krąg tematyczny: Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

Czas realizacji: 19.02-23.02.2018

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

*Wspieranie dzieci w rozwijaniu pamięci i spostrzegawczości

*Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania

*Rozwijanie mowy przez ćwiczenia artykulacyjne

*Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie

*Uświadomienie znaczenia dokładności i estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-konstrukcyjnych

*Rozwijanie umiejętności wychwytywania powtarzających się regularności, i uzupełniania i kontynuowania rytmów

* Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

*Zapoznanie z obrazem graficznym  głoski p, litery P,p

Krąg tematyczny: Do sklepów wyruszamy gdy zakupy zrobić mamy

Czas realizacji: 12.02-16.02.2018

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

*Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy

*Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania podczas spacerów i wycieczek w miejscach publicznych (ulica, park, sklep)

*Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości

*Rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie umiejętności określania kierunków, stosowania wyrażeń przyimkowych w zabawach orientacyjnych

*Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, a także rozdzielania po kilka

*Zapoznanie  z obrazem graficznym głoski n, litery N,n

Krąg tematyczny: Kolorowy karnawał

Czas realizacji: 5.02-9.02.2018

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

*Zapoznanie z tradycjami związanymi z obchodzeniem karnawału w Polsce i  w innych krajach

*Zapoznanie z obrazem graficznym głoski b, litery B,b

*Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 8

*Kształtowanie umiejętności matematycznych

*Doskonalenie koordynacji ruchowej i sprawności fizycznej

Krąg tematyczny: O zwierzątkach  swych pamiętaj- przytul, nakarm nie od święta

Czas realizacji: 29.01-2.02.2018

 

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 

* Zapoznanie z różnymi gatunkami zwierząt żyjącymi w środowisku naturalnym i  hodowlanym

* Uwrażliwienie na potrzeby zwierząt oraz budzenie chęci opieki nad zwierzętami

* Określanie sposobów pomocy zwierzętom leśnym i ptakom w czasie zimy

* Uświadomienie jak ważna jest praca leśnika i weterynarza

* Zachęcanie do wypowiadania się na temat tekstu literackiego

* Zachęcanie do dzielenia się własnymi doświadczeniami

* Kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytania

* Kształtowanie orientacji przestrzennej

* Zapoznanie z obrazem graficznym głoski c, litery C,c

* Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 7

Krąg tematyczny: Sto lat dla Babci i Dziadka

Czas realizacji: 8.01- 12.01.2018

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

* Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec dziadków

* Rozwijanie zdolności porządkowania zdarzeń, posługiwanie się określeniami czasu

* Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

* Wspieranie dzieci w liczeniu oraz dodawaniu i odejmowaniu

* Zapoznanie z obrazem graficznym liczby 6

* Szeregowanie przedmiotów według długości i wielkości

Krąg tematyczny: Zimowe zabawy

Czas realizacji: 2.01.-5.01.2018

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 • Poznamy zimowe dyscypliny sportowe
 • Przypomnimy sobie zasady bezpieczeństwa podczas  wyjazdów i zabaw zimowych oraz ważne numery telefonów alarmowych
 • Odwiedzimy grupę Motylki by przywołać Panią Zimę i wspólnie się pobawić w zimowe zabaw

W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem

 Czas realizacji: 18.12.-22.12.2017 r

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 • Wzbogacimy wiedzę na temat tradycji i obyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 • Będziemy doskonalić umiejętności słuchania, rozumienia i wypowiadania się na zadany temat
 • Będziemy rozwijać percepcję wzrokową poprzez wyszukiwanie różnic na obrazkach oraz kształtować umiejętności klasyfikowania przedmiotów
 • Poznamy obraz graficzny cyfry 5

 

 

 

Krąg tematyczny:

Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają

Czas realizacji:11.12-15.12.2017

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 * Dowiemy się w jaki sposób bezpiecznie korzystać z urządzeń domowych

* Poprzez wspólne wykonywanie prac w naszej sali: sprzątanie, porządkowanie , segregowanie rozwiniemy poczucie odpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu

* Będziemy odgrywać scenki dramowe

* Będziemy doskonalić umiejętność poruszania się w przestrzeni według podanej instrukcji

* Poznamy głoskę d, literę d, D

 

Krąg tematyczny: Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

04.12.-08.12.2017 r

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

* Będziemy rozpoznawać i nazywać oznaki  zimy

* Poznamy gatunki i zwyczaje ptaków zimujących w Polsce

* Dowiemy się jak możemy pomóc zwierzętom w czasie zimy

* Poznamy kolejną głoskę k,  literę: K,k.

