Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY JEŻYKI NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

I temat kompleksowy: ZASYPAŁO CAŁY ŚWIAT,

NOCĄ ŚNIEŻEK Z NIEBA SPADŁ.

Czas realizacji: 04.12.2017 – 08.12.2017r.

 

 • Wspieranie dzieci w poznawaniu zimowej przyrody oraz rozpoznawaniu zmian odwracalnych i nieodwracalnych przez inicjowanie zabaw badawczych, eksperymentowanie oraz obserwację;
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku;
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych kontaktem ze środowiskiem przyrodniczym – zwrócenie uwagi na estetykę wykonywanych prac oraz sprzątnięcie swojego miejsca pracy;
 • Budzenie zainteresowania różnymi środkami przekazu i zdobywania informacji (telewizja, radio, encyklopedia, książki, czasopisma);
 • Wspomaganie dzieci w coraz precyzyjniejszej klasyfikacji przez oglądanie i porównywanie obiektów;
 • Uświadomienie dzieciom, że zima jest trudnym okresem dla roślin i zwierząt, zapoznanie z gatunkami i zwyczajami ptaków zimujących w Polsce oraz z różnymi sposobami zabezpieczania roślin oraz dokarmiania zwierząt;
 • Rozwijanie prawidłowej wymowy przez ćwiczenia artykulacyjne.

 

II temat kompleksowy: PORZĄDKAMI CZAS SIĘ ZAJĄĆ, ZARAZ GOŚCIE PRZYBYWAJĄ.

Czas realizacji: 11.12.2017 – 15.12.2017r.

 

 • Zapoznanie dzieci z urządzeniami domowymi oraz sposobami bezpiecznego posługiwania się nimi;
 • Rozwijanie słuchu oraz usprawnianie aparatu artykulacyjnego przez ćwiczenia ortofoniczne;
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby współuczestniczenia w życiu rodziny (również w dzieleniu się obowiązkami) – kształtowanie właściwych postaw i zachowań moralnych wobec innych;
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz wdrażanie dzieci do rozumienia sensu sprzątania przez wspólne wykonywanie określonych prac (sprzątanie po posiłkach, porządkowanie półek itd.);
 • Usprawnianie precyzji w zakresie motoryki małej przez zajęcia plastyczne i konstrukcyjne;
 • Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej. Doskonalenie umiejętności poruszania się w przestrzeni według podanej instrukcji.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY JEŻYKI NA MIESIĄC LISTOPAD

I temat kompleksowy: MAŁY CZŁOWIEK CZY TEŻ DUŻY, DOBRZE, GDY POMOCĄ SŁUŻY.

Czas realizacji: 30.10. – 03.11.2017r.

• Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym;

• Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych;

• Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych (budowanie poczucia własnej wartości);

• Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów względem siebie i innych;

• Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i kreatywności;

• Kształtowanie ekspresji twórczej i doskonalenie umiejętności tworzenia swobodnych dialogów w zabawach teatralnych;

• Rozwijanie słuchu fonematycznego.

 

II TEMAT KOMPLEKSOWY: W KRAJU ORŁA BIAŁEGO.

Czas realizacji: 06.11. – 10.11.2017r.

• Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych;

• Rozbudzenie zainteresowania historią i tradycjami swojego kraju;

• Rozumienie znaczenia i odczuwanie szacunku dla symboli narodowych;

• Kształcenie zmysłu estetycznego i wrażliwości w kontakcie z kulturą, sztuką ludową i muzyką;

• Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju;

• Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.

 

 

III temat kompleksowy: PARASOLE CZAS WYCIĄGAĆ, JESIEŃ W PEŁNI, DESZCZ NADCIĄGA.

Czas realizacji: 13.11. – 17.11.2017r.

• Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi (zwrócenie uwagi na rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym);

• Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji;

• Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody;

• Wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych doświadczeń;

• Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki);

• Uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem.

 

 

IV temat kompleksowy: WSZYSCY RAZEM SIĘ BAWIMY, WSZYSTKIE STRACHY PRZEGONIMY.

Czas realizacji: 20.11. – 24.11.2017r. 

• Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości na temat wybranych gatunków zwierząt oraz ich sposobu przygotowywania się do zimy;

• Rozumienie istoty zmian zachodzących w świecie przyrody związanych z aktualną porą roku;

• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria związane z systematyką czy ich trybem życia;

• Uświadomienie zasad zachowania i bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas pobytu w lesie;

• Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki;                             

• Rozwijanie zainteresowania badaniem i obserwowaniem przyrody przy zachowaniu zasad nieingerowania w obserwowane środowisko.

