Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Witamy w grupie MOTYLKI

wyświetl galerię w Cooliris

Krąg tematyczny: „ Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają”

11.12.2017 r. – 15.12.2017 r.

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, porządek i czystość w nim panujące.
 • Poznanie czynności gospodarczych wykonywanych w domu.
 • Zaangażowanie w czynności prospołeczne.
 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
 • Rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonywanie prac plastycznych.
 • Wprowadzenie dzieci w nastrój  świąt Bożego Narodzenia.

 

Znalezione obrazy dla zapytania pożądki

Krąg tematyczny: „Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł”

04.12.2017 r. – 08.12.2017 r.

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych : liczenie i porównywanie liczby elementów.
 •  Praca na tekstach literackich, wspólne omawianie ich oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami. 
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym.
 • Rozwijanie ciekawości dzieci poprzez zabawy badawcze.

 

Znalezione obrazy dla zapytania zima


Krąg tematyczny: „Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy”

30.10.2017 r. – 03.11.2017 r.

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 • Stwarzanie okazji do czynienia dobrych uczynków.
 •  Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności i uprzejmości.
 • Zwrócenie uwagi na zwroty grzecznościowe: proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, dowidzenia.
 •  Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania. Zachęcanie do wspólnych zabaw oraz dzielenia się zabawkami.
 • Tworzenie miłej atmosfery i przyjaznych stosunków wśród dzieci.

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci bawiące

 

Krąg tematyczny: „Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje”

06.11.2017 r. – 10.11.2017 r.

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej. Wspólne prowadzenie obserwacji zjawisk pogody.
 • Słuchanie i rozpoznawanie odgłosów wiatru.
 • Rozróżnianie kierunków: do przodu, do tyłu, na bok.
 • Zwrócenie uwagi na cechy wietrznej pogody.
 • Bogacenie czynnego słownika dzieci.

 

 Znalezione obrazy dla zapytania jesienny wiatr

 

 

 

Krąg tematyczny: „ Parasole czas wyciągać, jesień w pełni”

13.11.2017 r. – 17.11.2017 r.

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych.
 • Rozbudzenie ciekawości i
 • Poznanie piosenki pt.: Na spacerek”
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie w dostępnym zakresie (do 4), zrozumienie pojęcia pary, klasyfikowanie przedmiotów względem koloru, wielkości, figury geometrycznej. Powtarzanie prostych rytmów.
 • Uważne słuchanie tekstów literackich i omawianie ich.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawy ruchowe.

Znalezione obrazy dla zapytania parasole dla dzieci

 

Krąg tematyczny: „Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strach przegonimy”

20.11.2017 r. – 24.11.2017 r.

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • Oswajanie strachu przed nieznanym i własną wybujałą wyobraźnią.
 •  Doskonalenie znajomości kolorów i barw.
 • Wprowadzenie wyrażeń zdrobniałych.
 •  Poznanie zwierząt prowadzących nocny tryb życia.
 •  Nabieranie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych poprzez wykonywanie prac plastycznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Krąg tematyczny:  „ Ubrania na zimne dni”

27.11.2017 r. – 01.12.2017 r.

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności  orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Znalezione obrazy dla zapytania ubrania na zimowe dni

 

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc PAŹDZIERNIK

 

Dziecko:

 • zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

 • wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

 • spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

 • uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

 • inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

 • wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

 • obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

 • komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy;

 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

 • eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

 • czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

 • wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

 • klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

 

Dziecko:

 • zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

 • wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

 • komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

 • uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

 • inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe;

 • wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia;

 • przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

 • przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

 • wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

 • posługuje się swoim imieniem i nazwiskiem;

 • ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

 • obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

 • komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy;

 • odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

 • eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni;

 • wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę.

Intranet

Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
W NOWYM DWORZE
MAZOWIECKIM

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.