Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

"Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć sie bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się -ze wszystkich sił-  tego, czego pragnie" P. Coelho

zadania dydaktyczno – wychowawcze

listopad

 

Temat kompleksowy: Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy.

Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym;

Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych;

Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych (budowanie poczucia własnej wartości);

Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów względem siebie i innych;

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i kreatywności;

Kształtowanie ekspresji twórczej i doskonalenie umiejętności tworzenia swobodnych dialogów w zabawach teatralnych;

Rozwijanie słuchu fonematycznego.

Temat kompleksowy: Mój kraj – Polska.

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej

Rozpoznawanie godła i barw narodowych.

Nabywanie większej świadomości narodowej.

Wskazywanie na mapie stolicy Polski – Warszawy oraz największej rzeki Wisły.

Zapoznanie z herbem Warszawy – Syrenką.

Poznanie miast i regionów Polski w sposób pośredni poprzez ilustracje, obrazki.

 Śpiewanie I zwrotki hymnu narodowego – rozumienie, że jest to pieśń wszystkich Polaków.

Temat kompleksowy: Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga.

Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi (zwrócenie uwagi na rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym);

Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji;

Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody;

Wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych doświadczeń;

Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki);

Uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem – wykorzystywanie instrumentów melodycznych i niemelodycznych.

Temat kompleksowy: Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych;

Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie;

Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu (zachęcanie do podejmowania prób oceny postaw bohaterów i uzasadniania swojej oceny);

Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad fair play);

Rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania;

Rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych;

Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej.

Temat kompleksowy: Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu;

Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych;

Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych;

Uświadomienie konieczności planowania i dokładnego wykonywania prac konstrukcyjno-plastycznych;

Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialne wykonywanie zadań w zespole;

Wdrażanie dzieci do przekładania dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na inną, a potem jeszcze na inną;

Zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej.

zadania dydaktyczno – wychowawcze

październik

Temat kompleksowy: Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

 

Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków: Ja – świat przyrody (gromadzenie wiadomości na temat owoców);

Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;

Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;

Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka;

Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych (uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyborami);

Kształtowanie aspektu liczby naturalnej;

  Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych.

Temat kompleksowy:Witaminy hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych;

Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia;

Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu;

Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem (zwrócenie uwagi na poprawne stosowanie liczebników);

   Rozumienie sensu wymiany i respektowanie w sytuacji kupna i sprzedaży umów typu: wymiana jeden do     jednego, jeden do dwóch, jeden do pięciu.

Temat kompleksowy:Liście malowane, pod drzewami rozsypane

Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody (zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu), budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze;

Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej;

Rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczną;

Organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności porównywania;

  Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce.

Temat kompleksowy:Las szumi jesiennie, już robi się sennie

Poznawanie lasu i jego mieszkańców (rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadomienie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami);

Wdrażanie do zgodnej pracy w zespole;

Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz percepcji wzrokowej;

Rozwijanie rozumowania drogą analogii;

  Zachęcanie dzieci do wyrażania emocji podczas zabaw teatralnych (rozwijanie inteligencji     emocjonalnej przez zabawy).

zadania dydaktyczno – wychowawcze

wrzesień

Temat kompleksowy: Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas !

Zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym, innymi przedszkolakami

Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.).

Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”

Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej

Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne

Temat kompleksowy: W moim domu nie nudzi się nikomu

Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych)

Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności przez tworzenie okazji do radosnego wykonywania samodzielnych działań, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki

Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby

Kształtowanie umiejętności konstruowania prostych gier – opowiadań oraz formułowania i kodowania umów w sposób czytelny dla innych

Temat kompleksowy: Stop! Uwaga!Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań

Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową oraz koordynację ręki i oka

Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia.

Temat kompleksowy: Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy

Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze

Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw (różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych)

Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne

Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów

Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy. Dbałość o zachowanie czystości

Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem

Zwracanie uwagi na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci

Intranet

Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
W NOWYM DWORZE
MAZOWIECKIM

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.