Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Regulamin Świetlicy Szkolnej

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Podstawą prawną funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.).
 2. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo - opiekuńczych przyjętych w szkolnym programie wychowawczym szkoły.
 3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy opiekuńczo - wychowawczej świetlicy.
 4. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy, modyfikowany w miarę potrzeb i zatwierdzany przez Dyrektora szkoły.

§ 2

Cele i zadania świetlicy

 1. Głównym celem świetlicy jest:
 • Zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
 • Tworzenie w miarę możliwości warunków do nauki własnej i pomocy w nauce.
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 1. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych.
 • Tworzenie warunków do nauki własnej, odrabianie lekcji samodzielnie, a także w razie potrzeby z pomocą nauczyciela.
 • Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
 • Współpraca z biblioteką szkolną.
 • Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas a także z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 • Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
 • Organizowanie w terenie oraz w pomieszczeniach szkoły codziennych gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka.
 • Integrowanie uczniów w zespole.
 • Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
 • Prowadzenie zajęć adaptacyjnych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.
 • Opieka w stołówce szkolnej w czasie spożywania posiłku oraz pomoc w organizacji wydawania posiłku.

 § 3

Organizacja  pracy  w  świetlicy

 

 1. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach od 7.00 do 17:00
 2. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się wyłącznie, na podstawie pisemnego zgłoszenia przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka, składanego corocznie w sekretariacie szkoły. Kompletnie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY (załącznik nr 1).
 3. Zawarte w „Karcie zgłoszenia ucznia do świetlicy” informacje, służą zapewnieniu mu bezpieczeństwa.
 4. Rekrutacja odbywa się w dwóch terminach, w kwietniu oraz uzupełniająca we wrześniu.
 5. Do świetlicy przyjmuje się:
 1. dzieci z 5-godzinnych oddziałów przygotowania przedszkolnego w szkole podstawowej, których rodzice/prawni opiekunowie podpiszą umowę ze szkołą (załącznik nr 2),
  1. uczniów klas I – III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych,
  2. w uzasadnionych wypadkach w miarę wolnych miejsc ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie klas IV – VI,
  3. świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii i basenu, zajęć logopedycznych, zajęć korekcyjno kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, oczekującym na dodatkowe zajęcia (SKS, język, angielski), obiad,
  4. opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy przez Dyrektora szkoły, z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne.
 1. Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej są dostępne w sekretariacie szkoły, u Nauczycieli świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce świetlica.
 2. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do uzupełniania Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej oraz aktualizacji danych.
 3. W przypadku, gdy jeden z rodziców ma ograniczone lub odebrane prawa rodzicielskie, drugi rodzic bądź prawny opiekun zobowiązany jest do dołączenia do Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej kserokopii wyroku sądowego.
 4. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja złożona z Dyrektora/Wicedyrektora i Wychowawców świetlicy na podstawie kart zgłoszeń.  
 5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza liczy do 25 osób.
 6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się poza świetlicą, np. w: bibliotece, sali forum, sali zabaw, poza szkołą (place zabaw na osiedlu).
 7. W świetlicy prowadzone są zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, teatralne, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne i inne.
 8. Uczniowie uczęszczający na zajęcia dodatkowe są zbierani ze świetlicy przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, a po zajęciach są również odprowadzani do świetlicy przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.
 9. Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia.
 10. Ramowy rozkład dnia jest określeniem alternatywnych działań podejmowanych przez wychowanków pod kierunkiem wychowawców świetlicy w przybliżonych ramach czasowych.
 11. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły (sala forum, sala zabaw).
 12. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.
 13. Czas pracy świetlicy szkolnej jest dostosowany do potrzeb uczniów oraz jest zgodny z harmonogramem pracy świetlicy ustalanym na dany rok szkolny.
 14. Dobrowolna składka na potrzeby świetlicy szkolnej jest corocznie ustalana przez Radę Rodziców.
 15. Pieniądze ze składek przeznaczone są na zakup materiałów i przyborów do prowadzenia zajęć plastyczno – technicznych, zabawek, gier, nagród konkursowych.
 16. W świetlicy przez cały czas obowiązuje zmiana obuwia.
 17. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów np..: telefony komórkowe, urządzenia typu MP3, PSP, elektronicznych zabawek itp.
 18. W świetlicy obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych (rejestrowanie filmów, robienie zdjęć, odtwarzanie muzyki, granie w gry), a ewentualną potrzebę telefonicznego kontaktu z rodzicem/ prawnym opiekunem, dziecko zgłasza wychowawcy świetlicy.
 19. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki świetlicy informując o swojej decyzji Dyrektora szkoły, składając pisemną rezygnację z miejsca w świetlicy szkolnej w sekretariacie szkoły.
 20. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.
 21. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami/prawnymi opiekunami realizowana jest w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji.
 22. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów, którzy ukończyli 7 lat  mogą  podjąć decyzję o samodzielnym powrocie dziecka do domu, biorąc tym samym całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w drodze do domu. Postępowanie to jest zgodne z przepisami o Ruchu Drogowym, które mówią, że dziecko po ukończeniu 7 lat może samo poruszać się po drodze. Dziecku sześcioletniemu zabraniają tego przepisy. Może ono korzystać z ulicy jedynie w asyście osoby, która skończyła co najmniej 10 lat.
 23. Rodzice/prawni opiekunowie na piśmie wyrażają zgodę na samodzielne opuszczenie przez dziecko świetlicy w określonym czasie lub pisemnie mogą upoważnić inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy. Jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy (załącznik nr 3).
 24. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny powrót do domu, muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy pełniącemu dyżur.
 25. O wszystkich zmianach dotyczących odbierania dziecka ze świetlicy rodzice/prawni opiekunowie muszą bezzwłocznie powiadomić wychowawców świetlicy w formie pisemnej.
 26. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej. Przekazania swojego dziecka pod opiekę wychowawcy świetlicy od godz. 7.00  i punktualnego odbierania do godz. 17.00.
 27. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez swoje dziecko.
 28. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do respektowania regulaminu świetlicy.
 29. Wychowankowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania ZASAD ZACHOWANIA SIĘ W ŚWIETLICY (załącznik nr 4).