* Będziemy doskonalić liczenie, klasyfikowanie, porównywanie liczebność zbiorów

Temat kompleksowy : „Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy"

Czas realizacji: 27.11-1.12.2017 r.

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych.

Rozpoznawanie i nazywanie emocji.

Budzenie i rozwijanie zainteresowań tradycjami, obrzędami i zwyczajami ludowymi.
Wzbogacanie wiadomości na temat tradycyjnych wróżb i zabaw andrzejkowych.

Rozpoznawanie postaci z bajek i podawanie ich cech.

Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych. Określanie ich cech charakterystycznych.

 Poznanie/ utrwalenie liter U, u.

Krąg tematyczny: Parasole czas wyciągnąć, jesień w pełni, deszcz nadciąga.

20.11-24.11.2017 r.

Zadania dydaktyczno -wychowawcze:

 • Będziemy kształtować umiejętności formułowania poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi
 • Będziemy rozwijać zdolności manualne oraz  orientację  przestrzenną 
 • Poznamy symbole pogody: wiatr, śnieg, deszcz
 • Wzbogacimy wiedzę na temat środowiska przyrodniczego przez obserwacje i doświadczenie
 • Poznamy  zapis graficzny liczby 4
 • Będziemy doskonalić  umiejętności liczenia, szeregowania, klasyfikowania

 

 

Temat kompleksowy : „Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje"

Czas realizacji: 13.11-17.11.2017 r.

Znalezione obrazy dla zapytania wiatr obrazek

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

Omówienie znaczenia wiatru w przyrodzie, wskazywanie przykładów jego pozytywnego i negatywnego wpływu na środowisko.

Obserwowanie zachowania się lekkich przedmiotów przy użyciu urządzeń wytwarzających wiatr (np. suszarki).

Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do pogody.

Określanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni.

Poznanie/ utrwalenie obrazu graficzne głoski l- litery L, l (dzieci starsze globalne odczytywanie wyrazów)

Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy głoskowej i sylabowej słów

Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywania zbiorów, posługiwania się liczebnikami porządkowymi (starsze dzieci rozpoznawanie cyfr 1-9)

Doskonalenie umiejętności mierzenia i porównywania długości sznurków.

Polska moja ojczyzna

06.11.-10.11.2017 r

 • Wzbogacimy wiedzę  na temat własnego kraju
 • Będziemy kształtować postawę patriotyczną
 • Poznamy bliżej miasta Polski- Warszawę i Kraków
 • Zapoznamy się z  naszymi  symbolami  narodowymi
 • Utrwalimy umiejętność przedstawiania się imieniem i nazwiskiem oraz posługiwania się swoim adresem
 • Odwiedzi nas żołnierz i opowie o swojej ciekawej pracy

 

Temat kompleksowy : „Mały człowiek czy też duży, dobrze gdy pomocą służy"

Czas realizacji: 30.10-3.11.2017 r.

KNICnRboNNJI4y+KtECnBTqNNNL4iyIt0GmBTiONNP6i+P9kTh+8iFvrYAAAAABJRU5ErkJgggA=

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

-Uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi.

-Uświadomienie konieczności niesienia pomocy.

-Rozpoznawanie i nazywanie potrzeb zwierząt.

-Wdrażanie do brania odpowiedzialności za swojego pupila.

-Zapoznanie z zawodem weterynarza.

-Zapoznanie z pomieszczeniami lecznicy.

-Wzbogacenie informacji dotyczących opieki nad zwierzątkami.

-Podejmowanie próby rozwiązywani problemów i pokonywania trudności.

-Poznanie/ utrwalenie zapisu graficznego głoski t- litery T, t.

-Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej.

 

 

 

Las szumi jesiennie, już robi się sennie

23.10.-27.10.2017 r.

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

- Poznamy las i jego mieszkańców

- Dowiemy się jak żywią się zwierzeta leśne, które z nich zasypiają na zimę, jak się do niej przygotowują i gdzie ją spędzą

- Poznamy zagrożenia związane z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami

- Utrwalimy nazwy drzew i ich owoców

- Będziemy doskonalić umiejętność liczenia, porównywania liczebności zbiorów, posługiwania się pojęciami: nad, pod, obok, przed, za

- Poznamy obraz graficzny głoski m, litery M,m

 

 

Liście malowane, pod drzewami rozsypane

czas realizacji: 16.10-20.10.2017 r.

Znalezione obrazy dla zapytania park jesień

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

-Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt, które można spotkać w parku.

-Rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków drzew i ich owoców.

-Określanie, jakie korzyści daje ludziom park.

-Omawianie wyglądu jeża oraz poszerzanie wiadomości n/t środkowiska w którym żyje oraz jego sposobu odżywiania się.

-Poznanie/ utrwalenie graficznego zapisu głoski i- litery I, i.

-Poznanie/ utrwalenie cyfry 3.

-Globalne odczytywanie wyrazów.

-Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej słów.

-Doskonalenie orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie własnego ciała.

-Kształtowanie pojęć matematycznych z wykorzystaniem darów jesieni (kasztany, żołędzie, liście, jarzębina)

-Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.

Witaminy hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

9.10-13.10.2017 r.

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 

- dowiemy się jakie są zalety spożywania warzyw,

- wspólnie przygotujemy sok marchewkowo- jabłkowy oraz bardzo zdrowe kanapki z warzywami.

Będziemy: 

- poszerzać zasób słownictwa- układać własne opowiadania do ilustracji,

- śpiewać piosenkę z repertuaru Fasolki ,,Witaminki”,

- ćwiczyć motorykę małą i dużą,

- przeliczać w aspekcie porządkowym , porównywać liczebność  zbiorów,

- dzielić nazwy warzyw na sylaby i głoski oraz doskonalić umiejętności globalnego odczytywania wyrazów.

 

Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

czas realizacji: 2.10-6.10.2017 r.

Znalezione obrazy dla zapytania sad jesienią obrazek

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

-Rozpoznawanie wyglądu i nazw wybranych drzew rosnących  w sadzie i ich owoców.

-Doskonalenie umiejętności globalnego odczytywania wyrazów.

-Rozpoznawanie i nazywanie owoców zagranicznych i krajowych.

-Dokonywanie analizy i syntezy sylabowej nazw owoców

-Rozpoznawanie i nazywanie owoców i warzyw z jakich zostały wykonane przetwory

-Propagowanie zdrowego odżywiania – wspólne wykonanie sałatki owocowej.

-Zapoznanie z wyglądem sklepu, w którym można kupić owoce i warzywa- WYPRAWA DO SKLEPU

-Poznanie cyfry 2.

-Kształtowanie pojęć matematycznych.

-Doskonalenie koordyncji wzrokowo- ruchowej.

Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie.

Czas trwania- 25.09.2017- 29.09.2017 r.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

- dowiemy się dlaczego warto myć ręce, twarz i zęby i z chęcią będziemy to robić;

będziemy dbać o porządek i czystość własnego otoczenia;

- polubimy wizyty u  stomatologa;

poznamy obraz graficzny głoski a, litery A,a;

będziemy wysłuchiwać głoskę a w słowach; dzielić słowa na sylaby i głoski;

- będziemy układać rytmy, liczyć w dostępnym zakresie.

 

Jestem bezpieczny 

Czas realizacji: 18.09-22.09.2017 r.

Znalezione obrazy dla zapytania jestem bezpieczny obrazki

 

Zadania dydaktyczno - wychowawcze:

-Prezentacja sylwet znaków drogowych, poszukiwanie cech wspólnych i różnic.

-Utrwalenie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

-Znajomość zasad zachowania się w sytuacji zagrożenia.

-Przyporządkowanie  numerów alarmowych do ilustracji.

-Nabywanie przez dzieci umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach mogących stanowić dla zagrożenie – kontakt z obcymi osobami.

-Zapoznanie z obrazem graficznym głoski „o”- litery O, o.

 

 

W moim domu nie nudzi się nikomu 

 11.09.-15.09.2017 r. 

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

- uświadomienie znaczenia rodziny w życiu człowieka,

- zachęcanie do niesienia pomocy  innym,

- kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych- znajomych i obcych,

- rozwijanie zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek oraz wypowiadania się na różne sposoby,

- poznanie zapisu graficznego liczby 1.

 

Jesteśmy w przedszkolu

4.09-8.09.2017 r.

 

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

-Kształtowanie poczucia przynależności do grupy. Utrwalanie imion dzieci.

-Dokonywanie oceny postaw bohaterów opowiadania. Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi n/t "Dobry kolega"

-Poznanie pomieszczeń przedszkola.

-Ustalenie zasad prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej - wykonanie KODEKSU PRZEDSZKOLAKA

-Zapoznanie z obowiązkami dużurnego. Wykonanie tablicy dyżurów.

-Globalne odczytywanie imion.

-Doskonalenie orientacji przestrzennej.

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.