 

IV temat kompleksowy: ZWIERZĘTA JESIENIĄ.

Czas realizacji: 27.11. – 01.12.2017r.

• Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych;

• Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie;

• Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu (zachęcanie do podejmowania prób oceny postaw bohaterów i uzasadniania swojej oceny);

• Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad fair play);

• Rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania;

• Rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych.

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUPY JEŻYKI NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

I temat kompleksowy: JABŁKA, ŚLIWKI I MORELE, W SADZIE JEST OWOCÓW WIELE.

Czas realizacji: 02.10. – 06.10.2017r.

 

• Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków: Ja świat przyrody (gromadzenie wiadomości na temat owoców);

• Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;

• Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;

• Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka;

• Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych (uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyborami);

• Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych.

 

 

II temat kompleksowy: WITAMINY HOP! DO BRZUSZKA, I MARCHEWKA, I PIETRUSZKA!I

Czas realizacji: 09.10. – 13.10.2017r.

 

• Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych;

• Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia;

• Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu;

• Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem (zwrócenie uwagi na poprawne stosowanie liczebników).

 

 

III temat kompleksowy: LIŚCIE MALOWANE, POD DRZEWAMI ROZSYPANE.

Czas realizacji: 16.10. – 20.10.2017r.

 

• Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody (zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu), budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze;

• Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej;

• Rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczną;

• Organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności porównywania;

• Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce.

 

 

IV temat kompleksowy: LAS SZUMI JESIENNIE, JUŻ ROBI SIĘ SENNIE.

Czas realizacji: 23.10. – 27.10.2017r.

 

• Poznawanie lasu i jego mieszkańców (rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadomienie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami);

• Wdrażanie do zgodnej pracy w zespole;

• Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz percepcji wzrokowej;

Rozwijanie rozumowania drogą analogii.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPY JEŻYKI NA MIESIĄC WRZESIEŃ

I temat kompleksowy:

PRZYJACIÓŁ POZNAĆ CZAS, PRZEDSZKOLE WITA NAS.

Czas realizacji: 04.09. – 08.09.2017r.

- dziecko kształtuje poczucie przynależności do grupy;

- dziecko poznaje pomieszczenia przedszkolne i wie, jak się w nich zachować

- przedstawia się grupie, opisuje siebie,

- potrafi dokończyć zdanie,

- wdrażanie dzieci do dbałości o ład i porządek w swoim otoczeniu

- dziecko uczestniczy w tworzeniu „Kodeksu Przedszkolaka”

-  utrwala zasady i reguły panujące w grupie zawarte w kodeksie

- dziecko dzieli wyraz na sylaby oraz liczy ich ilość

- dziecko doskonali swoją sprawność ruchową.

 

II temat kompleksowy:

W MOIM DOMU NIKOMU SIĘ NIE NUDZI.

Czas realizacji: 11.09. – 15.09.2017r.

- uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do grupy społecznej;

- rozwijanie gotowości do niesienia pomocy innym;

- kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych;

- wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności przez tworzenie okazji do radosnego wykonywania samodzielnych działań;

- rozwijanie u dzieci zdolności do skupienia uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby.

 

 

III temat kompleksowy:

STOP! UWAGA! NIEBEZPIECZNIE! ZASAD NAUCZ SIĘ KONIECZNIE!

Czas realizacji: 18.09. – 22.09.2017r.

- umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie;

- wspieranie dzieci w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się po drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań;

- wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie liczenia;

- zapoznanie dzieci ze znakami drogowymi;

- dziecko poznaje słowa i melodię piosenki „Będę kierowcą”.

 

IV temat kompleksowy:

KAŻDY CZYŚCIOCH CI TO POWIE, MYCIE TO JEST SAMO ZDROWIE

Czas realizacji: 25.09. – 29.09.2017r.

- kształtowanie u dzieci elementarnych nawyków higienicznych;

-wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo – skutkowego i przewidywania następstw (różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych)

- kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy, dbałość o zachowanie czystości;

- zwracanie uwagi na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci.

Witamy w grupie JEŻYKI :)

wyświetl galerię w Cooliris

Intranet

Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
W NOWYM DWORZE
MAZOWIECKIM

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.