§ 4

Wychowankowie świetlicy

 

Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy:

1. Uczeń uczęszczający do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do:

 • Opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej.
 • Prawa do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami.
 • Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.
 • Zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie świetlicy i poza nią.
 • Udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych.
 • Pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 • Pomocy w nauce (odrabianie lekcji).
 • Życzliwego i podmiotowego traktowania.
 • Otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień.
 • Korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy.
 • Poszanowania swojej własności.
 • Higienicznych warunków przebywania w świetlicy.

     2. Uczeń uczęszczający do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) zobowiązany jest  do:

 • Zgłoszenia swojego przyjścia do świetlicy u wychowawców świetlicy.
 • Zgłoszenia każdorazowej potrzeby wyjścia ze świetlicy u wychowawców  świetlicy (np.: do toalety, innego pomieszczenia świetlicy).
 • Systematycznego udział w zajęciach.
 • Nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy świetlicy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców).
 • Zachowania porządku i zaprowadzenia go po zakończonych zajęciach, dbania o wystrój świetlicy.
 • Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.
 • Kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy.
 • Dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.
 • Przestrzegania podstawowych zasad higieny.
 • Respektowania poleceń wychowawcy świetlicy.
 • Przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu bezpośrednio potrzebne do zajęć szkolnych w danym dniu. Wyposażenie ucznia musi być spakowane w plecaku, torbie lub worku. Uczeń dba o to, aby jego rzeczy były odłożone na wyznaczone miejsce w świetlicy, np. na półkę przeznaczoną na plecki. Plecak (torba, worek) musi być zamknięty. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za przedmioty zagubione z powodu niespełniania powyższych zasad.
 • Przestrzegania ustalonych zasad zachowania w świetlicy.

    3. Nagrody i wyróżnienia:

 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
 • Pochwała ustna przekazana rodzicom/prawnym opiekunom.
 • Pisemna pochwała w dzienniku.
 • Drobny upominek np.: plan lekcji, naklejka.

     4. Kary:

 • Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności  wszystkich uczniów.
 • Poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów o złym zachowaniu               (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie).
 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.
 • Obniżenie oceny z zachowania na wniosek Wychowawcy świetlicy.

 

Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania reguł zachowania się w świetlicy. Notoryczne ich łamanie będzie zgłaszane wychowawcy klasy oraz rodzicom/prawnym opiekunom dziecka.

       § 5

Nauczyciele - wychowawcy świetlicy

 1. Pracownikami świetlicy są: Nauczyciele - Wychowawcy.
 2. Nadzór pedagogiczny nad świetlicą sprawuje Dyrektor szkoły.
 3. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności Nauczycieli - Wychowawców świetlicy.
 4. Nauczyciel - Wychowawca w świetlicy szkolnej:
 • Prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.
 • Może wnioskować na Radzie Pedagogicznej o obniżenie oceny                     z zachowania uczniom łamiącym Zasady zachowania w świetlicy.
 • Odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 • Dzieciom będącym pod jego opieką zapewnia pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość udziału w zajęciach tematycznych i kołach zainteresowań.
 • Przestrzega ustaleń zawartych w dokumentach prawa wewnątrzszkolnego,      w tym również regulaminu świetlicy.
 • Bierze udział w opracowaniu: rocznego plan pracy świetlicy, regulaminu świetlicy, sprawozdań z działalności świetlicy.
 • Realizuje roczny plan pracy świetlicy, z uwzględnieniem ramowego rozkładu dnia, prowadzi zajęcia z dziećmi.
 • Dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy.
 • Systematycznie prowadzi dziennik zajęć świetlicy.
 • Przestrzega dyscypliny pracy.
 • Sumienne wypełniania obowiązki.
 • wykonuje prace zlecone przez Dyrektora szkoły.
 • Zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania oraz monitoruje ich przestrzeganie.
 • Uzgadnia z Dyrektorem szkoły potrzeby materialne świetlicy.
 • Dba o dobre imię i o promocję świetlicy w środowisku lokalnym.

         § 6

Dokumentacja pracy świetlicy

 1. Dokumentacja świetlicy, to:
 • Regulamin świetlicy.
 • Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
 • Ramowy rozkład dnia.
 • Dziennik zajęć świetlicy.
 • Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 • Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
 • Lista obecności uczniów.
 • Dziennik informacji o uczniach.
 • Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy a uczniami (ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W ŚWIETLICY SZKOLNEJ).
 • Strona internetowa - szkolna (systematycznie uzupełniana).

 § 7

Wyposażenie świetlicy

 1. Pomieszczenia świetlicy zapewniają warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Świetlica szkolna jest wyposażona w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 3. W świetlicy jest telefon wewnętrzny.
 4. Sprzęt i wyposażenie świetlicy służy zarówno pracownikom jak i dzieciom.
 5. Pracownicy organizują przestrzeń i ustalają miejsca przechowywania zarówno własności świetlicy jak i przedmiotów należących do osób korzystających ze świetlicy, np. odpowiednie miejsce na plecaki dzieci, właściwe miejsce na dokumentację czy sprzęt audiowizualny.
 6. Dzieci mają prawo do korzystania z udostępnionego wyposażenia świetlicy.
 7. Wszyscy korzystający z pomieszczeń i wyposażenia świetlicy są zobowiązani do dbałości o mienie szkolne.

       § 8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują Wychowawcy świetlicy we współpracy z Dyrektorem szkoły.
 2. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza Dyrektor szkoły.
 3. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. Jest jedynym obowiązującym regulaminem świetlicy.
 4. Wszelkie wcześniejsze regulaminy tracą moc z dniem obowiązywania niniejszego regulaminu.
 5. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują Wychowawcy świetlicy w ramach swoich kompetencji lub Dyrektor szkoły.

 

Regulamin świetlicy szkolnej zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24.06.2014r.

 

Regulamin świetlicy szkolnej wchodzi w życie z dniem 01.09.2014r.

Intranet

Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
W NOWYM DWORZE
MAZOWIECKIM

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.